Ktl-icon-tai-lieu

TỔNG HỢP LẬP BÁO CÁO KIỂM TOÁN VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ THƯ QUẢN LÝ

Được đăng lên bởi Park Chân Ung
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 2543 lần   |   Lượt tải: 2 lần
MÔN HỌC KIỂM TOÁN
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Chương 6
TỔNG HỢP LẬP BÁO CÁO KIỂM TOÁN VỀ
BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ THƯ QUẢN LÝ

KẾT CẤU CỦA CHƯƠNG
6.1 Thủ tục kiểm toán đặc thù và các thủ tục chuẩn bị
cho việc lập BCKT
6.2 Tổng hợp kết quả kiểm toán và thảo luận với khách
hàng
6.3 Lập dự thảo BCKT và thư quản lý
6.4 Soát xét dự thảo BCKT và Hồ sơ kiểm toán
6.5 Thảo luận với khách hàng và phát hành BCKT và
Soạn thảo thư quản lý

6.1 Thủ tục kiểm toán đặc thù và các
thủ tục chuẩn bị cho việc lập BCKT
-> Nhằm đảm bảo sự đầy đủ bằng chứng kiểm toán cho việc đưa ra kết luận
cho toàn thể BCTC đã được kiểm toán, KTV thường phải tiến hành một số
thủ tục kiểm toán đối với một số khoản mục hay một số nội dung khác có
liên quan mà chưa được khảo sát trong quá trình thực hiện kiểm toán các bộ
phận trên BCTC, như:

-Các khoản nợ bất thường (nợ ngoài dự kiến);
-Các sự kiện sau ngày khóa sổ kế toán, lập BCTC;
-Giả định hoạt động liên tục và các vấn đề khác.

6.1 Thủ tục kiểm toán đặc thù và các
thủ tục chuẩn bị cho việc lập BCKT
Soát xét các khoản nợ bất thường (ngoài khả năng kiểm
soát của đơn vị):
Biểu hiện về các khoản nợ bất thường
- Các vụ kiện tụng đang được tòa án thụ lý giải quyết nhưng chưa xét xử (ví dụ
đơn vị bị một bên khác kiện về vi phạm quyền sở hữu công nghiệp, vi phạm
hợp đồng kinh tế, …).
- Các tranh chấp về thuế với cơ quan thuế vụ .
- Các bảo lãnh về sản phẩm mà doanh nghiệp đã cam kết với người mua (về
giá cả).
- Các bảo lãnh về công nợ của người khác
…

Thủ tục:
Kiểm tra hồ sơ trong đơn vị, Thảo luận với những người có trách nhiệm trong
đơn vị hoặc thu thập thông tin từ bên thứ 3

6.1 Thủ tục kiểm toán đặc thù và các
thủ tục chuẩn bị cho việc lập BCKT
Xem xét các sự kiện sau ngày khóa sổ kế toán, lập
BCTC
- Các sự kiện phát sinh sau ngày khóa sổ kế toán lập BCTC
đến ngày ký báo cáo kiểm toán;
- Các sự kiện được phát hiện sau ngày ký báo cáo kiểm toán
nhưng trước ngày công bố BCTC;
- Các sự kiện được phát hiện sau ngày công bố BCTC.
Về nguyên tắc, thường căn cứ vào thời điểm hình
thành và điều kiện chủ yếu dẫn đến sự kiện để có thể
phân chia thành 2 loại sau:
- Các sự kiện cần phải điều chỉnh BCTC:
- Các sự kiện không cần phải điều chỉnh BCTC nhưng vẫn
cần được công bố (giải trình, bổ sung)

6.1 Thủ tục kiểm toán đặc thù và các
thủ tục chuẩn bị cho việc lập BCKT
(1)Xem xét giả định hoạt động liên tục và các vấn đề khác
Các thủ tục kiểm toán thường được áp dụng là:
- Kiểm tra, xem xét các kế hoạch của đơn vị (nếu có) để khắc phục
những tác nhân ảnh hưởng đến kh...
N HỌC KIỂM TOÁN
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Chương 6
TỔNG HỢP LẬP BÁO CÁO KIỂM TOÁN VỀ
BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ THƯ QUẢN LÝ
TỔNG HỢP LẬP BÁO CÁO KIỂM TOÁN VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ THƯ QUẢN LÝ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TỔNG HỢP LẬP BÁO CÁO KIỂM TOÁN VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ THƯ QUẢN LÝ - Người đăng: Park Chân Ung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
TỔNG HỢP LẬP BÁO CÁO KIỂM TOÁN VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ THƯ QUẢN LÝ 9 10 404