Ktl-icon-tai-lieu

Trắc Nghiệm đăng ký thống kê đất đai

Được đăng lên bởi nguyentranhonglan
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1079 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HUÊ

KHOA TNĐ&MTNN
BỘ MÔN QUY HOẠCH & KTĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
Tên học phần:

ĐĂNG KÝ THỐNG KÊ ĐẤT ĐAI

Mã học phần:

TNMT3322

Số tín chỉ: 2

ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG
- Mỗi đề thi gồm có 02 câu, trong đó:
+ Câu 1 chọn ngẫu nhiên từ câu 01 đến câu 10
+ Câu 2 chọn ngẫu nhiên từ câu 11 đến câu 20
- Thời gian làm bài: 60 phút, mỗi câu 30 phút.
- Thang điểm: chấm điểm 10 cho mỗi câu và chia bình quân cho 02 câu.

NỘI DUNG CÂU HỎI
Câu 1. Khái niệm đăng ký đất đai? Tại sao nói đăng ký đất đai có mối quan hệ hữu
cơ với các nội dung quản lý nhà nước về đất đai khác?
Câu 2. Phân tích đặc điểm và yêu cầu của công tác đăng ký đất đai? Theo anh
(chị), yêu cầu nào là quan trọng nhất?
Câu 3. Hãy nêu những đối tượng đăng ký đất đai? Và trả lời câu hỏi tình huống
sau:
Hộ Ông Trần Khôn đang sử dụng đất nông nghiệp có nguồn gốc từ đất
thuê của Hợp tác xã. Hỏi hộ ông Trần Khôn phải thực hiện đăng ký đất đai
đối với việc sử dụng đất của hộ mình với cơ quan nhà nước không? Vì
sao?.
Câu 4. Điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà
ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân đang sử
dụng đất? Trả lời câu hỏi tình huống sau:
Năm 1965, Bà Ngô theo trường Công nghiệp 3 đi sơ tán lên Vĩnh Phúc
và được phân nhà ở khu tập thể tại xã B. Năm 1994, Bà Ngô được trường
thanh lý ngôi nhà cấp 4 đang ở(có giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở và đã
nộp tiền thanh lý nhà). Anh (chị) hãy nêu trình tự thủ tục cấp giấy chứng
nhận cho bà Ngô và bà có phải nộp tiền sử dụng đất hay không?

Bản in từ file

1/3

Câu 5. Điều kiện để tổ chức đang sử dụng đất được Cấp giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ? Trình bày
trình tự, thủ tục để cấp giấy chứng nhận cho tổ chức sử dụng đất?
Câu 6. Điều kiện để cơ sở tôn giáo đang sử dụng đất được Cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ? Trình
bày trình tự, thủ tục để cấp giấy chứng nhận cho tổ chức sử dụng đất?
Câu 7. Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho hộ gia đình, cá nhân
trong trường hợp thửa đất ở có vườn, ao được thực hiện như thế nào? Và trả
lời câu hỏi tình huống sau:
Ông Nguyễn Hùng sử dụng 1 thửa đất...


BỘ MÔN QUY HOẠCH & KTĐ

 !"#$%&'(%)*+$+,!

NGÂN HNG CÂU HỎI THI KT THC HC PHN

ĐĂNG KÝ THỐNG KÊ ĐẤT ĐAI
 --.. .
/0123
 !
"#$%&$'$
"#%&$$'
 ()*+,+-./.0
 )121$!3+),45!0
NỘI DUNG CÂU HỎI
45606789:;2)<=>)!9:;2)5)8?
@3A7BC5D*;+EA32):7<
45.7 FG13+HI)J79:;2)<K!)
LMNH+!*+5)2<
45-7OH?EP9:;2)<Q+ D*(R4
>)
OBS 6J)>TCU2J8&2
I)OP7V0ORBJ6JDW89:;2)
3A38>TCU2I)B43A@5)+EA:J<Q4
>)!<0
4587X:81EP2Y2HZ[5H>TCU25H>\?+
\3++>D:7]*3A2*!B)47)>T
CU2< D*(R4>)
^9$_-`a+^JK! E(#J8/>@7*QbF.
3+EP+\:[1=Va0^9$__ca+^JEP E(
)*;J+2c)\L2H()*;)7+\3+
B)*;+N0dLMNH 4WIU22HZ
[!,+^J3+,+DB>TCU2)H:J<
Bản in từ file
$e/
Trắc Nghiệm đăng ký thống kê đất đai - Trang 2
Trắc Nghiệm đăng ký thống kê đất đai - Người đăng: nguyentranhonglan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Trắc Nghiệm đăng ký thống kê đất đai 9 10 410