Ktl-icon-tai-lieu

Trắc nghiệm quản lý Tài Chính Công

Được đăng lên bởi duyhung20121993
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 437 lần   |   Lượt tải: 0 lần
+Ngân sách nhà nước
-Là một phần khoản thu chi, thực hiện trong một năm, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ SAI
-Xuất hiện từ khi giai cấp tư sản lớn mạnh khống chế nghị viện
-Bao gồm : NS trung ương và NS địa phương
-NS địa phương gồm NS các đơn vị hành chính các cấp có HĐND và UBND
-NS Tỉnh là NS địa phương
-NS xã không phải là một cấp NSNN SAI
-Thu NSNN không bao gồm các khoản thu đóng góp của cá nhân , tổ chức : SAI
-Việt Kiều gửi tiền ủng hộ Xã, không ghi vào thu ngân sách SAI
-Trái phiếu chính phủ đầu tư vào thủy lợi không ghi vào thu ngân sách SAI
+Đơn vị dự toán
-Cấp 1 trực tiếp nhận dự toán do Thủ tướng , UBNN giao
-Câp 3 trực tiếp sử dụng ngân sách
+Quản lý NSNN
-CTX là chi tiêu dùng, cần thắt chặt SAI
-Chương 1-4 quy định để hạch toán thu chi các đơn vị thuộc TƯ-Xã
-Nguyên tắc quản lý NSNN : Đảm bảo cân đối NSNN
-NSNN phải công khai minh bạch là đòi hỏi : dân, nhà đầu tư, nhà tài trợ quốc tế
-Quỹ tiền tệ quốc tê
Tính minh bạch : NS đảm bảo tính toàn diện, tính khách quan độc lập
Tính toàn diện : đệ trình quốc hội , dự toán 2 năm trước, mức cơ cấu nợ, cơ sơ
Tính Khách quan độc lập: cơ quan kiểm soát bên ngoài, chuẩn mực quốc tế, kịp thời
-Quy định công khai của BTC : nội dung, hình thức, thời gian
-Cơ quan Tài chính, KBNN, Cơ quan thu phải niêm yết công khai quy trình, thủ tục
-Quy chế công khai : NSNN các cấp, Đơn vị dự toán NS, DNNN, Quỹ từ đóng góp, hỗ trợ
+Mục lục NSNN
-Là công cụ riêng có trong quản lý tài chính công
-Phân loại theo tổ chức là Loại .SAI
-Phân loại theo ngành kinh tế quốc dân là : Loại , Khoản
-Phân loại theo nội dung kinh tế : Nhóm, tiểu nhóm, mục , tiểu mục
+Phân cấp quản lý NSNN
-Là NSTW phân giao nhiệm vụ quyền hạn trách nhiệm cho địa phương trong quản lý Ngân sách
-Thực chất là giải quyết phân giao thu –chi giữa các cấp chính quyền SAI
-Giải quyết mỗi quan hệ về : chế độ chính sách, nguồn thu và nhiệm vụ chi, quản lý chu trình NS
-Phương thức giảm sự ỉ lại : ổn định NS trong thời gian , bổ sung theo mục tiêu
-Phân cấp để tăng tính dân chủ, linh hoạt, hiệu quả m trách nhiệm trong cung cấp HH công cộng
-Ưu điểm : Sát với dân, tăng cường giám sát, tạo động lực địa phương chủ động NS
-Nguy cơ: mất công bằng , mất cân đối NSNN, phá vỡ chiê...
+Ngân sch nh nưc

 !" #$%&'()*
+",-.#/.*"#/
.*"#/,.0/*10 234.56+.5
.78%.*"#/
.9:;% ...
7...;",022<"0=>?-
@ABCB<:;=$0
70)1<#<D%E;=$0
+Đơn v d ton
F G)HI0I7<#&6+.."
F=J)$CI=$0
+Qun l NSNN
F7%KILMN
F#/GOPD*Q'00/*7R:
.DKMP%S...-4=(...
...;"'%TU-I=#EP()
Qu tin t qu!c tê
71'-.1I10P"%H
71I-VP(I0W#&?/ E/$X
71A0P"%H-/P"Q$0KYP()*Z
[D*;"<"+7F-IV?Z"
F/P"71A+..F/P"KD);"PDV<
[D);"-...0 4/*I0.5...[\!22]E
+M$c l$c NSNN
;K2P%S1;
^=%'_>?%'`
^=%'_)P(I=%-'A
^=%'_I)-.2Q2Q
+Phân c&p qun l NSNN
.7a="PDB'0*"#/P%S.=$0
7 %PD)="bc"0 1PDB
dPD)]P"B-)1$0,P%SV.
^#/?$8%'->*.Z">$_K
^= Q1I=<%'P0 33;
RQ-0&I=#Z0$0'%*"#/<.
.D/- ;e =(...0f)%#EP(""g
.DKM-LE= ."T<'<".7a%1PDB
1
Trắc nghiệm quản lý Tài Chính Công - Trang 2
Trắc nghiệm quản lý Tài Chính Công - Người đăng: duyhung20121993
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Trắc nghiệm quản lý Tài Chính Công 9 10 912