Ktl-icon-tai-lieu

TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 198 lần   |   Lượt tải: 1 lần
QUY ƯỚC
CHƯƠNG 1
TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH HOẠT
ĐỘNG KINH DOANH
Email: hocmai7777@gmail.com
Web: 
: 012 13 616 780

VIẾT TẮT
HĐKD
DN
SXKD
KQKD
KD

VIẾT ĐẦY ĐỦ NỘI DUNG
Hoạt động kinh doanh
Doanh nghiệp
Sản xuất kinh doanh
Kết quả kinh doanh
Kinh doanh

Phân tích hoạt động kinh doanh

Phân tích hoạt động kinh doanh (tt)

Quá trình nghiên cứu tất cả các hiện
tượng, sự vật có liên quan trực tiếp,
gián tiếp đến hoạt động sản xuất kinh
doanh của DN.
Luôn đi trước và là cơ sở cho việc ra
quyết định.

Quá trình phân tích được tiến hành từ khảo
sát thực tế đến tư duy trừu tượng:
 Quan sát thực tế
• Thu thập thông tin số liệu
• Xử lý phân tích các thông tin số liệu
• Tìm nguyên nhân
 Đề ra các định hướng hoạt động.
 Các giải pháp thực hiện các định hướng đó.

Web:   : 012 13 616 780  : Hocmai7777@gmail.com 3

Web:   : 012 13 616 780  : Hocmai7777@gmail.com

Vai trò của phân tích HĐKD (tt)

Vai trò của phân tích HĐKD (tt)

- Kiểm tra, đánh giá kết quả HĐKD thông qua
những chỉ tiêu kinh tế DN đã xây dựng.
Tìm ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân
khách quan, chủ quan, những đe dọa…
Đề ra biện pháp khắc phục.
Tận dụng triệt để thế mạnh của DN.
Cơ sở cho phương án kinh doanh tiếp theo.

- Phát hiện mặt mạnh, mặt yếu của DN
trong mối quan hệ với môi trường xung
quanh.
Phát hiện khả năng tiềm năng.
Biện pháp nâng cao hiệu quả HĐKD
 Phòng ngừa rủi ro.

Web:   : 012 13 616 780  : Hocmai7777@gmail.com 5

Web:   : 012 13 616 780  : Hocmai7777@gmail.com

4

6

1
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer ()

Vai trò của phân tích HĐKD (tt)

Vai trò của phân tích HĐKD

- Gắn liền với HĐKD của DN.
Thông tin cho nhà quản trị ra quyết định,
điều hành hoạt động SXKD
- Là nguồn tài liệu hữu ích cho các đối tượng:
• Bên trong đơn vị: Nhà quản trị…
• Bên ngoài có quan hệ nguồn lợi với đơn vị:
Ngân hàng, cổ đông, thuế…
Quyết định hướng đầu tư.

- Đánh giá mặt mạnh, mặt yếu của DN
trong mối quan hệ với môi trường xung
quanh.
Phát hiện khả năng tiềm năng.
Biện pháp nâng cao hiệu quả HĐKD
 Phòng ngừa rủi ro.

Web:   : 012 13 616 780  : Hocmai7777@gmail.com

7

Web:   : 012 13 616 780  : Hocmai7777@gmail.com

8

Nhiệm vụ phân tích ...
1
CHƯƠNG 1
TNG QUAN VPHÂN TÍCH HOT
ĐỘNG KINH DOANH
Email: hocmai7777@gmail.com
Web: https://sites.google.com/site/hocmai7777/
: 012 13 616 780
QUY ƯỚC
Kinh doanhKD
Kết qu kinh doanhKQKD
Sn xut kinh doanhSXKD
Doanh nghipDN
Hot đng kinh doanhHĐKD
VIT ĐY Đ NI DUNGVIT TT
Phân tích hot động kinh doanh
Quá trình nghiên cu tt c các hin
tượng, s vt liên quan trc tiếp,
gián tiếp đến hot đng sn xut kinh
doanh ca DN.
Luôn đi trước là s cho vic ra
quyết định.
3
Web: https://sites.google.com/site/hocmai7777/
: 012 13 616 780
: Hocmai7777@gmail.com
Quá trình phân tích được tiến hành t kho
sát thc tế đến duy tru tượng:
Quan sát thc tế
Thu thp thông tin sliu
Xlý phân tích các thông tin sliu
Tìm nguyên nhân
Đề ra các định hướng hot động.
Các gii pháp thc hin các đnh hướng đó.
Phân tích hot động kinh doanh (tt)
4
Web: https://sites.google.com/site/hocmai7777/
: 012 13 616 780
: Hocmai7777@gmail.com
Vai trò ca phân tích HĐKD (tt)
- Kim tra, đánh giá kết qu HĐKD thông qua
nhng chtiêu kinh tế DN đã xây dng.
Tìm ra nhng tn ti, hn chế, nguyên nhân
khách quan, chquan, nhng đe da…
Đề ra bin pháp khc phc.
Tn dng trit đ thế mnh ca DN.
s cho phương án kinh doanh tiếp theo.
5
Web: https://sites.google.com/site/hocmai7777/
: 012 13 616 780
: Hocmai7777@gmail.com
- Phát hin mt mnh, mt yếu ca DN
trong mi quan h vi môi trưng xung
quanh.
Phát hin kh năng tim năng.
Bin pháp nâng cao hiu quả HĐKD
Phòng nga ri ro.
Vai trò ca phân tích HĐKD (tt)
6
Web: https://sites.google.com/site/hocmai7777/
: 012 13 616 780
: Hocmai7777@gmail.com
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 9 10 622