Ktl-icon-tai-lieu

tổng quan về lạm phát

Được đăng lên bởi ntkngan64
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 376 lần   |   Lượt tải: 1 lần
NGUYỄN THỊ KIM HUÊ
TỔNG QUAN VỀ LẠM PHÁT
I. Khái niệm, phân loại lạm phát
1. Khái niệm
Lạm phát được định nghĩa là sự gia tăng liên tục trong mức giá chung. Điều
này không nhất thiết có nghĩa giá cả của mọi hàng hóa và dịch vụ đồng thời phải
tăng lên theo cùng một tỷ lệ, mà chỉ cần mức giá trung bình tăng lên. Lạm phát vẫn
có thể xảy ra khi giá của một số hàng hóa giảm, nhưng giá cả của các hàng hóa và
dịch vụ khác tăng đủ mạnh.
Lạm phát cũng có thể được định nghĩa là sự suy giảm sức mua của đồng tiền.
Trong bối cảnh lạm phát, một đơn vị tiền tệ mua được ngày càng ít đơn vị hàng hóa
và dịch vụ hơn. Hay nói một cách khác, trong bối cảnh lạm phát, chúng ta sẽ phải
chi ngày càng nhiều tiền hơn để mua một giỏ hàng hóa và dịch vụ nhất định.
Nếu thu nhập bằng tiền không tăng kịp tốc độ trượt giá, thì thu nhập thực tế,
tức là sức mua của thu nhập bằng tiền sẽ giảm. Do vậy, thu nhập thực tế tăng lên
hay giảm xuống trong thời kỳ lạm phát phụ thuộc vào điều gì xảy ra với thu nhập
bằng tiền, tức là, phải chăng các cá nhân có nhận thêm lượng tiền đã giảm giá trị đủ
để bù đắp cho sự gia tăng của mức giá hay không. Người dân vẫn có thể trở nên khá
giá hơn khi thu nhập bằng tiền tăng nhanh hơn tốc độ tăng giá.
Một điều quan trọng mà chúng ta cần nhận thức là lạm phát không chỉ đơn
thuần là sự gia tăng của mức giá mà đó phải là sự gia tăng liên tục trong mức giá.
Nếu như chỉ có một cú sốc xuất hiện làm tăng mức giá, thì dường như mức giá chỉ
đột ngột bùng lên rồi lại giảm trở lại mức ban đầu ngay sau đó. Hiện tượng tăng giá
tạm thời như vậy không được gọi là lạm phát. Tuy nhiên, trong thực tế mỗi cú sốc
thường có ảnh hưởng kéo dài đối với nền kinh tế và do đó có thể gây ra lạm phát.
Chúng ta sẽ xét một tình huống như được mô tả trong Bảng 1.
Trong mỗi trường hợp, chúng ta giả thiết chỉ có một cú sốc xuất hiện vào
thời kỳ 3 mà trước đó mức giá được ổn định ở mức 100. Trong trường hợp thứ
nhất, mức giá tăng 100% trong thời kỳ 3, sau đó giảm 50% trong thời kỳ 4 và lại
ổn định trong các thời kỳ tiếp theo. Như vậy, từ thời kỳ 4 giá cả trở lại mức ban đầu
giống như trước khi cú sốc tác động đến nền kinh tế. Trong trường hợp thứ hai, mức
giá tăng 100% trong thời kỳ 3, sau đó ổn định trong các thời kỳ tiếp theo. Vấn đề
trở nên phức tạp hơn trong trường hợp thứ ba, khi mức giá tăng 50% trong thời kỳ
3, sau đó tăng chậm lại trong các thời kỳ tiếp theo do mọi người điều chỉnh một phần
1

NGUYỄN THỊ KIM HUÊ
theo sai số dự báo về lạm phát. Trong trường hợp này mức giá chung tăng liên...
NGUYỄN THỊ KIM HUÊ
TỔNG QUAN VỀ LẠM PHÁT
I. Khái niệm, phân loại lạm phát
1. Khái
niệm
Lạm phát được định nghĩa là sự gia tăng liên tục trong mức giá chung. Điều
này không
nhất
thiết nghĩa g cả của mọi hàng hóa dịch v đồng thời phải
tăng lên theo cùng một tỷ
lệ,
chỉ cần mức giá trung bình tăng lên. Lạm phát vẫn
thể xảy ra khi giá của một số
hàng
hóa giảm, nhưng giá cả của các hàng hóa
dịch vụ khác tăng đủ
mạnh.
Lạm phát cũng thể được định nghĩa là ssuy giảm sức mua của đồng tiền.
Trong bối
cảnh
lạm phát, một đơn vị tiền tệ mua được ngày càng ít đơn vị hàng hóa
dịch vụ hơn. Hay
nói
một ch khác, trong bối cảnh lạm phát, chúng ta sẽ phải
chi ngày càng nhiều tiền hơn
để
mua một giỏ hàng hóa dịch vụ nhất
định.
Nếu thu nhập bằng tiền không tăng kịp tốc độ trượt giá, thì thu nhập thực tế,
tức là sức
mua
của thu nhập bằng tiền sẽ giảm. Do vậy, thu nhập thực tế tăng lên
hay giảm xuống trong
thời
kỳ lạm phát phụ thuộc vào điều xảy ra với thu nhập
bằng tiền, tức là, phải chăng c
nhân nhận thêm lượng tiền đã giảm giá trị đủ
để đắp cho sự gia tăng của mức giá
hay
không. Người dân vẫn thể trở nên khá
giá hơn khi thu nhập bằng tiền tăng nhanh hơn
tốc
độ tăng
giá.
Một điều quan trọng chúng ta cần nhận thức là lạm phát không chỉ đơn
thuần sự
gia
tăng của mức giá đó phải sgia tăng liên tục trong mức giá.
Nếu như chcó một
sốc
xuất hiện làm tăng mức giá, thì dường như mức gch
đột ngột bùng lên rồi lại giảm trở
lại
mức ban đầu ngay sau đó. Hiện tượng tăng giá
tạm thời như vậy không được gọi lạm
phát.
Tuy nhiên, trong thực tế mỗi sốc
thường ảnh hưởng kéo dài đối với nền kinh tế
do
đó thể gây ra lạm phát.
Chúng ta sẽ xét một tình huống nđược tả trong Bảng
1.
Trong mỗi trường hợp, chúng ta giả thiết chỉ một sốc xuất hiện vào
thời kỳ 3
trước
đó mức giá được ổn định mức 100. Trong trường hợp thứ
nhất, mức giá tăng 100%
trong
thời kỳ 3, sau đó giảm 50% trong thời kỳ 4 lại
ổn định trong các thời kỳ tiếp theo.
Như
vậy, từ thời kỳ 4 giá cả trở lại mức ban đầu
giống như trước khi sốc tác động đến nền
kinh
tế. Trong trường hợp thứ hai, mức
giá tăng 100% trong thời kỳ 3, sau đó ổn định trong
các
thời k tiếp theo. Vấn đề
trở nên phức tạp hơn trong trường hợp thứ ba, khi mức giá
tăng
50% trong thời k
3, sau đó tăng chậm lại trong các thời ktiếp theo do mọi người điều
chỉnh
một phần
1
tổng quan về lạm phát - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tổng quan về lạm phát - Người đăng: ntkngan64
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
tổng quan về lạm phát 9 10 332