Ktl-icon-tai-lieu

Tổng quan quản trị dự án

Được đăng lên bởi Thuy Uyen Nguyen Phan
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 877 lần   |   Lượt tải: 3 lần
GIỚI THIỆU MÔN HỌC

QUẢN TRỊ DỰ ÁN

PGS.TS Nguyễn Trường Sơn

QTDACH – CH0 - 1

CÁC TÌNH HUỐNG RA ĐỜI CỦA DỰ ÁN
Sự thay đổi diễn ra
không ngừng và ngày
càng mạnh mẽ

Sự phát triển chưa từng
có của cả chuỗi thay đổi

Cơ hội – Thách thức

Các phương thức hoạt
động thường xuyên
ngày càng trở nên chậm
chạp, khó thích nghi
PGS.TS Nguyễn Trường Sơn

DA ngày càng trở thành
phương thức hoạt động
quan trọng
QTDACH – CH0 - 2

TÌNH HUỐNG DỰ ÁN

PGS.TS Nguyễn Trường Sơn

QTDACH – CH0 - 3

QUẢN TRỊ DỰ ÁN
Đối tượng nghiên cứu
o

Quản trị dự án là môn khoa học kinh tế nghiên cứu những vấn đề
phương pháp luận và phương pháp cụ thể về thiết lập, đánh giá
và quản lý các dự án.

Nhiệm vụ của môn học
o

Làm rõ phương pháp luận và những phương pháp quản lý khoa
học áp dụng trong việc thiết lập và quản lý dự án.

o

Làm rõ nội dung và cơ sở khoa học của việc xác định đối tượng,
phương pháp quản lý những yếu tố cơ bản trong QLDA: Kết quả,
thời gian, nguồn lực thực hiện dự án.

o

Làm rõ cơ sở khoa học và điều kiện áp dụng các mô hình tổ chức,
kiểm soát và đánh giá dự án, quản lý rủi ro dự án.
PGS.TS Nguyễn Trường Sơn

QTDACH – CH0 - 4

KẾT CẤU CHƯƠNG TRÌNH


Chương 1 - Tổng quan về QLDA



Chương 2 – Xây dựng và lựa chọn dự án



Chương 3 – Tổ chức DA và Nhà quản trị dự án



Chương 4 – Hoạch định dự án


Kế hoạch thời gian và tiến độ,



Kế hoạch huy động và điều phối nguồn lực,



Kế hoạch ngân sách cho dự án.



Chương 5 – Kiểm soát dự án



Chương 6 – Quản lý rủi ro



Chương 7 – Kết thúc dự án
PGS.TS Nguyễn Trường Sơn

QTDACH – CH0 - 5

Tài liệu tham khảo
Quản trị dự án đầu tư - Nguyễn Trường Sơn
• Thiết lập và phân tích dự án đầu tư
MBA trong tầm tay – Chuyên đề “Quản lý dự án”
•

NXB Tổng hợp TP HCM – năm 2009.

Quản trị dự án – TS. Từ Quang Phương - Đại học
KTQD
•

NXB Lao động – Xã hội - 2006

Quản trị dự án – PGS.TS Vũ Công Tuấn
• NXB TP Hồ Chí Minh - 2004
Quản trị dự án đầu tư
PGS.TS Nguyễn Trường Sơn

QTDACH – CH0 - 6

...
PGS.TS Nguyễn Trường Sơn
QTDACH – CH0 - 1
GIỚI THIỆU MÔN HỌC
QUẢN TRỊ DỰ ÁN
Tổng quan quản trị dự án - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổng quan quản trị dự án - Người đăng: Thuy Uyen Nguyen Phan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Tổng quan quản trị dự án 9 10 712