Ktl-icon-tai-lieu

Trắc nghiệm lý thuyết thống kê

Được đăng lên bởi nguyenthuthaoql94
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 225 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề số 1:
Câu 1: Người ta chọn ngẫu nhiên từ một dây chuyền đóng gói tự động ra 50SP.Trọng
lượng được ghi nhận như sau:
Trọng lượng
<690
690-700
700-710
710-720
>= 720
(gram)
Số sản phẩm
3
7
26
9
5
Giả sử trọng lượng của sản phẩm có phân phối chuẩn, với độ tin cậy 95%, trọng lượng
trung bình sản phẩm nằm trong khoảng (gram) (lấy 2 số thập phân)
a.752.25-821.16
b.703.48-708.92
c.637.25-711.49
d.717.52-744.48
Câu 2: Từ tài liệu câu 1, theo thiết kê kĩ thuật nhà máy quy định trọng lượng trung bình
sản phẩm là 703 gr.Với mức ý nghĩa α=0.05, tình hình sản xuất diễn ra là :
a.Bình thường
b.Không xác định
c.Không bình thường d.a,b,c sai
Câu 3: Từ kết quả tính toán câu . Giá trị P-value tính được là (%)(giá trị kiểm định Z lấy
2 số thập phân)
a.7.97
b.8.25
c.9.70
d.2.14
Câu 4: Để so sánh hiệu quả của của 3 loại phân bón đối với loại cây trồng X, người ta
tiến hành một số thí nghiệm và kết quả cho trog bảng anova sau: (Biết phương sai 3
nhóm bằng nhau)
Nguồn biến
Tổng các độ
Bậc tự do
Trung bình các Giá trị kiểm
thiên
lệch bình
độ lệch bình
điịnh F
phương
phương
SSG
64,16
2
32,08
0,92
SSW
592,79
17
34,87
Tổng cộng
656,95
19
Số quan sát thực hiện trong thực nghiệm này là:
a. 20
b.19
c.17
d. 16
Câu 5: Từ tài liệu câu 4, ở mức ý nghĩa α=0,05 có thể nói hiệu quả của 3 loại phân bón
đối với cây X là:
a.như nhau
b.khác nhau c.không xác định
Câu 6:Kết quả điều tra trọng lượng của gà vịt sau 3 tháng nuôi :
T.Lượng
<1,2
1,2-1,3
1,3-1,4
1,4-1,5
1,5-1,6
>=1,6
Số con
9
43
84
114
78
12
Phân phối về trọng lượng đàn gà trên là (lấy 4 số thập phân):
a.Đối xứng
b.lệch trái
c.không xác định
d.lệch phải
Câu 7:Có tài liệu về sản xuất sản phẩm A tại một phân xưởng quí 1/2004 như sau:
Chỉ tiêu
Tháng 1
Tháng 2
Tháng 3
Số sản phẩm KH (1000SP)
15000
15500
16000
% thực hiện KH (%)
102
103
102
Tỷ lẹ SP lại 1 (%)
60
60
70
Tỷ lệ SP loại 1 cả quý là (%)(lấy 2 số thập phân):
a.65,24
b.64,35
c.62,34
d.63,43

Câu 8: Công ty Z khi tính chỉ số thời vụ theo tháng về lượng hàng A bán ra, có kết quả
như sau:
Chỉ số thời vụ trung bình (%)
Tháng 1:62,9
Tháng 2: 64,2
tháng 3: 66,4
tháng 4:86,1
Tháng 5: 116,4
tháng 6:137,8
tháng 7:152,1
tháng 8: 138,2
Tháng 9: 109,3
tháng 10:94,8
tháng 11:91,7
tháng 12: 81,7
Chỉ số T.Vụ điều chỉnh của tháng 9 là: (lấy 2 số thập phân)
a.109,30
b.109.53
c.109,15
d.109,33
Câu 9: Tài liệu về tình hình tiêu thụ 3 mặt hàng tại công ty X 2 tháng đầu năm 2004 như
sau:
Mặt
Doanh số
Doanh số bán hàng Tỷ lệ tăng(+) giảm (-) lượng hàng
hàng
(triệu đồng)
tháng 2 (triệu đồng) tháng 2 so...
Đề số 1:
Câu 1: Người ta chọn ngẫu nhiên từ một dây chuyền đóng gói tự động ra 50SP.Trọng
lượng được ghi nhận như sau:
Trọng lượng
(gram)
<690 690-700 700-710 710-720 >= 720
Số sản phẩm 3 7 26 9 5
Giả sử trọng lượng của sản phẩm có phân phối chuẩn, với độ tin cậy 95%, trọng lượng
trung bình sản phẩm nằm trong khoảng (gram) (lấy 2 số thập phân)
a.752.25-821.16 b.703.48-708.92 c.637.25-711.49 d.717.52-744.48
Câu 2: Từ tài liệu câu 1, theo thiết kê kĩ thuật nhà máy quy định trọng lượng trung bình
sản phẩm là 703 gr.Với mức ý nghĩa α=0.05, tình hình sản xuất diễn ra là :
a.Bình thường b.Không xác định c.Không bình thường d.a,b,c sai
Câu 3: Từ kết quả tính toán câu . Giá trị P-value tính được là (%)(giá trị kiểm định Z lấy
2 số thập phân)
a.7.97 b.8.25 c.9.70 d.2.14
Câu 4: Để so sánh hiệu quả của của 3 loại phân bón đối với loại cây trồng X, người ta
tiến hành một số thí nghiệm và kết quả cho trog bảng anova sau: (Biết phương sai 3
nhóm bằng nhau)
Nguồn biến
thiên
Tổng các độ
lệch bình
phương
Bậc tự do Trung bình các
độ lệch bình
phương
Giá trị kiểm
điịnh F
SSG 64,16 2 32,08 0,92
SSW 592,79 17 34,87
Tổng cộng 656,95 19
Số quan sát thực hiện trong thực nghiệm này là:
a. 20 b.19 c.17 d. 16
Câu 5: Từ tài liệu câu 4, ở mức ý nghĩa α=0,05 có thể nói hiệu quả của 3 loại phân bón
đối với cây X là:
a.như nhau b.khác nhau c.không xác định
Câu 6:Kết quả điều tra trọng lượng của gà vịt sau 3 tháng nuôi :
T.Lượng <1,2 1,2-1,3 1,3-1,4 1,4-1,5 1,5-1,6 >=1,6
Số con 9 43 84 114 78 12
Phân phối về trọng lượng đàn gà trên là (lấy 4 số thập phân):
a.Đối xứng b.lệch trái c.không xác định d.lệch phải
Câu 7:Có tài liệu về sản xuất sản phẩm A tại một phân xưởng quí 1/2004 như sau:
Chỉ tiêu Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3
Số sản phẩm KH (1000SP)
% thực hiện KH (%)
Tỷ lẹ SP lại 1 (%)
15000
102
60
15500
103
60
16000
102
70
Tỷ lệ SP loại 1 cả quý là (%)(lấy 2 số thập phân):
a.65,24 b.64,35 c.62,34 d.63,43
Trắc nghiệm lý thuyết thống kê - Trang 2
Trắc nghiệm lý thuyết thống kê - Người đăng: nguyenthuthaoql94
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Trắc nghiệm lý thuyết thống kê 9 10 831