Ktl-icon-tai-lieu

Trắc nghiệm kế toán tài chính doanh nghiệp

Được đăng lên bởi 5cogaicn-gmail-com
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 829 lần   |   Lượt tải: 1 lần
80 câu trắc nghiệm nguyên lý kế toán kèm đáp án
1. Trường hợp nào sau đây đc ghi vào sổ kế toán
A. Ký hđ thuê nhà xưởng để sx. gtrị hđ 20tr/năm
B. Mua tscđ 50tr, chưa thanh toán
C. Nhận đc lệnh chi tiền phục vụ tiếp khách của dn 5tr (tiền chưa chi)
D. Tất cả trg hợp trên
2. Đối tượng của kế toán là:
A. Tình hình thị trường, tình hình cạnh tranh S
B. Tài sản, nguồn vốn hình thành ts dn và sự vận động của chúng Đ
C. Tình hình thực hiện kỷ luật lđộng S
D. Tình hình thu chi tiền mặt (Đ mà chưa đủ, đtg kế toán ko chỉ có tiền)
3. Nhóm nào sau đây sử dụng thông tin kế toán trong việc dự kiến khả năng sinh lời và khả
năng thanh toán công nợ
A. Ban lãnh đạo
B. Các chủ nợ
C. Các nhà đầu tư (quan tâm lợi nhuận)
D. Cơ quan thuế (quan tâm lợi nhuận)
4. Đặc điểm của tài sản trong 1 DN
A. Hữu hình hoặc vô hình Đ (Tài sản: MMTB, quyền sử dụng đất, bằng phát minh sáng chế…)
B. DN có thể ksoát đc chúng đc toàn quyền sử dụng Đ
C. Chúng có thể mang lợi ích cho DN trong tương lai Đ
D. Tất cả đều đúng
5. TS trong DN khi tham gia vào qtr sx sẽ biến động như thế nào?
A. Ko biến động
B. Thường xuyên biến động
C. Giá trị tăng dần
D. Giá trị giảm dần
6. KT tài chính có đặc điểm
A. Thông tin về những sự kiện đã xảy ra Đ
B. Gắn liền với phạm vi toàn DN Đ
C. Có tính pháp lệnh và phải có độ tin cậy cao Đ
D. Tất cả đều đúng
7. Các khoản nợ phải thu
A. ko phải là tài sản DN S
B. là TS của DN nhưng bị đvị khác đang sử dụng Đ
C. không phải là TS của DN vì TS của DN thì ở tại DN
D. không chắc chắn là TS của DN
8. KT Tài chính có đặc điểm
A. Thông tin về những sự kiện đang và sắp xảy ra S
B. Gắn liền với từng bộ phận, từng chức năng hoạt động S
C. Có tính linh hoạt S
D. Không câu nào đúng
9. Sự kiện nào sau đây sẽ đc ghi nhận là nghiệp vụ ktế phát sinh của kế toán
A. KH thanh toán tiền nợ cho DN (Tiền tăng, nợ phải thu KH giảm)
B. Nviên sử dụng vật dụng văn phòng
C. Phỏng vấn ứng cử viên xin việc
D. Không có sự kiện nào
10. Thước đo chủ yếu
A. Thước đo lao động ngày công
B. Thước đo hiện vật

180 câu trắc nghiệm nguyên lý kế toán kèm đáp án
C. Thước đo giá trị
D. Cả 3 câu trên
11. Người sử dụng thông tin KT gián tiếp: cơ quan thuế
A. Nhà quản lý
B. Nhà đầu tư
C. Người môi giới
D. Không có câu nào
12. Nợ phải trả phát sinh do
A. Lập hoá đơn và dịch vụ đã thực hiện cho KH
B. Mua tbị = tiền
C. Trả tiền cho ng bán về vật dụng đã mua
D. Mua hàng hoá chưa thanh toán
13. Chức năng của KT
A. Thông tin thu nhập xử lý chỉ đạo, thông tin về tình hì...
1
80 câu trắc nghiệm nguyên lý kế toán kèm đáp án
http://ou.zest.vn/diendan/member.php/1747-Hien_ugly
1. Trường hợp nào sau đây đc ghi vào sổ kế toán
A. Ký hđ thuê nhà xưởng để sx. gtrị hđ 20tr/năm
B. Mua tscđ 50tr, chưa thanh toán
C. Nhận đc lệnh chi tiền phc vtiếp khách của dn 5tr (tiền chưa chi)
D. Tt cả trg hợp trên
2. Đối tượng của kế toán là:
A. Tình hình thị trường, tình hình cạnh tranh S
B. Tài sản, nguồn vốn hình thành ts dn và s vận động của chúng Đ
C. Tình hình thc hiện kỷ luật lđộng S
D. Tình hình thu chi tiền mt (Đ mà chưa đủ, đtg kế toán ko chỉ có tiền)
3. Nhóm nào sau đây sử dụng thông tin kế toán trong việc dự kiến kh năng sinh lời và kh
năng thanh toán công n
A. Ban lãnh đạo
B. Các ch nợ
C. Các nhà đầu tư (quan tâm lợi nhuận)
D. Cơ quan thuế (quan tâm lợi nhuận)
4. Đặc điểm của tài sản trong 1 DN
A. Hữu hình hoặc vô hình Đ (Tài sản: MMTB, quyn sử dụng đất, bằng phát minh sáng chế…)
B. DN thể ksoát đc chúng đc toàn quyền sử dụng Đ
C. Chúng có thể mang lợi ích cho DN trong tương lai Đ
D. Tt cả đều đúng
5. TS trong DN khi tham gia vào qtr sx sẽ biến động như thế nào?
A. Ko biến động
B. Thường xuyên biến động
C. Giá tr tăng dần
D. Giá tr giảm dần
6. KT tài chính có đặc điểm
A. Thông tin v những sự kiện đã xảy ra Đ
B. Gn liền với phạm vi toàn DN Đ
C. Có tính pháp lệnh và phải có độ tin cậy cao Đ
D. Tt cả đều đúng
7. Các khoản nợ phải thu
A. ko phi là tài sn DN S
B. là TS của DN nhưng bị đvị khác đang sử dụng Đ
C. không phải là TS của DN vì TS của DN thì ở tại DN
D. không chắc chn là TS của DN
8. KT Tài chínhđặc điểm
A. Thông tin về những sự kiện đang và sp xảy ra S
B. Gn liền với từng bộ phận, từng chức năng hoạt động S
C. Có tính linh hoạt S
D. Không câu nào đúng
9. Sự kiện nào sau đây sẽ đc ghi nhận là nghiệp vụ ktế phát sinh của kế toán
A. KH thanh toán tin nợ cho DN (Tiền tăng, nợ phải thu KH giảm)
B. Nviên s dụng vật dụng văn phòng
C. Phỏng vấn ứng cử viên xin việc
D. Không có s kiện nào
10. Thước đo chủ yếu
A. Thước đo lao động ngày công
B. Thước đo hin vật
Trắc nghiệm kế toán tài chính doanh nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trắc nghiệm kế toán tài chính doanh nghiệp - Người đăng: 5cogaicn-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Trắc nghiệm kế toán tài chính doanh nghiệp 9 10 460