Ktl-icon-tai-lieu

Trả lời về các câu hỏi Đường lối của Đảng Cộng Sản Việt Nam

Được đăng lên bởi tvc_khoi_nguyen
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 36345 lần   |   Lượt tải: 76 lần
TRẢ LỜI NGẮN GỌN
Câu 1. Nêu các sự kiện chính trị lớn của tình hình thế giới vào cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX và ảnh hưởng của nó đối với cách mạng Việt Nam.
- Sự kiện:
+ Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918).
+ Cách mạng Tháng Mười Nga thành công (1917).
+ Quốc tế Cộng sản ra đời (3/1919).
+ Phong trào giải phóng dân tộc phát triển mạnh mẽ.
- Ảnh hưởng: lựa chọn con đường cứu nước cho cách mạng Việt Nam.
Câu 2. Những chuyển biến về kinh tế, xã hội ở Việt Nam vào đầu thế kỷ XX?
- Chuyển biến về kinh tế:
+ Vừa tồn tại phương thức sản xuất phong kiến lạc hậu, vừa tồn tại phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa còn non yếu.
+ Kinh tế Việt Nam phụ thuộc vào kinh tế Pháp.
- Chuyển biến về xã hội:
+ Về chính trị: chuyên chế về chính trị.
+ Về văn hoá: thi hành chính sách ngu dân.
+ Về giai cấp: phân hóa thành 5 giai cấp và tầng lớp.
+ Về mâu thuẫn: có 2 mâu thuẫn cơ bản.
Câu 3. Các phong trào yêu nước tiêu biểu theo khuynh hướng phong kiến cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX và ý nghĩa của các phong trào đó?
- Phong trào yêu nước tiêu biểu theo khuynh hướng phong kiến:
+ Phong trào Cần Vương (1885 - 1896).
+ Khởi nghĩa Yên Thế (1884 - 1913).
- Ý nghĩa:
+ Tinh thần yêu nước nồng nàn.
+ Ý chí chiến đấu bất khuất, kiên cường, bền bỉ của nhân dân Việt Nam.
Câu 4. Các phong trào yêu nước tiêu biểu theo khuynh hướng dân chủ tư sản đầu thế kỷ XX?
- Phong trào Đông du do Phan Bội Châu lãnh đạo.
- Phong trào Duy Tân do Phan Chu Trinh lãnh đạo.
- Phong trào Đông kinh nghĩa thục do Phan Chu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Trần Quý Cáp lãnh đạo.
Câu 5. Vì sao trong quá trình tìm đường cứu nước, Nguyễn Ái Quốc đã lựa chọn con đường cách mạng vô sản?
Chỉ có chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng được các dân tộc bị áp bức và những người lao động trên thế giới khỏi ách nô lệ.
Câu 6. Những hoạt động chính của Nguyễn Ái Quốc ở Quảng Châu năm 1925?
- Tháng 6/1925, thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên.
- Mở lớp huấn luyện cán bộ và ra tờ báo Thanh niên.
Câu 7. Hành trang tư tưởng của Nguyễn Ái Quốc khi ra đi tìm đường cứu nước?
- Vốn hiểu biết về văn hoá dân tộc.
- Vốn hiểu biết về Nho học, Phật học.
- Những hiểu biết ban đầu về văn hoá phương Tây.
- Nhận ra sự hạn chế của các nhà yêu nước đương thời.
Câu 8. Dưới ách thống trị của thực dân Pháp, xã hội Việt Nam có những mâu thuẫn cơ bản nào?
- Mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp và tay sai.
- Mâu thuẫn giữa nhân dân Việt Nam (chủ yếu là nông dân) với giai cấp địa chủ phong kiến.
Câu 9. Dưới ách t...
TRẢ LỜI NGẮN GỌN
Câu 1. Nêu các sự kiện chính trị lớn của tình hình thế giới vào cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX và ảnh hưởng của nó đối với cách mạng Việt Nam.
- Sự kiện:
+ Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918).
+ Cách mạng Tháng Mười Nga thành công (1917).
+ Quốc tế Cộng sản ra đời (3/1919).
+ Phong trào giải phóng dân tộc phát triển mạnh mẽ.
