Ktl-icon-tai-lieu

Tổng quan về quản lý dự án & Lựa chọn và lập kế hoạch cho dự án

Được đăng lên bởi Minh Châu Nguyễn
Số trang: 58 trang   |   Lượt xem: 2318 lần   |   Lượt tải: 16 lần
Bài 2:
Tổng quan về quản lý dự án
& Lựa chọn và lập kế hoạch cho dự án

Hệ thống bài cũ
Tổng quan về phân tích thiết kế HTTT
Nguồn phần mềm
Đánh giá phần mềm thương mại
Thuê ngoài
Sử dụng lại

Tổng quan dự án & Lựa chọn và lập kế hoạch cho dự án

2

Mục tiêu bài học
Quản lý dự án
Quy trình quản lý dự án
Khởi tạo
Lập kế hoạch
Thực thi
Kết thúc

Phân tích và thiết kế hệ thống

Pha 1: Lựa chọn và lập kế hoạch

Tổng quan dự án & Lựa chọn và lập kế hoạch cho dự án

3

QUẢN LÝ DỰ ÁN

Tổng quan dự án & Lựa chọn và lập kế hoạch cho dự án

4

Quản lý dự án HTTT

Tổng quan dự án & Lựa chọn và lập kế hoạch cho dự án

5

Quản lý dự án HTTT
Mục tiêu quản lý dự án HTTT

Đảm bảo rằng dự án HTTT đáp ứng mong đợi của khách
hàng
Đáp ứng các yêu cầu
Đúng thời hạn
Đáp ứng ngân sách

Tổng quan dự án & Lựa chọn và lập kế hoạch cho dự án

6

Người quản lý dự án
Là chuyên gia phân tích HT
Chịu trách nhiệm
Khởi động dự án
Lập kế hoạch dự án
Thực thi dự án
Kết thúc dự án

Cần có kỹ năng

Quản lý
Lãnh đạo
Chuyên môn
Quản lý xung đột
Giao tiếp với khách hàng

Tổng quan dự án & Lựa chọn và lập kế hoạch cho dự án

7

QUY TRÌNH
QUẢN LÝ DỰ ÁN

Tổng quan dự án & Lựa chọn và lập kế hoạch cho dự án

8

Dự án & Quy trình quản lý dự án
Dự án

Bao gồm nhiều công việc liên quan đến nhau đã được lập
kế hoạch để đạt được mục tiêu. Dự án có bắt đầu và kết
thúc

Mục tiêu dự án

Mở ra cơ hội kinh doanh
Giải quyết vấn đề nghiệp vụ

Quy trình quản lý dự án gồm 4 pha
Khởi tạo

Lập kế
hoạch

Tổng quan dự án & Lựa chọn và lập kế hoạch cho dự án

Thực thi

Kết thúc

9

Khởi tạo dự án
1. Thiết lập nhóm khởi tạo dự án
2. Thiết lập quan hệ với khách hàng
3. Thiết lập kế hoạch khởi tạo
(SSR)

4. Thiết lập các thủ tục quản lý
5. Thiết lập môi trường và hồ sơ
6. Soạn bản tóm tắt dự án

Tổng quan dự án & Lựa chọn và lập kế hoạch cho dự án

10

Tổng quan dự án & Lựa chọn và lập kế hoạch cho dự án

11

Hồ sơ dự án

Trước khi chuyển sang giai đoạn lập kế hoạch, kết quả trong giai
đoạn khởi tạo được xét duyệt lại trong buổi họp có sự góp mặt
khách hàng, đội ngũ quản lý và nhóm dự án
Tổng quan dự án & Lựa chọn và lập kế hoạch cho dự án

12

Lập kế hoạch dự án
1. Mô tả phạm vi, giải pháp thay thế, tính khả thi của dự
án
2. Chia dự án thành các tác vụ dễ quản lý (biểu đồ Grantt)
3. Ước lượng tài nguyên và lập kế hoạch sử dụng tài
nguyên
4. Xây dựng lịch trình sơ bộ (biểu đồ Grantt và biểu đồ
Mạng)
5. Xây dựng kế hoạch giao tiếp
6. Xác định tiêu chuẩn của dự án
7. Xác định và đánh giá rủi ro
8. Xác định chi ...
Bài 2:
Tổng quan về quản lý dự án
& Lựa chọn và lập kế hoạch cho dự án
Tổng quan về quản lý dự án & Lựa chọn và lập kế hoạch cho dự án - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổng quan về quản lý dự án & Lựa chọn và lập kế hoạch cho dự án - Người đăng: Minh Châu Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
58 Vietnamese
Tổng quan về quản lý dự án & Lựa chọn và lập kế hoạch cho dự án 9 10 421