Ktl-icon-tai-lieu

Tổng hợp Bài tập Kinh tế vĩ mô 2

Được đăng lên bởi duyminhhandsome
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 462 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG
CƠ SỞ 2 TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
---------***---------

TIỂU LUẬN
Chuyên ngành: Kinh tế đối ngoại
ÁP DỤNG LÝ THUYẾT BỘ MÔN KINH TẾ VI MÔ 2
ĐỂ GIẢI BÀI TẬP

Nhóm thực hiện : Nhóm 26
Lớp

: ML 40

Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Trần Sỹ

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 3 năm 2014

Kinh tế vi mô 2

[NHÓM 26]

DANH SÁCH THÀNH VIÊN NHÓM 26
STT
1
2
3
4
5
6
7
8

Họ và tên
Lê Phương Dung
Trần Mỹ Duyên
Tạ Hồng Hải Hà
Vũ Hữu Hạnh
Đặng Thị Mỹ Hiền
Hoàng Ngọc Linh
Nguyễn Vũ Anh Thư
Quách Ngọc Thảo Uyên

MSSV
1101017066
1101017076
1101017094
1101017106
1101017111
1101017175
1101017347
1101017427

Ghi chú
Thành viên
Thành viên
Thành viên
Nhóm trưởng
Thành viên
Thành viên
Thành viên
Thành viên

Kinh tế vi mô 2

[NHÓM 26]

MỤC LỤC
DANH SÁCH THÀNH VIÊN NHÓM 26.......................................................
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT......................................................................................
DANH MỤC SƠ ĐỒ.....................................................................................................
LỜI MỞ ĐẦU..............................................................................................................1
PHẦN 1: BÀI TẬP ÁP DỤNG LÝ THUYẾT LỰA CHỌN CỦA NGƯỜI TIÊU
DÙNG...........................................................................................................................2
1.1.

Cơ sở lý thuyết................................................................................................2

1.1.1.

Lý thuyết hữu dụng......................................................................................2

1.1.2.

Các khái niệm cơ bản...................................................................................2

1.1.2.1. Hữu dụng (U - Utility)..................................................................................2
1.1.2.2. Tổng hữu dụng (TU-Total Utility).................................................................2
1.1.2.3. Hữu dụng biên (MU – Marginal Utility)......................................................2
1.1.3.

Đường đẳng ích (đường bàng quan)...............................................................2

1.1.4.

Đường ngân sách............................................................................................3

1.1.4.1. Sự dịch chuyển của đường ngân sách............................................................4
1.1.4.2. Nguyên tắc tối đa hóa hữu dụng.....................................................................5
1.2.

Bài tập...........




 !"##$%#&'(#)*+,(#$-.(
/01234567'487
95
:;)<=(># &:;?
@A &BC
(D-E("#F@#$GH#&$ !I#JK#L
%#A,MN(#O)D#$P#Q;CRB
Tổng hợp Bài tập Kinh tế vĩ mô 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổng hợp Bài tập Kinh tế vĩ mô 2 - Người đăng: duyminhhandsome
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Tổng hợp Bài tập Kinh tế vĩ mô 2 9 10 64