Ktl-icon-tai-lieu

Tổng quan về phân tích tài chính

Được đăng lên bởi tran-phong1
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 274 lần   |   Lượt tải: 2 lần
1. Gi i thi u v ptích cty
a. Ptích tín d ng

/v nhà cung c p tín d ng

b. Ptích VCP

/v nhà cung c p VCP
/v nhà qlý
Sát nh p, thâu tóm và thôn tính

2. Phân lo i ptích cty

/v Nhà qtr tài chính
Ptích cty /v 1
c.
ch th khác

/v ki m toán viên bên ngoài
/v H i

ng qu n tr

/v các c quan lu t pháp

I. Ptích h

ng KD

/v công oàn
/v khách hàng
a. Ptích mtr

ng KD và chi n l

Ptích ngành

c KD

Ptích chi n l

c

b. Ptích k toán
Ptích kh n ng sinh l i
3. Các b ph n c a ptích cty

c. Ptích tài chính

Ptích r i ro
Ptích ngu n và use ngu n

d. Ptích tri n v ng
e.

nh giá

f. Ptích TChính và ptích cty
a. H l p k ho ch
Tài tr t bên ngoài (Tài tr TD ng)

b. H tài tr

c. H

1. Các h KD

CH
NG 1
NG QUAN V PTTC

Tài tr t bên trong (Tài tr VCP)
TS h

ut

ng hay TS TChính ?

TS ng n h n hay TS dài h n ?
Doanh thu ?

d.

KDoanh

a.

ng C KT

Chi phí ?
i nhu n ?

II. BCTC - N n t ng c a ptích

b. Báo cáo thu nh p
2. BCTC ph n ánh h KD

c. BC thay

i VCP

d. BC dòng ti n
3. S liên h c a các BCTC
a. BC ptích và th o lu n c a ban qlý
b. BC c a ban qtr
c. BC ki m toán
4. Thông tin h tr

d. Thuy t minh BC tài chính
e. Các thông tin b sung
f. BC u nhi m
Ptích bi n

a. PTích TC so sánh

ng t ng n m

Ptích ch s xu h

ng

b. Ptích TC theo t tr ng
Ptích tín d ng
1. Công c ptích

Ptích kh n ng sinh l i

c. Ptích t s

nh giá
d. Ptích dòng ti n

III. T ng quan v ptích BCTC

e. Các công c ptích chuyên bi t
nh giá n
Mô hình chi t kh u dòng c t c
2. Các mô hình

nh giá

Mô hình dòng ti n t do /v VCP

nh giá Cph n

Mô hình thu nh p còn l i
Th tr
3. Ptích trong th tr

TESSUARAI - PTTC - C1 - TONG QUAN VE PTTC.mmap - 10/20/2011 -

ng hi u qu

Tác

ng hi u qu
ng c a th tr

ng hi u qu

n ptích

...
CHNG 1
NG QUAN V PTTC
I. Ptích hng KD
1. Gii thiu v ptích cty
2. Phân loi ptích cty
a. Ptích tín dng
/v nhà cung cp tín dng
b. Ptích VCP
/v nhà cung cp VCP
c.
Ptích cty /v 1
 ch th khác
/v nhà qlý
Sát nhp, thâu tóm và thôn tính
/v N qtr tài chính
/v kim toán viên bên ngoài
/v Hi ng qun tr
/v các c quan lut pháp
/v công oàn
/v khách hàng
3. Các b phn ca ptích cty
a.
Ptích mtrng KD và chin lc KD
Ptích ngành
Ptích chin lc
b. Ptích k toán
c.
Ptích tài chính
Ptích kh nng sinh li
Ptích ri ro
Ptích ngun và use ngun
d.
Ptích trin vng
e.
nh giá
f. Ptích TChính và ptích cty
II. BCTC - Nn tng ca ptích
1. Các h KD
a. H lp k hoch
b. H tài tr
Tài tr t bên ngoài (Tài tr TDng)
Tài tr t bên trong (Tài tr VCP)
c. Hu t
TS hng hay TS TChính ?
TS ngn hn hay TS dài hn ?
d.
 KDoanh
Doanh thu ?
Chi phí ?
i nhun ?
2.
BCTC phn ánh h KD
a.
ng CKT
b.
Báo cáo thu nhp
c.
BC thay i VCP
d. BC dòng tin
3. S liên h ca các BCTC
4.
Thông tin h tr
a.
BC ptích và tho lun ca ban qlý
b.
BC ca ban qtr
c. BC kim toán
d. Thuyt minh BC tài chính
e. Các thông tin b sung
f. BC u nhim
III. Tng quan v ptích BCTC
1.
Công c ptích
a. PTích TC so sánh
Ptích bin ng tng nm
Ptích ch s xu hng
b. Ptích TC theo t trng
c. Ptích t s
Ptích tín dng
Ptích kh nng sinh li
nh giá
d. Ptích dòng tin
e.
Các công c ptích chuyên bit
2. Các mô hình nh g
nh giá n
nh giá Cphn
Mô hình chit khu dòng c tc
Mô hình dòng tin t do /v VCP
Mô hình thu nhp còn li
3.
Ptích trong th trng hiu qu
Th trng hiu qu
Tác ng ca th trng hiu qun ptích
TESSUARAI - PTTC - C1 - TONG QUAN VE PTTC.mmap - 10/20/2011 -
Tổng quan về phân tích tài chính - Người đăng: tran-phong1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Tổng quan về phân tích tài chính 9 10 243