Ktl-icon-tai-lieu

Trả lời 10 câu hỏi

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 3087 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 1: Phân tích quản lý nguồn nhân lực là một bộ phận chủ yếu nhất
trong quản lý một tổ chức có ý nghĩa quyết định đưa đến hiệu quả hoạt động
của một tổ chức?
Trả lời:
Để làm rõ vấn đề trên chúng ta cần phân tích hai yếu tố sau:
Thứ nhất: Quản lý nguồn nhân lực là một bộ phận chủ yếu nhất trong
quản lý một tổ chức:
Hoạt động của bất kỳ một tổ chức nào cùng hướng đến việc đạt mục tiêu
của tổ chức. Hiệu quả hoạt động của tổ chức phụ thuộc rất lớn vào các nguồn
lực, các nguồn lực này là yếu tố quyết định cho sự hình thành, tồn tại và phát
triển của tổ chức.
Các nguồn lực của một tổ chức bao gồm: Nguồn nhân lực, tài lực và vật
lực. Trong đó nguồn nhân lực (yếu tố con người) được xem là quan trọng nhất.
Chẳng hạn khi một tổ chức nào đó có một số lượng nguồn vốn rất lớn, có
máy móc thiết bị, có tài sản lớn … muốn nhập về một dây chuyền công nghệ
hiện đại, tân tiến nhưng lại không có người điều khiển dây chuyền đó thì cũng vô
dụng.
- Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng thì tất cả các sự vật và
hiện tượng đều tồn tại trong mối quan hệ biện chứng với nhau, cái này tồn tại
trong sự tác động qua lại giữa cái kia. Trong hoạt động quản lý của một tổ chức
cũng vậy, Các nguồn lực, các thành tố, các bộ phận cũng đều có mối quan hệ tác
động qua lại lẫn nhau. Giữa nguồn vốn, tài sản, máy móc thiết bị đề có mối quan
hệ lẫn nhau trong một tổ chức. Tuy nhiên, trong một tổ chức mà nguồn vốn lớn
và công nghệ có hiện đại bao nhiêu nhưng nguồn nhân lực được bố trí không hợp
lý thì hiệu quả hoạt động của một tổ chức sẽ không cao.
Con người với những thao tác, kỹ năng và sự sáng tạo của mình thông qua
quá trình lao động đã tạo ra nhiều của cải vật chất cho xã hội, hình thành nên
những phương thức quản lý nguồn nhân lực thích hợp. Như vậy, có thể khẳng
định rằng: Trong một tổ chức thì có rất nhiều bộ phận, các bộ nhận này có mối
quan hệ nhau lẫn nhau nhằm bảo đảm cho sự hình thành, tồn tại và phát triển của

tổ chức. Tuy nhiên việc quản lý các bộ phận này có tốt đến đâu mà việc quản lý
nguồn nhân lực không hợp lý thì mục tiêu của tổ chức sẽ không đạt được.
- Về quá trình sản xuất của một tổ chức bao gồm ba yếu tố:
+) Tư liệu lao động: gồm máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ
+) Đối tượng lao động : gồm Nguyên vật liệu, tài sản, đất đai
+) Sức lao động: Con người với những kỹ năng, thao tác, tâm lý (trí lực và
thể lực)
(phân tích các yếu tố trên để chứng minh rằng sức lao động của con người
là yếu tố cơ bản nhất)
- Về vai trò của con người đối với sự tồn tài và phát triển c...
Câu 1: Phân tích quản nguồn nhân lựcmột bộ phận chủ yếu nhất
trong quản một tổ chức ý nghĩa quyết định đưa đến hiệu quả hoạt động
của một tổ chức?
Trả lời:
Để làm rõ vấn đề trên chúng ta cần phân tích hai yếu tố sau:
Thứ nhất: Quản nguồn nhân lực một bộ phận chủ yếu nhất trong
quản lý một tổ chức:
Hoạt động của bất kỳ một tổ chức nào cùng hướng đến việc đạt mục tiêu
của tổ chức. Hiệu quả hoạt động của tổ chức phụ thuộc rất lớn vào các nguồn
lực, các nguồn lực này yếu tố quyết định cho sự hình thành, tồn tại phát
triển của tổ chức.
Các nguồn lực của một tổ chức bao gồm: Nguồn nhân lực, tài lực vật
lực. Trong đó nguồn nhân lực (yếu tố con người) được xem là quan trọng nhất.
Chẳng hạn khi một tổ chức nào đó một slượng nguồn vốn rất lớn,
máy móc thiết bị, tài sản lớn muốn nhập về một dây chuyền công nghệ
hiện đại, tân tiến nhưng lại không có người điều khiển dây chuyền đó thì cũng vô
dụng.
- Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng thì tất cả các sự vật và
hiện tượng đều tồn tại trong mối quan hệ biện chứng với nhau, cái này tồn tại
trong sự tác động qua lại giữa cái kia. Trong hoạt động quản của một tổ chức
cũng vậy, Các nguồn lực, các thành tố, các bộ phận cũng đều có mối quan hệ tác
động qua lại lẫn nhau. Giữa nguồn vốn, tài sản, máy móc thiết bị đề có mối quan
hệ lẫn nhau trong một tổ chức. Tuy nhiên, trong một t chức nguồn vốn lớn
và công nghệ có hiện đại bao nhiêu nhưng nguồn nhân lực được bố trí không hợp
lý thì hiệu quả hoạt động của một tổ chức sẽ không cao.
Con người với những thao tác, kỹ năng và sự sáng tạo của mình thông qua
quá trình lao động đã tạo ra nhiều của cải vật chất cho hội, hình thành nên
những phương thức quản nguồn nhân lực thích hợp. Như vậy, thể khẳng
định rằng: Trong một tổ chức thì rất nhiều bộ phận, các bộ nhận này mối
quan hệ nhau lẫn nhau nhằm bảo đảm cho sự hình thành, tồn tại và phát triển của
Trả lời 10 câu hỏi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trả lời 10 câu hỏi - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Trả lời 10 câu hỏi 9 10 362