Ktl-icon-tai-lieu

Trắc nghiệm chương 3 môn quản trị chiến lược

Được đăng lên bởi Bão
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 647 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CHƯƠNG 3: HOẠCH ĐỊNH NGUỒN NHÂN LỰC
Câu 1. Khi dự báo cầu nhân lực trong dài hạn, phương pháp nào có ưu điểm là tính toán đơn
giản, số liệu dễ thu thập nhưng lại có hạn chế là số liệu của quá khứ nên dự báo không hết những
biến động ảnh hưởng đến cầu nhân lực?
A.

Phương pháp chuyên gia

B.

Phương pháp ước lượng trung bình

C.

Phương pháp dự đoán xu hướng

D.

Phương pháp phân tích hồi quy tuyến tính

Câu 2. Đặc điểm nguồn nhân lưc ở Việt Nam hiện nay là
A.

Quy mô lớn, trình độ cao

B.

Quy mô nhỏ, trình độ cao

C.

Quy mô lớn, chất lượng chưa cao, đang từng bước cải thiện

D.

Quy mô lớn, chất lượng cao nhưng đang giảm sút

Câu 3. Đâu là nhược điểm của phương pháp dự đoán cầu nhân lực dài hạn của tổ chức dựa vào
cầu nhân lực của từng đơn vị:
A.

Số liệu không thể hiện hết những biến động có thể xảy ra trong thời kì kế hoạch.

B.

Phải có sự kết hợp của nhiều đơn vị.

C.

Mất nhiều công sức.

D.

Chỉ phù hợp với tổ chức có môi trường ổn định.

Câu 4. Chỉ tiêu không được dùng để đánh giá hiệu quả quản trị nhân lực:
A.

Năng suất lao động.

B.

Tỉ lệ nghỉ việc của nhân viên.

C.

Môi trường văn hóa của tổ chức.

D.

Chi phí lao động.

Câu 5. Phương pháp chủ yếu để dự đoán cầu nhân lực trong ngắn hạn là:
A.

Phương pháp tính theo năng suất lao động.

B.

Phương pháp phân tích nhiệm vụ hay phân tích khối lượng công việc.

C.

Phương pháp phân tích hồi quy tuyến tính.

D.

Phương pháp ước lượng trung bình.

Đáp án
1-D
2-C
3-A
4-C
5-D

...
CHƯƠNG 3: HOẠCH ĐỊNH NGUỒN NHÂN LỰC
Câu 1. Khi dự báo cầu nhân lực trong dài hạn, phương pháp nào có ưu điểm là tính toán đơn
giản, số liệu dễ thu thập nhưng lại có hạn chế là số liệu của quá khứ nên dự báo không hết những
biến động ảnh hưởng đến cầu nhân lực?
A. Phương pháp chuyên gia
B. Phương pháp ước lượng trung bình
C. Phương pháp dự đoán xu hướng
D. Phương pháp phân tích hồi quy tuyến tính
Câu 2. Đặc điểm nguồn nhân lưc ở Việt Nam hiện nay là
A. Quy mô lớn, trình độ cao
B. Quy mô nhỏ, trình độ cao
C. Quy mô lớn, chất lượng chưa cao, đang từng bước cải thiện
D. Quy mô lớn, chất lượng cao nhưng đang giảm sút
Câu 3. Đâu là nhược điểm của phương pháp dự đoán cầu nhân lực dài hạn của tổ chức dựa vào
cầu nhân lực của từng đơn vị:
A. Số liệu không thể hiện hết những biến động có thể xảy ra trong thời kì kế hoạch.
B. Phải có sự kết hợp của nhiều đơn vị.
C. Mất nhiều công sức.
D. Chỉ phù hợp với tổ chức có môi trường ổn định.
Câu 4. Chỉ tiêu không được dùng để đánh giá hiệu quả quản trị nhân lực:
A. Năng suất lao động.
B. Tỉ lệ nghỉ việc của nhân viên.
C. Môi trường văn hóa của tổ chức.
D. Chi phí lao động.
Câu 5. Phương pháp chủ yếu để dự đoán cầu nhân lực trong ngắn hạn là:
A. Phương pháp tính theo năng suất lao động.
Trắc nghiệm chương 3 môn quản trị chiến lược - Trang 2
Trắc nghiệm chương 3 môn quản trị chiến lược - Người đăng: Bão
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Trắc nghiệm chương 3 môn quản trị chiến lược 9 10 84