Ktl-icon-tai-lieu

Tổng quan về nguồn vốn hỗ trợ phát triển ODA

Được đăng lên bởi Phương Liên Nguyễn
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 1844 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Tiểu luận
Tổng quan về nguồn vốn hỗ trợ phát
triển ODA

Đánh giá nguồn vốn hỗ trợ chính thức

1

Mục lục
CHƯƠNG I : TỔNG QUAN VỀ.............................................................................5
NGUỒN VỐN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC........................................5
1.1. NGUỒN VỐN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC (ODA)......................5
1.1.1 Đặt vấn đề........................................................................................................5
1.1.2. Định nghĩa ODA.............................................................................................5
1.1.3. Các hình thức cung cấp ODA bao gồm:.........................................................5
1.1.4. Các phương thức cơ bản cung cấp ODA gồm có:..........................................6
1.1.5. Các nguồn cung cấp ODA..............................................................................6
1.2 VAI TRÒ CỦA ODA ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ..........................6
1.2.1 Những mặt tích cực.........................................................................................6
1.2.1.1 Nhu cầu vốn ODA cho đầu tư phát triển kinh tế............................................6
1.2.1.2 ODA giúp cho việc tiếp thu những thành tựu khoa học, công nghệ hiện đại
và phát triển nguồn nhân lực....................................................................................7
1.2.1.3 ODA giúp các nước đang phát triển điều chỉnh cơ cấu kinh tế......................8
1.2.1.4 ODA giúp các nước đang phát triển xây dựng và hoàn thiện khung thể chế
pháp lý......................................................................................................................8
1.2.1.5 ODA góp phần tăng khả năng thu hút FDI và tạo điều kiện để mở rộng đầu
tư phát triển..............................................................................................................8
1.2.2 Những mặt hạn chế.........................................................................................9
CHƯƠNG II...........................................................................................................11
THỰC TRẠNG VỀ NGUỒN VỐN ODA..............................................................11
2.1 Hành lang pháp lý............................................................................................11

Đánh giá nguồn vốn hỗ trợ chính thức

2

Quản lý trực tiếp....................................................................................................13
Quản lý...
Tiểu luận
Tổng quan về nguồn vốn hỗ trợ phát
triển ODA
Đánh giá nguồn vốn hỗ trợ chính thức 1
Tổng quan về nguồn vốn hỗ trợ phát triển ODA - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổng quan về nguồn vốn hỗ trợ phát triển ODA - Người đăng: Phương Liên Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
Tổng quan về nguồn vốn hỗ trợ phát triển ODA 9 10 756