- Ảnh hưởng: lựa chọn con đường cứu nước cho cách mạng Việt Nam.
Câu 2. Những chuyển biến về kinh tế, xã hội ở Việt Nam vào đầu thế kỷ XX?
- Chuyển biến về kinh tế:
+ Vừa tồn tại phương thức sản xuất phong kiến lạc hậu, vừa tồn tại phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa còn non yếu.
+ Kinh tế Việt Nam phụ thuộc vào kinh tế Pháp.
- Chuyển biến về xã hội:
+ Về chính trị: chuyên chế về chính trị.
+ Về văn hoá: thi hành chính sách ngu dân.
+ Về giai cấp: phân hóa thành 5 giai cấp và tầng lớp.
+ Về mâu thuẫn: có 2 mâu thuẫn cơ bản.
Câu 3. Các phong trào yêu nước tiêu biểu theo khuynh hướng phong kiến cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX và ý nghĩa của các phong trào đó?
- Phong trào yêu nước tiêu biểu theo khuynh hướng phong kiến:
+ Phong trào Cần Vương (1885 - 1896).
+ Khởi nghĩa Yên Thế (1884 - 1913).
- Ý nghĩa:
+ Tinh thần yêu nước nồng nàn.
+ Ý chí chiến đấu bất khuất, kiên ờng, bn bỉ của nhân n Việt Nam.
Câu 4. Các phong trào yêu nước tiêu biểu theo khuynh hướng dân chủ tư sản đầu thế kỷ XX?
- Phong trào Đông du do Phan Bội Châu lãnh đạo.
- Phong trào Duy Tân do Phan Chu Trinh lãnh đạo.
- Phong trào Đông kinh nghĩa thục do Phan Chu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Trần Quý Cáp lãnh đạo.
Câu 5. Vì sao trong quá trình tìm đường cứu nước, Nguyễn Ái Quốc đã lựa chọn con đường cách mạng vô sản?
Chỉ có chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng được các dân tộc bị áp bức và những người lao động trên thế giới khỏi ách nô lệ.
Câu 6. Những hoạt động chính của Nguyễn Ái Quốc ở Quảng Châu năm 1925?
- Tháng 6/1925, thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên.
- Mở lớp huấn luyện cán bộ và ra tờ báo Thanh niên.
Câu 7. Hành trang tư tưởng của Nguyễn Ái Quốc khi ra đi tìm đường cứu nước?
- Vốn hiểu biết về văn hoá dân tộc.
- Vốn hiểu biết về Nho học, Phật học.
- Những hiểu biết ban đầu về văn hoá phương Tây.
- Nhận ra sự hạn chế của các nhà yêu nước đương thời.
Câu 8. Dưới ách thống trị của thực dân Pháp, xã hội Việt Nam có những mâu thuẫn cơ bản nào?
- Mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp và tay sai.
- Mâu thuẫn giữa nhân dân Việt Nam (chủ yếu là nông dân) với giai cấp địa chủ phong kiến.
Câu 9. Dưới ách thống trị của thực dân Pháp, xã hội Việt Nam có mâu thuẫn chủ yếu nào?
Mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp xâm lược và tay sai.
Câu 10. Hậu quả của việc thực hiện chính sách thống trị về kinh tế của thực dân Pháp ở nước ta?
- Nền kinh tế Việt Nam tiến triển chậm chạp.
- Vừa tồn tại phương thức sản xuất phong kiến lạc hậu, vừa tồn tại phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa còn non yếu.
- Kinh tế Vit Nam phthuộc hoàn toàn vào nền kinh tế ca thực dân Pp.
Câu 11. Chính sách cai tr ca thực dân Pháp nước ta cui thế kXIX đu thế k XX?
Về chính trị: Thực dân Pháp áp đặt chính sách cai trị thực dân, tước bỏ quyền đối ngoại và đối nội của chính quyền phong kiến nhà Nguyễn; chia Việt Nam thành ba xứ: Bắc
kỳ, Trung kỳ, Nam kỳ và mỗi kỳ một chế độ cai trị riêng. Đồng thời thực dân Pháp câu kết với giai cấp địa chủ trong việc bóc lột kinh tế và áp bức về chính trị đối với nhân
dân Việt Nam.
