Ktl-icon-tai-lieu

trắc nghiệm nghiên cứu marketing

Được đăng lên bởi m.hung1989
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 3980 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Thư viện tài nguyên - Diễn đàn Sinh viên Thăng Long

MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: BẢN CHẤT CỦA MARKETING ...................................... 2
I. CÂU HỎI LỰA CHỌN: CHỌN 1 PHƯƠNG ÁN TRẢ LỜI ĐÚNG NHẤT............................2
II. CÁC CÂU SAU LÀ ĐÚNG HAY SAI? ................................................................. 5
CHƯƠNG 2: HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ NGHIÊN CỨU
MARKETING .............................................................................................. 5
I. CÂU HỎI LỰA CHỌN: CHỌN 1 PHƯƠNG ÁN TRẢ LỜI ĐÚNG NHẤT............................5
II. CÁC CÂU HỎI SAU ĐÂY ĐÚNG HAY SAI?.......................................................... 8
CHƯƠNG 3: MÔI TRƯỜNG MARKETING .......................................... 9
I. CÂU HỎI LỰA CHỌN: CHỌN 1 PHƯƠNG ÁN TRẢ LỜI ĐÚNG NHẤT............................9
II. CÁC CÂU SAU ĐÂY ĐÚNG HAY SAI?.............................................................. 11
CHƯƠNG 4: HÀNH VI MUA CỦA KHÁCH HÀNG.............................12
I. CÂU HỎI LỰA CHỌN: CHỌN 1 PHƯƠNG ÁN TRẢ LỜI ĐÚNG NHẤT..........................12
II. CÁC CÂU SAU ĐÂY ĐÚNG HAY SAI?.............................................................. 15
CHƯƠNG 5: PHÂN ĐOẠN THỊ TRƯỜNG - LỰA CHỌN THỊ
TRƯỜNG MỤC TIÊU - ĐỊNH VỊ THỊ TRƯỜNG................................. 16
I. CÂU HỎI LỰA CHỌN: CHỌN 1 PHƯƠNG ÁN TRẢ LỜI ĐÚNG NHẤT:........................ 16
II. CÁC CÂU SAU ĐÂY ĐÚNG HAY SAI?.............................................................. 19
CHƯƠNG 6: CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ SẢN PHẨM............................... 20
I. CÂU HỎI LỰA CHỌN: CHỌN 1 PHƯƠNG ÁN TRẢ LỜI ĐÚNG NHẤT..........................20
II. CÁC CÂU SAU ĐÂY ĐÚNG HAY SAI: ..............................................................23
CHƯƠNG 7: CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ GIÁ BÁN................................... 23
I. CÂU HỎI LỰA CHỌN: CHỌN 1 PHƯƠNG ÁN TRẢ LỜI ĐÚNG NHẤT: ....................... 23
II. CÁC CÂU HỎI ĐÂY ĐÚNG HAY SAI?...............................................................26
CHƯƠNG 8: CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ PHÂN PHỐI..............................27
I. CÂU HỎI LỰA CHỌN: CHỌN 1 PHƯƠNG ÁN TRẢ LỜI ĐÚNG NHẤT: ....................... 27
II. CÁC CÂU HỎI SAU ĐÂY ĐÚNG HAY SAI?........................................................ 30
CHƯƠNG 9: CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ XÚC TIẾN HỐN HỢP............. 30
I. CÂU HỎI LỰA CHỌN: CHỌN 1 PHƯƠNG ÁN TRẢ LỜI ĐÚNG NHẤT: ....................... 30
II. CÁC CÂU HỎI SAU ĐÂY ĐÚNG HAY SAI? ....................................................... 33
Thư viện tài nguyên - Diễn đàn Sinh viên Thăng Long
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: BẢN CHẤT CỦA MARKETING ...................................... 2
I. CÂU HỎI LỰA CHỌN: CHỌN 1 PHƯƠNG ÁN TRẢ LỜI ĐÚNG NHẤT............................2
II. CÁC CÂU SAU ĐÚNG HAY SAI? ................................................................. 5
CHƯƠNG 2: HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ NGHIÊN CỨU
MARKETING .............................................................................................. 5
I. CÂU HỎI LỰA CHỌN: CHỌN 1 PHƯƠNG ÁN TRẢ LỜI ĐÚNG NHẤT............................5
II. CÁC CÂU HỎI SAU ĐÂY ĐÚNG HAY SAI?.......................................................... 8
CHƯƠNG 3: MÔI TRƯỜNG MARKETING .......................................... 9
I. CÂU HỎI LỰA CHỌN: CHỌN 1 PHƯƠNG ÁN TRẢ LỜI ĐÚNG NHẤT............................9
II. CÁC CÂU SAU ĐÂY ĐÚNG HAY SAI?.............................................................. 11
CHƯƠNG 4: HÀNH VI MUA CỦA KHÁCH HÀNG.............................12
I. CÂU HỎI LỰA CHỌN: CHỌN 1 PHƯƠNG ÁN TRẢ LỜI ĐÚNG NHẤT..........................12
II. CÁC CÂU SAU ĐÂY ĐÚNG HAY SAI?.............................................................. 15
CHƯƠNG 5: PHÂN ĐOẠN THỊ TRƯỜNG - LỰA CHỌN THỊ
TRƯỜNG MỤC TIÊU - ĐỊNH VỊ THỊ TRƯỜNG................................. 16
I. CÂU HỎI LỰA CHỌN: CHỌN 1 PHƯƠNG ÁN TRẢ LỜI ĐÚNG NHẤT:........................ 16
II. CÁC CÂU SAU ĐÂY ĐÚNG HAY SAI?.............................................................. 19
CHƯƠNG 6: CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ SẢN PHẨM............................... 20
I. CÂU HỎI LỰA CHỌN: CHỌN 1 PHƯƠNG ÁN TRẢ LỜI ĐÚNG NHẤT..........................20
II. CÁC CÂU SAU ĐÂY ĐÚNG HAY SAI: ..............................................................23
CHƯƠNG 7: CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ GIÁ BÁN................................... 23
I. CÂU HỎI LỰA CHỌN: CHỌN 1 PHƯƠNG ÁN TRẢ LỜI ĐÚNG NHẤT: ....................... 23
II. CÁC CÂU HỎI ĐÂY ĐÚNG HAY SAI?...............................................................26
CHƯƠNG 8: CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ PHÂN PHỐI..............................27
I. CÂU HỎI LỰA CHỌN: CHỌN 1 PHƯƠNG ÁN TRẢ LỜI ĐÚNG NHẤT: ....................... 27
II. CÁC CÂU HỎI SAU ĐÂY ĐÚNG HAY SAI?........................................................ 30
CHƯƠNG 9: CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ XÚC TIẾN HỐN HỢP............. 30
I. CÂU HỎI LỰA CHỌN: CHỌN 1 PHƯƠNG ÁN TRẢ LỜI ĐÚNG NHẤT: ....................... 30
II. CÁC CÂU HỎI SAU ĐÂY ĐÚNG HAY SAI? ....................................................... 33
HTTP://THANGLONGITC.COM/FORUM
1
trắc nghiệm nghiên cứu marketing - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
trắc nghiệm nghiên cứu marketing - Người đăng: m.hung1989
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
trắc nghiệm nghiên cứu marketing 9 10 338