Ktl-icon-tai-lieu

Trắc nghiệm môn quản trị chiến lược

Được đăng lên bởi Bão
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 344 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 1. Tuyển mộ nhân lực là:
A.
B.
C.
D.

Quá trình thu hút những người xin việc có trình độ từ lực lượng lao động xã
hội.
Quá trình thu hút những người xin việc từ lực lượng lao động xã hội và lực
lượng lao động bên trong tổ chức.
Quá trình thu hút những người xin việc có trình độ từ lực lượng lao động
bên trong tổ chức.
Quá trình thu hút những người xin việc có trình độ từ lực lượng lao động xã
hội và lực lượng lao động bên trong tổ chức.

Câu 2. Nguồn lao động có thể tuyển mộ khi có nhu cầu cần tuyển người là:
Nguồn lao động bên trong có tổ chức.
Nguồn lao động bên ngoài có tổ chức.
Cả nguồn lao động bên trong và bên ngoài nhưng nguồn ưu tiên là nguồn lao
động bên trong.
D. Cả nguồn lao động bên trong và bên ngoài nhưng nguồn ưu tiên là nguồn lao
động bên ngoài.
Câu 3. Phương pháp nào sau đây KHÔNG phải là phương pháp thu hút đối
với nguốn tuyển mộ bên ngoài?
A.
B.
C.

A.
B.
C.
D.

Thông qua sự giới thiệu của cán bộ nhân viên trong tổ chức.
Căn cứ vào thông tin trong "danh mục các chức năng" của lao động được
lưu trữ trong phần mềm nhân sự của công ty.
Thông qua quảng cáo trên các phương tiện truyền thông.
Thông qua các hội chợ việc làm.

Câu 4. Phương pháp nào KHÔNG được sử dụng trong tuyển mộ từ bên trong
tổ chức?
A.
B.
C.
D.

Phương pháp thu hút thông qua bản thông báo tuyển mộ.
Phương pháp thu hút thông qua sự giới thiệu.
Phương pháp thu hút các ứng viên thông qua hội chợ việc làm.
Phương pháp thu hút căn cứ vào các thông tin trong: "Danh mục các kỹ
năng".

Câu 5. Các bước trong quá trình phỏng vấn được sắp xếp theo thứ tự:
1. Thực hiện phỏng vấn.
2. Chuẩn bị phỏng vấn.
3. Chuẩn bị câu hỏi phỏng vấn.
4. Xây dựng hệ thống thang điểm đánh giá các câu trả lời.
A.
B.
C.
D.

1-3-4-2.
2-3-4-1.
4-2-1-3.
3-1-2-4.

Câu 6. Loại phỏng vấn nào mà người phỏng vấn đưa ra tình huống giống như
trong thực tế mà người thực hiện thường gặp, rồi yêu cầu người dự tuyển
trình bày hướng giải quyết?
A.
B.
C.
D.

Phỏng vấn gián tiếp.
Phỏng vấn theo mẫu.
Phỏng vấn theo kiểu mô tả hành vi cư xử.
Phỏng vấn bằng tình huống.

Câu 7. Hình thức phỏng vấn nào mà người ứng cử viên thường không biết là
mình đang bị phỏng vấn?
A.
B.
C.
D.

Phỏng vấn căng thẳng.
Phỏng vấn tình huống.
Phỏng vấn liên tục.
Phỏng vấn không chỉ dẫn.

Đáp án
1-D,2-C,3-B,4-C,5-B,6-D,7-D

...
Câu 1. Tuyển mộ nhân lực là:
A. Quá trình thu hút những người xin việc có trình độ từ lực lượng lao động xã
hội.
B. Quá trình thu hút những người xin việc từ lực lượng lao động xã hội và lực
lượng lao động bên trong tổ chức.
C. Quá trình thu hút những người xin việc có trình độ từ lực lượng lao động
bên trong tổ chức.
D. Quá trình thu hút những người xin việc có trình độ từ lực lượng lao động xã
hội và lực lượng lao động bên trong tổ chức.
Câu 2. Nguồn lao động có thể tuyển mộ khi có nhu cầu cần tuyển người là:
A. Nguồn lao động bên trong có tổ chức.
B. Nguồn lao động bên ngoài có tổ chức.
C. Cả nguồn lao động bên trong và bên ngoài nhưng nguồn ưu tiên là nguồn lao
động bên trong.
D. Cả nguồn lao động bên trong và bên ngoài nhưng nguồn ưu tiên là nguồn lao
động bên ngoài.
Câu 3. Phương pháp nào sau đây KHÔNG phải là phương pháp thu hút đối
với nguốn tuyển mộ bên ngoài?
A. Thông qua sự giới thiệu của cán bộ nhân viên trong tổ chức.
B. Căn cứ vào thông tin trong "danh mục các chức năng" của lao động được
lưu trữ trong phần mềm nhân sự của công ty.
C. Thông qua quảng cáo trên các phương tiện truyền thông.
D. Thông qua các hội chợ việc làm.
Câu 4. Phương pháp nào KHÔNG được sử dụng trong tuyển mộ từ bên trong
tổ chức?
A. Phương pháp thu hút thông qua bản thông báo tuyển mộ.
B. Phương pháp thu hút thông qua sự giới thiệu.
C. Phương pháp thu hút các ứng viên thông qua hội chợ việc làm.
D. Phương pháp thu hút căn cứ vào các thông tin trong: "Danh mục các kỹ
năng".
Trắc nghiệm môn quản trị chiến lược - Trang 2
Trắc nghiệm môn quản trị chiến lược - Người đăng: Bão
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Trắc nghiệm môn quản trị chiến lược 9 10 690