Ktl-icon-tai-lieu

Trắc nghiệm Quản trị nguồn nhân lực Chương 4

Được đăng lên bởi Diem Corn
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 791 lần   |   Lượt tải: 4 lần
TỔNG HỢP CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG 4
MÔN QUẢN TRỊ NHÂN LỰC
Câu 1 Tuyển mộ nhân lực là:
a. Quá trình thu hút những người xin việc có trình độ từ lực lượng lao động xã hội.
b. Quá trình thu hút những người xin việc từ lực lượng lao động xã hội và lực lượng lao
động bên trong tổ chức.
c. Quá trình thu hút những người xin việc có trình độ từ lực lượng lao động bên trong tổ
chức.
d. Quá trình thu hút những người xin việc có trình độ từ lực lượng lao động xã hội và lực
lượng lao động bên trong tổ chức.
ĐA: D
Giải thích: Theo khái niệm: Tuyển mộ nhân lực là quá trình thu hút những người xin việc
có trình độ từ lực lượng lao động xã hội và lực lượng lao động bên trong tổ chức.
Câu 2 Ai chịu trách nhiệm hầu hết các hoạt động tuyển mộ?
a. Tổng giám đốc.
b. Giám đốc các phòng ban.
c. Phòng nguồn nhân lực.
d. Chủ tịch hội đồng quản trị.
ĐA: C
Giải thích: Phòng nhân lực có chức năng quảng cáo và thông báo tuyển người, sàng lọc
người xin viêc. Là cơ quan tham mưu cho các cấp lãnh đạo trong tổ chức về hoạch định
các chính sách tuyển mộ. Chịu trách nhiệm hầu hết các hoạt động tuyển mộ của tổ chức,
khuyến nghị các chính sách lên các cấp lãnh đạo và quản lý các cấp về xây dựng chiến
lược và các quy trình quảng cáo tìm người xin việc, lựa chọn và sàng lọc thông tin đồng
thời cũng chịu trách nhiệm về việc đánh giá quá trình tuyển mộ, nghiên cứu để đưa ra
được những quy trình tuyển mộ có hiệu quả.
Câu 3 Phương pháp hiệu quả nhất trong việc thu hút nguồn tuyển mộ là:
a. Quảng cáo trên đài truyền hình.
b. Quảng cáo qua đài phát thanh.
c. Quảng cáo trên báo chí.
d. Phát tờ rơi.
ĐA: C
Giải thích: Vì - ít tốn kém chi phí
- tiếp cận được nhiều đối tượng
- có thời gian để nghiên cứu
Câu 4 Đánh giá quá trình tuyển mộ nhằm mục đích gì?
a. Xem xét tỉ lệ sàng lọc có hợp lý không.
b. Hoàn thiện công tác ngày càng tốt.
c. Đánh giá hiệu quả của quảng cáo.
d. Đánh giá chi phí tài chính.
ĐA:B
Giải thích: Công tác tuyển mộ có ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng nguồn nhân lưc trong

tổ chức. Tuyển mộ không chỉ ảnh hưởng đến việc tuyển chọn, mà còn ảnh hưởng đến các
chức năng khác của quản trị nguồn nhân lực như: đánh giá tình hình thực hiện công việc,
thu lao lao động, đào tạo và phát triễn nguồn nhân lực, các mối quân hệ lao động...
Câu 5 Nguồn lao động có thể tuyển mộ khi có nhu cầu cần tuyển người là:
a. Nguồn lao động bên trong có tổ chức.
b. Nguồn lao động bên ngoài có tổ chức.
c. Cả nguồn lao động bên trong và bên ngoài nhưng nguồn ưu tiên là nguồn lao động bên
trong.
d. Cả nguồn lao động...
TỔNG HỢP CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG 4
MÔN QUẢN TRỊ NHÂN LỰC
Câu 1 Tuyển mộ nhân lực là:
a. Quá trình thu hút những người xin việc có trình độ từ lực lượng lao động xã hội.
b. Quá trình thu hút những người xin việc từ lực lượng lao động xã hội và lực lượng lao
động bên trong tổ chức.
c. Quá trình thu hút những người xin việc có trình độ từ lực lượng lao động bên trong tổ
chức.
d. Quá trình thu hút những người xin việc có trình độ từ lực lượng lao động xã hội và lực
lượng lao động bên trong tổ chức.
ĐA: D
Giải thích: Theo khái niệm: Tuyển mộ nhân lực là quá trình thu hút những người xin việc
có trình độ từ lực lượng lao động xã hội và lực lượng lao động bên trong tổ chức.
Câu 2 Ai chịu trách nhiệm hầu hết các hoạt động tuyển mộ?
a. Tổng giám đốc.
b. Giám đốc các phòng ban.
c. Phòng nguồn nhân lực.
d. Chủ tịch hội đồng quản trị.
ĐA: C
Giải thích: Phòng nhân lực có chức năng quảng cáo và thông báo tuyển người, sàng lọc
người xin viêc. Là cơ quan tham mưu cho các cấp lãnh đạo trong tổ chức về hoạch định
các chính sách tuyển mộ. Chịu trách nhiệm hầu hết các hoạt động tuyển mộ của tổ chức,
khuyến nghị các chính sách lên các cấp lãnh đạo và quản lý các cấp về xây dựng chiến
lược và các quy trình quảng cáo tìm người xin việc, lựa chọn và sàng lọc thông tin đồng
thời cũng chịu trách nhiệm về việc đánh giá quá trình tuyển mộ, nghiên cứu để đưa ra
được những quy trình tuyển mộ có hiệu quả.
Câu 3 Phương pháp hiệu quả nhất trong việc thu hút nguồn tuyển mộ là:
a. Quảng cáo trên đài truyền hình.
b. Quảng cáo qua đài phát thanh.
c. Quảng cáo trên báo chí.
d. Phát tờ rơi.
ĐA: C
Giải thích: Vì - ít tốn kém chi phí
- tiếp cận được nhiều đối tượng
- có thời gian để nghiên cứu
Câu 4 Đánh giá quá trình tuyển mộ nhằm mục đích gì?
a. Xem xét tỉ lệ sàng lọc có hợp lý không.
b. Hoàn thiện công tác ngày càng tốt.
c. Đánh giá hiệu quả của quảng cáo.
d. Đánh giá chi phí tài chính.
ĐA:B
Giải thích: Công tác tuyển mộ có ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng nguồn nhân lưc trong
Trắc nghiệm Quản trị nguồn nhân lực Chương 4 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trắc nghiệm Quản trị nguồn nhân lực Chương 4 - Người đăng: Diem Corn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Trắc nghiệm Quản trị nguồn nhân lực Chương 4 9 10 393