Ktl-icon-tai-lieu

Tổng quan thuế

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 242 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 1
Ch
Thuế: Giới thiệu tổng quan

PGS. TS SỬ ĐÌNH THÀNH

1

Dẫn nhập
„ Thuếế đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực chính

trị và chính sách chính phủ .
„ Bài học này nghiên cứu đánh thuế bằng việc thiết
lậpp thể chế và lýý thuyết
y để pphân tích chính sách
thuế .
„ Ôn lại các loại thuế
„ Cấu trúc thuế thu nhập và sự công bằng
„ Đo
Đ lường
l ờ cơ sở
ở th
thuếế .

2

CÁC LOẠI THUẾ
„ Có các loại thuếế đánh vào:
„ Tiền

lương;
„ Thu nhập cá nhân và doanh nghiệp;
„ Tàii sản; và
„ Tiêu dùng
g.

3

Thuế đánh vào tiền lương
„ Thuếế đánh vào tiền
ề lương dùng đểể tài trợ

bảo hiểm xã hội,
ộ , bảo hiểm y tế và bảo hiểm
thất nghiệp.
„Ở

Việt Nam: Phí Bảo hiểm xã hội,
hội phí bảo
hiểm y tế => chưa xem là thuế.

4

Thuế vào thu nhập cá nhân
„ Thuếế thu nhập cá nhân đánh vào thu nhập tích

lũy trong năm của cá nhân trong năm.
„ Cơ sở thuế rất rộng:
„
„

Tiền lãi,, cổ tức,, tiền lương.
g
Lời vốn (capital gains): thu nhập bán được từ bán
tài sản vốn .
„

Chứng khoán, nhà.

5

Vấn đề về thuế đánh vào “hôn nhân
(marriage tax)
„ Mỹ có hệ thống
ố thuếế đánh vào thu nhập gia đình .
„ 19 q
quốc ggia OECD đánh thuế vào chồngg và vợ

riêng rẻ
„ 5 quốc gia OECD trợ cấp cho “hôn
hôn nhân
nhân” thông
qua đánh thuế vào các gia đình có tách đôi thu
nhập – nhằm làm giảm gánh nặng thuế có biểu
thuế lũy tiến .
„ Chỉ có 2 quốc gia có hệ thống thuế giốn như Mỹ .

65

Nhắc lại
„ Các loại thuếế
„ Cấu trúc cơ bản của thuế thu nhập
p.
„ Đo lường tính công bằng hệ thống thuế .
„ Xác định cơ sở thuế
„ Ngoại tác/hàng hóa công – cơ sở cho việc giảm trừ

th nhập
thu
hậ Haig-Simons
H i Si

66

...
Ch 1
Ch
ương
1
Thuế:Giithiutng quan
Thuế:
Gii
thiu
tng
quan
PGS. TS S ĐÌNH THÀNH
1
Tổng quan thuế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổng quan thuế - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Tổng quan thuế 9 10 768