Ktl-icon-tai-lieu

Trắc nghiệm kinh tế vĩ mô

Được đăng lên bởi Lục Bình
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 625 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 1: Trong các câu sau đây, câu nào là kinh tế vĩ mô thực chứng:
a. Chính phủ nên tăng trợ cấp giáo dục cho học sinh, sinh viên nghèo.
b. Nếu chính phủ đánh thuế nhập khẩu cao vào ô tô sẽ làm lượng ô tô nhập khẩu giảm.
c. Tỷ lệ lạm phát của Đức những năm 90 cao trên 10% một năm.
d. Cả b, c đều đúng.
Câu 2: Do sự quản lý yếu kém mà công ty A làm ăn thua lổ buộc phải sa thải bớt 1 lượng công nhân trong đó có
anh B. Vậy anh B bị thất nghiệp thuộc loại:
a. Thất nghiệp cơ cấu

b. Thất nghiệp tạm thời

c. Thất nghiệp tự nhiên

d. Thất nghiệp chu kỳ

Câu 3: Trường hợp nào sao đây được xem là thất nghiệp:
a. Một sinh viên đang tìm việc làm thêm.
b. Một người đang tìm việc nhưng quyết định thôi không tìm việc nữa.
c. Một người mới nghĩ việc và đang phỏng vấn tuyển dụng ở một công ty.
d. Tất cả đều đúng.
Câu 4: Trong một nước có 20 triệu dân, trong đó có 9 triệu người có việc làm, 1 triệu người thất nghiệp thì tỷ lệ
thất nghiệp là:
a. 8%

b. 10%

c. 5%

d. 11%

Câu 5: Tổng cầu hàng hóa và dịch vụ của một nước không phụ thuộc vào:
a. Các nhà sản xuất

b. Chính phủ

c. Hộ gia đình

d. Tất cả sai

Câu 6: Trong mô hình AD-AS, mức giá chung và sản lượng cân bằng mới giảm. Điều này là do:
a. Tăng chi tiêu của chính phủ.
b. Sự bi quan của giới đầu tư.
c. Giảm thuế thu nhập cá nhân.
d. Tăng lương.
Câu 7: Đường tổng cầu không dịch chuyển sang phải vì:
a. Tiền lương danh nghĩa tăng

b. Chính phủ phá giá đồng nội tệ

c. Lãi suất ngân hàng giảm

d. Tăng thuế thu nhập cá nhân

Sử dụng số liệu sau cho câu 8, 9. Biết rằng trong năm 2009: Un = 5%, Yp = 10000 tỷ USD, Yt = 9700 tỷ USD.
Trong năm 2010: Ut = 6%, Yp = 11000.
Câu 8: Tỷ lệ thất nghiệp thực tế năm 2009 là:
a. 6%

b. 6.5%

c. 7%

d. 7.5%

c. 10791.25

d. 11791.25

Câu 9: Sản lượng thực tế năm 2010 là:
a. 10791.5

b. 11791.5

Câu 10: Sản lượng tiềm năng là mức sản lượng:
a. Tối đa của nền kinh tế.
b. Tại đó có tỉ lệ thất nghiệp nhỏ nhất.
c. Toàn dụng nguồn lực hợp lý.
d. b, c đúng.
e. a, b, c đều đúng.

Câu 11: Sự phát triển tiến bộ của khoa học công nghệ sẽ làm:
a. Dịch chuyền đường tổng cung dài hạn sang phải

c. Cả a, b đều đúng

b. Dịch chuyển đường tổng cung ngắn hạn sang phải

d. Cả a, b đều sai

Câu 12: Trong mô hình AD-AS, khi chính phủ tăng tiền lương tối thiểu thì giá chung và sản lượng sẽ:
a. P tăng, Y tăng

c. P giảm, Y tăng

b. P tăng, Y giảm

d. Tất cả đều sai

Câu 13: Khi nền kinh tế toàn dụng nguồn lực hợp lý. Điều đó có nghĩa là:
a. Không còn thất nghiệp.
b. Sản lượng đạt được là tối đa của nền kinh tế.
c...
u 1: Trong các câu sau đây, câu nào là kinh tế vĩ mô thực chứng:
a. Cnh phủ nên tăng trợ cấp giáo dục cho học sinh, sinh viên nghèo.
b. Nếu chính phủ đánh thuế nhập khẩu caoo ô tô sẽ làm lượng ô tô nhập khẩu giảm.
c. Tỷ lệ lạm phát của Đức những năm 90 cao trên 10% một năm.
d. Cả b, c đều đúng.
u 2: Do sự quản lý yếu kém mà công ty A làm ăn thua lổ buộc phải sa thải bớt 1 lượng công nhân trong đó có
anh B. Vậy anh B bị thất nghiệp thuộc loại:
a. Thất nghiệp cơ cấu b. Thất nghiệp tạm thời c. Thất nghiệp tự nhn d. Thất nghiệp chu kỳ
u 3: Trường hợpo sao đây được xem là thất nghiệp:
a. Một sinh viên đang tìm việc làm thêm.
b. Một người đang tìm việc nhưng quyết định thôi không tìm việc nữa.
c. Một người mới nghĩ việc và đang phỏng vấn tuyển dụng ở một công ty.
d. Tất cả đều đúng.
u 4: Trong một nước có 20 triệu dân, trong đó có 9 triệu người có việc làm, 1 triệu người thất nghiệp thì tỷ lệ
thất nghiệp là:
a. 8% b. 10% c. 5% d. 11%
u 5: Tổng cầu hàng hóa dịch vụ của một nước không phụ thuộc vào:
a. Các nhà sản xuất b. Chính ph c. Hộ gia đình d. Tất cả sai
u 6: Trong mô hình AD-AS, mức giá chung và sản lượngn bằng mới giảm. Điều này là do:
a. Tăng chi tiêu của chính phủ.
b. Sự bi quan của giới đầu tư.
c. Giảm thuế thu nhập cá nhân.
d. Tăng lương.
u 7: Đường tổng cầu không dịch chuyển sang phải vì:
a. Tiền lương danh nghĩa tăng b. Chính phủ phá giá đồng nội t
c. Lãi suất ngân hàng giảm d. Tăng thuế thu nhập cá nhân
Sử dụng số liệu sau cho câu 8, 9. Biết rằng trong năm 2009: Un = 5%, Yp = 10000 tỷ USD, Yt = 9700 tỷ USD.
Trong năm 2010: Ut = 6%, Yp = 11000.
u 8: Tỷ lệ thất nghiệp thực tế năm 2009 là:
a. 6% b. 6.5% c. 7% d. 7.5%
u 9: Sản lượng thực tế năm 2010 là:
a. 10791.5 b. 11791.5 c. 10791.25 d. 11791.25
u 10: Sản lượng tiềm năng là mức sản lượng:
a. Tối đa của nền kinh tế.
b. Tại đó có tỉ lệ thất nghiệp nhỏ nhất.
c. Tn dụng nguồn lực hợp lý.
d. b, c đúng.
e. a, b, c đều đúng.
Trắc nghiệm kinh tế vĩ mô - Trang 2
Trắc nghiệm kinh tế vĩ mô - Người đăng: Lục Bình
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Trắc nghiệm kinh tế vĩ mô 9 10 869