Ktl-icon-tai-lieu

Tổng hợp đúng sai QTKD

Được đăng lên bởi Trang
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 376 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 1: Khái lược về QTKD
Câu 1: Mọi doanh nghiệp được gọi là xí nghiệp nhưng không phải xí nghiệp nào cũng được gọi là
doanh nghiệp
ĐÚNG: vì doanh nghiệp là xí nghiệp hoạt động trong nền KT thị trường. Xí nghiệp phải thỏa mãn 3 đặc
trưng cơ bản: phối hợp nguồn lực, cân bằng tài chính và hiệu quả. Doanh nghiệp phải thỏa mãn 5 đặc
trưng cơ bản: phối hợp nguồn lực, cân bằng tài chính, hiệu quả, phải tuân thủ nguyên tắc tự xây dựng kế
hoạch (đối tượng hoàn toàn tự chủ kinh doanh) và tối đa hóa lợi nhuận.
Câu 2: Đã là doanh nghiệp nhà nước thì phải đóng vai trò chủ đạo trong nền KTQD
SAI: vì có những DN là DN nhà nước nhưng nó không đóng vai trò chủ đạo vì nó chưa có đóng góp to
lớn cho nền KTQD
Câu 3: MTKD của các DN nước ta ngày nay vẫn mang tư duy manh mún, truyền thống. cũ kĩ
ĐÚNG: vì có thể nhận thấy cho đến nay tư duy manh mún nhỏ bé vẫn là đặc trưng của nền KT nước ta.
Tư duy manh mún thể hiện ở nhiều góc độ, chẳng hạn như kinh doanh với quy mô quá nhỏ bé, KD theo
kiểu phong trào, khả năng đổi mới thấp, KD thiếu vắng hoặc sai tính phường hội, thiếu cái nhìn dài hạn
về sự phát triển và lợi ích
Câu 4: MTKD nước ta ngày nay mang tính thị trường hoàn hảo
SAI: Các yếu tố thị trường ở nước ta đang được hình thành. Nền KT nước ta vẫn mang nặng dấu ấn của
cơ chế kế hoạch hóa tập trung. Biểu hiện rõ nét nhất của đặc trưng này ở lĩnh vực quản lý nhà nước về
KT. Thứ nhất, tư duy quản lý KHHTT vẫn chưa chấm dứt mà được chuyển sang quản lý nền KT thị
trường hiện nay: các quyết định quản lý nhà nước vẫn chi phối hoạt động KD của DN, bản chất KD của
nhiều DN ngày nay vẫn mang dáng dấp của sự “cùng ra quyết định”. Thứ hai, các thủ tục hành chính
nặng nề tồn tại trong lĩnh vực quản lý nhà nước: các quy định luật pháp chưa thực sự mang tính thị
trường, chưa thực sự taoj đk công bằng, thuận lợi cho mọi đối tượng DN cạnh tranh bình đẳng; việc ban
hành các chính sách của các cư quan quản lý nhà nước trong nhiều trường hợp còn tùy tiện, ban hành
các giấy phép còn trái với các quy định của pháp luật
Câu 5: MTKD ở thế kỉ 21 cũng có đặc trung như nó vốn có cho đến nay
SAI: Thế kỉ 21 là thế kỉ mà môi trường KD vận động mang các đặc trưng cơ bản khác hẳn so với mọi
thời kì trước đó: phạm vi KD mang tính toàn cầu, tính chất bất ổn của thị trường là rất rõ ràng và ngày
càng mạnh mẽ
Câu 6: Vì QTDN cũng có cùng mục tiêu với DN nên chức năng hoạt động của DN cũng là chức năng
QTDN
SAI: DN thường có các chức năng hoạt động là tiệu thụ-sản xuất-hậu cần-tài chính-tính toán-quản trị.
Ho...
Chương 1: Khái lược về QTKD
Câu 1: Mọi doanh nghiệp được gọi nghip nhưng không phải nghiệp nào cũng được gọi
doanh nghiệp
ĐÚNG: vì doanh nghiệp là xí nghiệp hoạt động trong nền KT thị trường. Xí nghiệp phải thỏa mãn 3 đặc
trưng bản: phối hợp nguồn lực, cân bằng i chính và hiệu quả. Doanh nghiệp phải thỏa mãn 5 đặc
trưng cơ bản: phối hợp nguồn lực, cân bằng tài chính, hiệu quả, phải tuân thủ nguyên tắc tự xây dựng kế
hoạch (đối tượng hoàn toàn tự chủ kinh doanh) và tối đa hóa lợi nhuận.
