Ktl-icon-tai-lieu

Tổng hợp câu hỏi đúng sai NLTK

Được đăng lên bởi Tường Vj
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 595 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LẠI HỮU HÒA [KẾ TOÁN 54.03]
1. tiêu thức thay phiên chỉ có thể là tiêu thức thuộc tính
sai, tiêu thức thay phiên có thể là tiêu thức số lượng
2. hệ số hồi quy và hệ số tương quan thể hiện chiều hướng của mối lien hệ tương quan
tuyến tính
đúng cả 2 đều đánh giá chiều hướng . Mọi ng chú ý là hệ số tương quan còn đánh giá
cường độ
3. theo chỉ số tổng hợp giá của Laspyres, quyền số có thể là lượng hàng hóa tiêu thụ ở kỳ
gốc hoặc doanh thu ở kỳ gốc
Đúng. Quyền số có thể là lượng hàng hóa tiêu thụ ở kỳ gốc hoặc doanh thu ở kỳ gốc hoặc
tỷ trọng doanh thu kì gốc
4. chỉ tiêu thống kê phản ánh đặc điểm của đơn vị tổng thể
Sai. Phản ánh đặc điểm của toàn bộ tổng thể
5. tốc độ tăng (giảm) bình quân được tính khi dãy số có các lượng tăng (giảm) tuyệt đối liên
hoàn xấp xỉ nhau
sai vì đó là chỉ chính xác hơn thôi
6. phương sai của lượng biến lớn thì lượng biến thay đổi nhiều
đúng …viết công thức
7. Phân tổ theo tiêu thức thuộc tính các lượng biến luôn có biểu hiện khác nhau
Sai. Ko phải sự khác nhau về lượng biến của tiêu thức mà là biểu hiện khác nhau của tiêu
thức
8. Số trung vị phụ thuộc vào tất cả các lượng biến
Sai. Trung vị là lượng biến của đơn vị ở vị trí chính giữa dãy số phân phối, vì vậy không phụ
thuộc vào các lượng biến còn lại.
9. Công thức tính chỉ số tổng hợp giá là số bình quân cộng giản đơn
Sai. Là số bình quân cộng gia quyền
10. Tốc độ phát triển bình quân là trung bình cộng của các tốc độ phát triển lien hoàn
Sai. Là bình quân nhân

1. Dân số VN vào 0h ngày 1/4/2009 khoảng 86 triệu người là 1 chỉ tiêu thống kê.
chưa chắc chắn. nếu coi tổng thể là việt nam thì dân số việt nam vào.......là 1 chỉ tiêu thống
kê, vì nó có đầy đủ 2 phần khái niệm và con số. nhưng nếu tổng thể là 1 phậm vi rộng hơn,
ví dụ các nước châu á, thì việt nam là 1 đ[n vị tổng thể, dân số việt nam là 1 tiêu thức với
lượng biến là 86 triệu người
2. Khi phân tổ thống kê theo tyieeu thức số lượng luôn luôn dùng phân tổ có khoảng cách
tổ?
sai. nếu lượng biến ít biến thiên thì mỗi lượng biến là 1 tổ, tức là phân tổ không có khoảng
cách.
3. trong công thức tính SBQ cộng X(ngang)= tổng Xi/n thì tổng Xi luôn là tổng lượng biến
tiêu thức?
sai, điều này chỉ đúng khi tát cả lượng biến xuất hiện với tần số bằng 1 mà thôi.
4. việc XĐ tổ chứa mốt luon căn cứ vào mật độ phâ phối của các tổ chứa mốt?
[NLTK] TỔNG HỢP ĐÚNG SAI

LẠI HỮU HÒA [KẾ TOÁN 54.03]
sai, trong trường hợp phân tổ có khoảng cách tôe bằng nhau thì việc xác định tổ chứa mod
chỉ phụ thuộc vào tần số xuất hiện của các lượng biến tron...
LI H[K 
[NLTK] TNG H
  c thu
 c s ng
2. h s h s  hin ching ca mi lien h 
tuy
 ng . M s 

3. theo ch s tng ha Laspyres, quyn s   k
gc hoc doanh thu k gc
n s   k gc hoc doanh thu k gc hoc
t trc
4. ch m c tng th
Sai. Phm c tng th
5. t   m) tuy
p x nhau
 
ng bin lng bii nhiu
c
 c thung biu hi
Sai. Ko phi s  ng bin cu hi
thc
8. S trung v ph thut c ng bin
Sai. Trung v ng bin c v  
thung bii.
 s tng h ng gi
 ng gia quyn
10. T ng c 

 1/4/2009 khong 86 tri 
c chn. nu coi tng th  vi thng
 2 phu tng th m vi r
 c c tng th vic vi
ng bii
2. K thc s  
t?
sai. nng bing bit, t ng
.
ng X(ngang)= tng bin
c?
  ng bin xut hin vi tn s b
4. vi cha m  i c cha mt?
Tổng hợp câu hỏi đúng sai NLTK - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổng hợp câu hỏi đúng sai NLTK - Người đăng: Tường Vj
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Tổng hợp câu hỏi đúng sai NLTK 9 10 818