Ktl-icon-tai-lieu

total quaility management

Được đăng lên bởi thien-khe-nguyen-tran
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 1000 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CHÆÅNG I GIÅÏI THIÃÛU VÃÖ CHÁÚT
LÆÅÜNG TOAÌN DIÃÛN
Muûc tiãu nghiãn cæïu:
1 Cung cáúp lê do taûi sao moüi täø chæïc våïi vàn hoaï khaïc nhau, thuäüc moüi
û thäúng quaín lê khaïch nhau âãöu phaíi quan tám âãún cháút læåüng.
2 Cung cáúp khaïi quaït vãö lëch sæí phaït triãøn “caïch maûng cháút læåüng”.
3 Cung cáúp mäüt caïi nhçn täøng quaït vãö nhæîng nguyãn lê nãön taíng cuía cháút
læåüng toaìn diãûn.
4 So saïnh vaì phán biãût quaín trë táûp trung vaìo cháút læåüng våïi quaín trë
theo caïch thæïc truyãön thäúng
5 Giåïi thiãûu mäüt säú caïch tiãúp cáûn cháút læåüng toaìn diãûn TQ
6 Giåïi thiãûu mäüt säúû thäúng quaí
n lê cháút læåüng trãn thãú giåïi
I Táöm quan troüng cuía cháút læåüng
Âãø tháúy âæåüc táöm quan troüng cuía cháút læåüng trong kinh doanh, chuïng ta thæí xem
xeït kãút quaí hoaût âäüng cuía mäüt vaìi cäng ti, nhæîng cäng ti âaî coi cháút læåüng nhæ
nguyãn lê càn baín cuía kinh doanh:
- Cäng ti Nameplate, våïi dæåïi 70 cäng nhán âaî tàng thë pháön cuía hoüì 3 âãún
5% trong voìng 3 nàm, giaím sai hoíng tæì 3.65 xuäúng coìn khoaíng 1% säú âån
haìng vaì tàng säú âån haìng âæåüc giao âuïng haûn lãn tæì 95 tåïi 98%.
- Trong voìng hån 5 nàm, Solar Turbines, mäüt cäng ti con cuía Caterpillar âaî
giaím thåìi gian cho ra âåìi mäüt saín pháøm måïi tæì 39 thaïng xuäúng coìn 22
total quaility management - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
total quaility management - Người đăng: thien-khe-nguyen-tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
total quaility management 9 10 485