Câu 2: Đã là doanh nghiệp nhà nước thì phải đóng vai trò chủ đạo trong nền KTQD
SAI: những DN là DN nhà nước nhưng không đóng vai trò chủ đạo nó chưa đóng góp to
lớn cho nền KTQD
Câu 3: MTKD của các DN nước ta ngày nay vẫn mang tư duy manh mún, truyền thống. cũ kĩ
ĐÚNG: vì có thể nhận thấy cho đến nay tư duy manhn nhỏ bé vẫn là đc trưng của nền KT nước ta.
Tư duy manh mún thể hiệnnhiều góc độ, chẳng hạn như kinh doanh với quy mô quá nhỏ bé, KD theo
kiểu phong trào, khả năng đổi mới thấp, KD thiếu vắng hoặc sai tính phường hội, thiếu cái nhìn dài hạn
về sự phát triển và lợi ích
Câu 4: MTKD nước ta ngày nay mang tính thị tờng hoàn hảo
SAI: Các yếu tố thị trường ở nước ta đang được hình thành. Nền KT nước ta vẫn mang nặng dấu n của
chế kế hoạch hóa tập trung. Biểu hiện nét nhất của đặc trưng này nh vực quản nhà nước về
KT. Thnhất, tư duy quản lý KHHTT vẫn chưa chấm dứt mà được chuyển sang quản lý nền KT thị
trường hiện nay: c quyết định quản lý nhà nước vẫn chi phối hoạt động KD của DN, bản chất KD của
nhiều DN ngày nay vẫn mang dáng dấp của sự “cùng ra quyết định”. Thhai, các thtục hành chính
nặng nề tồn tại trong lĩnh vực quản lý nhà nước: các quy định luật pháp chưa thực sự mang tính thị
trường, chưa thực sự taoj đk công bằng, thuận lợi cho mọi đối tượng DN cạnh tranhnh đẳng; việc ban
hành các chính sách của các quan quản lý nhà nước trong nhiều trường hợp còn tùy tiện, ban hành
các giấy phép còn trái với các quy định của pháp luật
Câu 5: MTKD ở thế kỉ 21 cũng có đặc trung như nó vốn có cho đến nay
SAI: Thế kỉ 21 thế kỉ mà môi trường KD vận động mang c đặc trưng bản khác hẳn so với mọi
thời trước đó: phạm vi KD mang nh toàn cầu, nh chất bất ổn của thị trường rất ng và ngày
càng mạnh mẽ
Câu 6: QTDN cũng có cùng mục tiêu với DN nên chức năng hoạt động của DN cũng là chức năng
QTDN
SAI: DN thường các chức năng hot động tiệu thụ-sản xuất-hậu cần-tài chính-tính toán-quản trị.
Hoạt động QTKD là sự kết hợp hài hòa quản tr các chức năng: QT tài chính, quản tr mua hàng, quản trị
chuỗi cung ứng, quản tr nguyên vt liệu, quản trị marketing, quản trị sản xuất tác nghiệp, quản trị
chất lượng, quản trị nhân lực…
Câu 7: Quyên tắc quản trị là cứng nhắc, không phát huy tình năng động ca NQT nên cần loại bỏ đi
SAI: Nguyên tắc QTKD là các quy tắc chỉ đạo những tiêu chuẩn hành vi mà chủ DN và các nhà quản tr
phải tuân thtrong quá tnh QTKD. Nguyên tắc mang tính bắt buộc. Nhà quản tr phải tuân thủ nguyên
tắc thì hoạt động quản trmới có hiệu quả bởi nguyên tắc đưc y dựng trên mục tiêu của DN nên h
thống nguyên tắc vừa mang tính độc lập lại vừa tác động tương hỗ trong việc điều khiển hành vi quản trị
nên thiếu nguyên tắc quản tr thì dễi vào hỗn loạn
Tổng hợp đúng sai QTKD - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổng hợp đúng sai QTKD - Người đăng: Trang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Tổng hợp đúng sai QTKD 9 10 713