Ktl-icon-tai-lieu

Trắc nghiệm hành vi tổ chức

Được đăng lên bởi kimhersun
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 847 lần   |   Lượt tải: 3 lần
`

TRẮC NGHIÊM TỔ CHỨC
Câu 1)

Hành vi tổ chức có mối quan hệ với các môn học
a)
Khoa học chính trị
b)
Tâm lý xã hội
c)
Nhân chủng học
d)
Tất cả đều đúng

Câu 2)
Những liên minh hình thành một cách tự nhiên từ môi trường công vịêc trên cơ sở
những quan hê thể hiện sự thụ cảm giữa các cá nhân được gọi là
a)
Nhóm không chính thức
b)
Nhóm nhiệm vụ
c)
Nhóm chỉ huy
d)
Tất cả đều sai
Câu 3)

Đối tượng nghiên cứu hành vi tổ chức
a)
Hành vi con người trong tổ chức
b)
Tạo ra môi trường có tính tòan cầu
c)
Cả thiện kỹ năng con người
d)
Cải thiện chất lượng và năng suất

Câu 4)

Học thuyết Y về động viên giả định
a)
Nhân viên lười nhác, vô trách nhiệm, và phải cưỡng bức làm vịêc
b)
Nhân viên thích làm việc, sáng tạo, có trách nhiệm và có thể tự điều
khiển
c)
A và B đúng
d)
Tất cả đều sai

Câu 5)
Những yếu tố chính mà chúng ta muốn giải thích hay dự báo trong mô hình hành vi tổ
chức thì được gọi là các biến phụ thuộc
a)
Đúng
b)
Sai
Câu 6)

Cặp nàp sau đây thể hiện sự kết hợp giữa khả năng tư duy và khả năng hành động
a)
Tốc độ nhận thức- ghi nhớ
b)
Khả năng đọc hiểu- linh họat mở rộng
c)
Linh họat mở rộng –cân bằng
d)
Tính tóan –khả năng hình dung

Câu 7)
Khi chúng ta phán xét một người nào đó trên nhận thức về nhóm mà người đó đang
làm việc thì chúng ta sẽ rơi vào dạng sai lệch nào khi phán xét
a)
Tác động hào quang
b)
Sai lệch quy kết cơ bản
c)
Rập khuôn
d)
Phép chiếu
Câu 8)

Bứơc nào dưới đây không nằm trong các bước ra quyết định
a)
Xác định vấn đề
b)
Phát triền các giải pháp

c)
d)

Đánh giá các giải pháp
Tăng tính sáng tạo khi ra quyết định

Câu 9)

Tính cách hướng ngọai là
a)
Có óc tưởng tựơng, nhạy cảm về nghệ thuật
b)
Dễ hội nhập, hay nói, quyết đóan
c)
Bình tĩnh, nhiệt tình, chắc chắn
d)
Tất cả đều sai

Câu 10)

Chuẩn mực chung của nhóm rất quan trọng vì
a)
Tạo ra sự tồn tại của nhóm
b)
Giảm các vấn đề rắc rối trong qua hệ giữa các thành viên nhóm
c)
Cho phép thành viên nhóm thể hiện giá trị trung tâm của nhóm và làm rõ
sự khác biệt về tồn tại của nhóm
d)
Tất cả đều đúng

Câu 11)

Đặc tính nào dưới đây không thuộc đặc tính tiểu sử
a)
Tuổi tác khả năng
b)
Khả năng
c)
Tình trạng gia đình
d)
Thâm niên công tác

Câu 12)

Nhóm được hình thành theo sơ đồ cơ cấu tổ chức quản lý của đơn vị được gọi là
a)
Nhóm nhiệm vụ
b)
Nhóm lợi ích
c)
Nhóm chỉ huy
d)
A và C đều
Câu 13)
Trong học thuyết công bằng, nhân viên có thể áp dụng so sánh
a)
Tự so sánh bên trong tổ chức
b)
So sánh những người khác bên trong tổ chức
c)
Tự so sánh bên ngòai tổ chức
d)
Tất cả đều đúng
Câu 14)...
`
TRẮC NGHIÊM TỔ CHỨC
Câu 1) Hành vi tổ chức có mối quan hệ với các môn học
a) Khoa học chính trị
b) Tâm lý xã hội
c) Nhân chủng học
d) Tất cả đều đúng
Câu 2) Những liên minh hình thành một cách tự nhiên từ môi trường công vịêc trên cơ sở
những quan hê thể hiện sự thụ cảm giữa các cá nhân được gọi là
a) Nhóm không chính thức
b) Nhóm nhiệm vụ
c) Nhóm chỉ huy
d) Tất cả đều sai
Câu 3) Đối tượng nghiên cứu hành vi tổ chức
a) Hành vi con người trong tổ chức
b) Tạo ra môi trường có tính tòan cầu
c) Cả thiện kỹ năng con người
d) Cải thiện chất lượng và năng suất
Câu 4) Học thuyết Y về động viên giả định
a) Nhân viên lười nhác, vô trách nhiệm, và phải cưỡng bức làm vịêc
b) Nhân viên thích làm việc, sáng tạo, có trách nhiệm và có thể tự điều
khiển
c) A và B đúng
d) Tất cả đều sai
Câu 5) Những yếu tố chính mà chúng ta muốn giải thích hay dự báo trong mô hình hành vi tổ
chức thì được gọi là các biến phụ thuộc
a) Đúng
b) Sai
Câu 6) Cặp nàp sau đây thể hiện sự kết hợp giữa khả năng tư duy và khả năng hành động
a) Tốc độ nhận thức- ghi nhớ
b) Khả năng đọc hiểu- linh họat mở rộng
c) Linh họat mở rộng –cân bằng
d) Tính tóan –khả năng hình dung
Câu 7) Khi chúng ta phán xét một người nào đó trên nhận thức về nhóm mà người đó đang
làm việc thì chúng ta sẽ rơi vào dạng sai lệch nào khi phán xét
a) Tác động hào quang
b) Sai lệch quy kết cơ bản
c) Rập khuôn
d) Phép chiếu
Câu 8) Bứơc nào dưới đây không nằm trong các bước ra quyết định
a) Xác định vấn đề
b) Phát triền các giải pháp
Trắc nghiệm hành vi tổ chức - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trắc nghiệm hành vi tổ chức - Người đăng: kimhersun
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Trắc nghiệm hành vi tổ chức 9 10 579