Về kinh tế: Thực dân Pháp thực hiện chính sách bóc lột về kinh tế: tiến hành cướp đoạt ruộng đất để lập đồn điền; đầu tư khai thác tài nguyên; xây dựng một số cơ sở công
nghiệp; xây dựng hệ thống đường giao thông, bến cảng phục vụ cho chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp.
Về văn hóa: Thực dân Pháp thực hiện chính sách văn hóa, giáo dục thực dân; dung túng, duy trì các hủ tục lạc hậu…
Câu 12. Đặc điểm của giai cấp công nhân Việt Nam?
- Đặc điểm chung: giai cấp đại diện cho phương thức sản xuất tiên tiến; có tinh thần cách mạng triệt để; có tính tổ chức và kỉ luật cao, mang bản chất quốc tế.
- Đặc điểm riêng: Do bị ba tầng áp bức bóc lột nên tinh thần cách mạng triệt để hơn so với công nhân thế giới; ra đời trước giai cấp sản Việt Nam; ra đời khi Cách
mạng Tháng Mười Nga đã thành công, khi phong trào cộng sản và công nhân quốc tế đang phát triển mạnh; liên minh với giai cấp nông dân một cách tự nhiên và chặt chẽ.
Câu 13. Vì sao các phong trào dân tộc theo khuynh hưng cnh tr tư sn và tiu tư sn thành thtrưc ngày Đng Cộng sn Vit Nam ra đi b thất bại?
- Hệ tư tưởng lỗi thời của giai cấp lãnh đạo.
- Không có đường lối chính trị rõ ràng.
- Không có hệ thống tổ chức chặt chẽ.
- Không có khả năng tập hợp quần chúng.
Câu 14. Từ năm 1920 đến năm 1928, Nguyễn Ái Quốc đã viết hai tác phẩm nổi tiếng. Cho biết tên và năm xuất bản của hai tác phẩm ấy.
- “Bản án chế độ thực dân Pháp” - xuất bản năm 1925.
- “Đường kách mệnh” - xuất bản năm 1927.
Câu 15. Hồ Chí Minh sáng lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên vào thời gian nào? Cơ quan ngôn luận của tổ chức này là gì?
- Tháng 6 năm 1925.
- Báo Thanh niên.
Câu 16. Con đường Nguyễn Ái Quốc đến với chủ nghĩa Mác - Lênin?
- Cách mạng Tháng Mười Nga thắng lợi, Nguyễn Ái Quốc ngưỡng mộ Lênin, tham gia nhiều cuộc vận động ủng hộ nhân dân Nga.
- Tháng 3/1919, Quốc tế III ra đời. Nguyễn Ái Quốc tham giao cuộc đấu tranh lựa chọn giữa hai con đường của Đảng hội Pp: ở lại Quốc tế II hay gia nhp Quốc tế III?
- Tháng 7/1920, đọc Sơ thảo ln thứ nht Lun cương về những vn đề dân tộc và thuộc đa của Lênin. Luận cương ảnh hưởng quyết định đến lập trường cứu ớc ca Nguyễn Ái Quốc:
Người đến với Chủ nga Mác - Lênin tán tnh Quốc tế III.
Câu 17. Ảnh hưởng của chủ nghĩa Mác – Lênin đối với cách mạng Việt Nam?
Từ khi chủ nghĩa Mác – Lênin được truyền bá vào Việt Nam, phong trào yêu nước và phong trào công nhân phát triển mạnh mẽ theo khuynh hướng cách mạng vô sản, dẫn
tới sự ra đời của các tổ chức cộng sản ở Việt Nam.
Câu 18. Vai trò của Quốc tế cộng sản đối với cách mạng Việt Nam?
Trả lời về các câu hỏi Đường lối của Đảng Cộng Sản Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trả lời về các câu hỏi Đường lối của Đảng Cộng Sản Việt Nam - Người đăng: tvc_khoi_nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
Trả lời về các câu hỏi Đường lối của Đảng Cộng Sản Việt Nam 9 10 90