Ktl-icon-tai-lieu

tốt nghiệp quan trị kinh doanh

Được đăng lên bởi bo872134
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 525 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Báo cáo thực tập tốt nghiệp

GVHD: Nguyễn Hoàng Thanh Hương
MỤC LỤC

MỤC LỤC
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MARKETING VÀ CHIẾN LƯỢC VỀ
GIÁ
1.1. Các khái niệm
1.1.1. Khái niệm Marketing
1.1.2. Khái niệm giá
1.1.3. Bản chất của giá
1.1.4. Vai trò của giá
1.2. Các chiến lược định giá sản phẩm
1.2.1. Định giá sản phẩm mới
1.2.2. Định giá sản phẩm cải tiến
1.3. Các chiến lược điều chỉnh giá
1.3.1. Định giá chiết khấu và bớt giá
1.3.2. Định giá phân biệt
1.3.3. Định giá theo địa lí
1.3.4. Định giá cổ động
1.3.5. Các chiến lược định giá danh mục sản phẩm
1.4. Thay đổi giá sản phẩm

1.4.1. Chủ động giảm giá
1.4.2. Chủ động tăng giá
1.4.3. Phản ứng của người mua đối với việc thay đổi giá cả
1.4.4. Phản ứng của đối thủ cạnh tranh đối với việc thay đổi giá
1.4.5. Đáp ứng với những thay đổi giá cả
CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CHIẾN LƯỢC VỀ GIÁ TẠI
SIÊU THỊ
LOTTE MART
2.1. Giới thiệu khái quát về siêu thị lotte mart
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
2.1.2. Tầm nhìn, sứ mệnh của công ty
2.1.3. cơ cấu tổ chức bộ máy của siêu thị
2.1.4.
2.1.5. Sản phẩm kinh doanh
2.2. Thực trạng về chiến lược giá của công ty
2.2.1. Chiến lược định giá sản phẩm của công ty:
2.2.2. Chiến lược điều chỉnh và thay đổi giá của công ty
CHƯƠNG III: ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ
3.1. Kiến nghị
3.2. Kết luận

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Báo cáo thực tập tốt nghiệp

GVHD: Nguyễn Hoàng Thanh Hương

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MARKETING VÀ CHIẾN LƯỢC
VỀ GIÁ
1.1. Các khái niệm
1.1.1. Khái niệm Marketing
Hiệp hội Marketing Mỹ (American Marketing Association, AMA) đã định
nghĩa
như sau: "Marketing là một nhiệm vụ trong cơ cấu tổ chức và là một tập hợp
các tiến
trình để nhằm tạo ra, trao đổi, truyền tải các giá trị đến các khách hàng, và
nhằm quản
lý quan hệ khách hàng bằng những cách khác nhau để mang về lợi ích cho tổ
chức và
các thành viên trong hội đồng cổ động"
1.1.2. Khái niệm giá
Giá là một trong bốn biến số quan trọng của marketing mix. Giá đóng vai trò
quan trọng trong việc mua hàng này hay hàng khác đối với người tiêu thụ.
Đối với
công ty, giá có vị trí quyết định cạnh tranh trên thị trường.Việc định giá sản
phẩm có ý
nghĩa quan trọng đối với doanh nghiệp vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến doanh
số và lợi nhuận.

báo cáo thực tập tốt nghiệp

GVHD:Nguyễn Hoàng Thanh Hương

1.1.3. Bản chất của giá
Giá cả là một trong các công cụ thuộc phối thức marketing mà công ty sử
dụng để
đạt được mục tiêu marketing của mình. Các quyết định về giá phải được
phối hợp với
những tiêu chí về mẫu mã, phân phối, cổ động cho sản ph...
Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Nguyễn Hoàng Thanh Hương
MỤC LỤC
MỤC LỤC
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MARKETING VÀ CHIẾN LƯỢC VỀ
GIÁ
1.1. Các khái niệm
1.1.1. Khái niệm Marketing
1.1.2. Khái niệm giá
1.1.3. Bản chất của giá
1.1.4. Vai trò của giá
1.2. Các chiến lược định giá sản phẩm
1.2.1. Định giá sản phẩm mới
1.2.2. Định giá sản phẩm cải tiến
1.3. Các chiến lược điều chỉnh giá
1.3.1. Định giá chiết khấu và bớt giá
1.3.2. Định giá phân biệt
1.3.3. Định giá theo địa lí
1.3.4. Định giá cổ động
1.3.5. Các chiến lược định giá danh mục sản phẩm
1.4. Thay đổi giá sản phẩm
tốt nghiệp quan trị kinh doanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tốt nghiệp quan trị kinh doanh - Người đăng: bo872134
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
tốt nghiệp quan trị kinh doanh 9 10 92