Ktl-icon-tai-lieu

Tổng quan kinh tế Việt Nam

Được đăng lên bởi minhduyen2411
Số trang: 62 trang   |   Lượt xem: 3096 lần   |   Lượt tải: 2 lần
1

Tổng quan kinh tế Việt Nam

Nguyễn Hoàng Bảo
hoangbao@ueh.edu.vn
Khoa Kinh tế
Đại học Kinh tế TP HCM
Bài viết trình bày tổng quan kinh tế Việt Nam, trong đó có các vấn đề (1) tổng quan về
kinh tế và tăng trưởng từ năm 1986, (2) tăng trưởng và nghèo, (3) bất bình đẳng và
nghèo, và (4) các vấn đề khác ở Việt Nam.
1) Tổng quan về kinh tế Việt Nam và tăng trưởng
1.1) Tăng trưởng kinh tế: Phân tích về phía cung và phía cầu
Tăng trưởng một nền kinh tế có thể bị giới hạn về phía cung hoặc phía cầu. Giới hạn của
thu nhập có thể viết thành:
Y = min{YS, YD}

(1.1)

Trong đó YS là cung và YD là cầu.
Về phía cung, mức tăng đầu tư đóng góp vào tăng trưởng kinh tế bằng cách tạo ra vừa
nhiều trữ lượng vốn hơn và vì thế mở rộng được khả năng sản xuất (tăng trưởng về mặt
số lượng) và vừa thay đổi hiệu quả sản xuất trong nền kinh tế (tăng trưởng về mặt chất
lượng). Đóng góp của đầu tư vào tăng trưởng về phía cung tùy thuộc vào:
❑
GDP❑
I❑
GDP❑t −GDP❑
t −GDPt −1
t −1
t −1
g =
=
❑
❑ ×
❑
GDPt −1
GDPt −1
I t −1
❑
t

(1.2)

Trong đó: (It–1/GDPt–1) là tỷ lệ đầu tư hay còn gọi là số lượng đầu tư. Số lượng đầu tư
được tính bằng tỷ lệ giữa đầu tư và GDP tại thời điểm (t–1); và (GDP t–GDPt–1)/It–1 là hiệu
quả đầu tư hay còn gọi là chất lượng đầu tư. Chất lượng đầu tư được tính bằng tỷ lệ giữa

2
sự thay đổi GDP giữa thời điểm t và thời điểm (t–1) và đầu tư tại thời điểm (t–1). Hiệu
quả đầu tư cho biết một đồng vốn đầu tư làm gia tăng bao nhiêu đồng giá trị GDP1.
Có thể nhận xét gì về tăng trưởng kinh tế Việt Nam qua gần 30 năm đổi mới? Về phía
cung hay sức sản xuất của nền kinh tế, có thể rút ra kết luận như sau: (i) Đóng góp vào
tăng trưởng chủ yếu là số lượng đầu tư hơn là chất lượng đầu tư (Hình 1.1). Tỷ lệ đầu tư
tăng hơn 30% GDP là quá cao so với khu vực và thế giới và hiện nay có xu hướng giảm;
(ii) Hiệu quả nền kinh tế giảm nghiêm trọng, nhất là các giai đoạn khủng hoảng tài chính
toàn cầu 1997 và suy thoái kinh tế toàn cầu từ năm 2007. Nguyên nhân của tình trạng
kém hiệu quả được phân tích ở bên dưới với các góc độ khác nhau.
Hình 1.1: Tăng trưởng kinh tế, tỷ lệ đầu tư và hiệu quả đầu tư Việt Nam, giai đoạn
1986 – 2012 (Giá cố định năm 1994)
80
70
60
50
40
Tăng
trưởng
Tính bằng
phần
trămkinh tế (g)
30

Tỷ lệ đầu tư (I/Y)

dY/Ihiệu quả đầu tư (dY/I)

20
10
0
1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 20 0 1 20 0 3 20 0 5 20 0 7 20 0 9 20 11
1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 20 0 0 20 0 2 20 0 4 20 0 6 20 0 8 20 10 20 12

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Ngân hàng Phát triển Châu Á ...
1
Tổng quan kinh tế Việt Nam
Nguyễn Hoàng Bảo
hoangbao@ueh.edu.vn
Khoa Kinh tế
Đại học Kinh tế TP HCM
Bài viết trình bày tổng quan kinh tế Việt Nam, trong đó các vấn đề (1) tổng quan về
kinh tế tăng trưởng t năm 1986, (2) tăng trưởng nghèo, (3) bất bình đẳng
nghèo, và (4) các vấn đề khác ở Việt Nam.
1) Tổng quan về kinh tế Việt Nam và tăng trưởng
1.1) Tăng trưởng kinh tế: Phân tích về phía cung và phía cầu
Tăng trưởng một nền kinh tế có thể bị giới hạn về phía cung hoặc phía cầu. Giới hạn của
thu nhập có thể viết thành:
Y = min{Y
S
, Y
D
} (1.1)
Trong đó Y
S
là cung và Y
D
là cầu.
Về phía cung, mức ng đầu đóng góp vào tăng trưởng kinh tế bằng cách tạo ra vừa
nhiều trng vốn hơn thế mở rộng được khả năng sản xuất (tăng trưởng về mặt
số lượng) vừa thay đổi hiệu quả sản xuất trong nền kinh tế (tăng trưởng về mặt chất
lượng). Đóng góp của đầu tư vào tăng trưởng về phía cung tùy thuộc vào:
g
t
=
GDP
t
GDP
t 1
GDP
t 1
=
I
t 1
GDP
t 1
×
GDP
t
GDP
t 1
I
t 1
(1.2)
Trong đó: (I
t–1
/GDP
t–1
) là tỷ lệ đầu hay n gọi là số lượng đầu tư. S lượng đầu
được tính bằng tỷ lệ giữa đầu tư và GDP tại thời điểm (t–1); và (GDP
t
–GDP
t–1
)/I
t–1
là hiệu
quả đầu tư hay còn gọi là chất lượng đầu tư. Chất lượng đầuđược nh bằng tỷ lệ giữa
Tổng quan kinh tế Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổng quan kinh tế Việt Nam - Người đăng: minhduyen2411
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
62 Vietnamese
Tổng quan kinh tế Việt Nam 9 10 669