Ktl-icon-tai-lieu

Trắc nghiệm tài chính tiền tệ

Được đăng lên bởi Trần Lê Quân
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 430 lần   |   Lượt tải: 3 lần
NHẬP MÔN TÀI CHÍNH TIỀN TỆ 1
chương: Tổng quan về tài chính và hệ thống tài chính
Câu 1. Cơ sở hạ tầng tài chính gồm:
A.Tài chính công, tài chính doanh nghiệp, các trung gian tài chính, tài chính
cá nhân và hộ gia đình.
B.Thị trường chứng khoán, thị trường tiền tệ, thị trường vốn.
C. Hệ thống luật pháp và quản lý nhà nước, hệ thống giám sát, thông tin,
thanh toán, dịch vụ chứng khoán, nhân lực
D.Các giao dịch tài chính trong nước giữa các cá nhân và tổ chức, các giao
dịch quốc tế giữa các nước
Câu 2. Nguồn tài chính được sử dụng chủ yếu cho nhu cầu sau:
A.Bù đắp tiêu hao của vật chất bỏ ra trong quá trình sản xuất để tái sản xuất
giản đơn
B.Dự trữ hay bảo hiểm để đề phòng tai biến bất ngờ
C.Tích lũy để tái sản xuất mở rộng
D. Tất cả đều đúng
Câu 3. Chức năng cơ bản của phạm trù tài chính trong nền kinh tế thị
trường:
A.Phân bổ nguồn tài chính
B.Tạo lập nguồn tài chính
C. Kiểm tra nguồn tài chính
D. Tất cả đều đúng
Câu 4. Hệ thống tài chính có chức năng chính nào sau đây
A. Tạo ra kênh chuyển tải vốn từ người thừa vốn đến người cần vốn
B. Cung cấp các dịch vụ tài chính và các thông tin về các giao dịch tài chính
góp phần chia sẻ rủi ro và làm tăng tính thanh khoản của các công cụ tài chính
C. Cả hai câu A và B đều đúng
D. Cả hai câu A và B đều sai

Câu 5. Các quan hệ nào sau đây không thuộc phạm vi tài chính
A.Quan hệ kinh tế giữa các doanh nghiệp, giữa các dân cư và trong nội bộ
B.Quan hệ kinh tế giữa các nước trên thế giới
C.Quan hệ giữa nhà trường và học viên khoa tài chính
D.Quan kệ kinh tế giữa doanh nghiệp quốc doanh và quỹ tiền tệ quốc tế IMF
Câu 6. Khối lượng tiền tệ có tính lỏng cao nhất trong nền kinh tế:
A. Tiền mặt và tiền gửi có kỳ hạn.
B. Tiền mặt và tiền gửi không kỳ hạn
C. Tiền mặt và tiền gửi có kỳ hạn, kỳ phiếu ngân hàng
D. Tiền mặt và tiền gửi tiết kiệm, kỳ phiếu ngân hàng
Câu 7. Chức năng phân bổ nguồn tài chính là quá trình:
A.Phân bổ phải đảm bảo phù hợp với nhu cầu chi tiêu của các chủ thể
B.Xây dựng kế hoạch sử dụng nguồn lực sẳn có để đạt được các mục tiêu dự
kiến
C.Phân bổ trên tảng chiến lược quản lý theo mục tiêu
D.Cả 3 câu trên đều đúng
Câu 8. Thành phần nào sau đây không thuộc cầu trúc của hệ thống tài chính
A. Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
B. Bảo hiểm tài sản và nhân thọ
C. Tài chính của các tổ chức ngân hàng
D. Bảo hiểm xã hội
Câu 9. Tài chính là là tổng thể các mối quan hệ kinh tế:
A. Thông qua việc tạo lập và sử dụng các quỹ tiền tệ nhằm đáp ứng yêu cầu
tích lũy và tiêu dùng của các chủ thể trong nền kinh tế
B. Liên ...
NHẬP MÔN TÀI CHÍNH TIỀN TỆ 1
chương: Tổng quan về tài chính và hệ thống tài chính
Câu 1. Cơ sở hạ tầng tài chính gồm:
A.Tài chính công, tài chính doanh nghiệp, các trung gian tài chính, tài chính
cá nhân và hộ gia đình.
B.Thị trường chứng khoán, thị trường tiền tệ, thị trường vốn.
C. Hệ thống luật pháp quản n nước, hệ thống giám t, thông tin,
thanh toán, dịch vụ chứng khoán, nhân lực
D.Các giao dịch tài chính trong nước giữa các nhân và tổ chức, các giao
dịch quốc tế giữa các nước
Câu 2. Nguồn tài chính được sử dụng chủ yếu cho nhu cầu sau:
A. đắp tiêu hao của vật chất bra trong quá trình sản xuất để tái sản xuất
giản đơn
B.Dự trữ hay bảo hiểm để đề phòng tai biến bất ngờ
C.Tích lũy để tái sản xuất mở rộng
D. Tất cả đều đúng
Câu 3. Chức năng bản của phạm trù tài chính trong nền kinh tế thị
trường:
A.Phân bổ nguồn tài chính
B.Tạo lập nguồn tài chính
C. Kiểm tra nguồn tài chính
D. Tất cả đều đúng
Câu 4. Hệ thống tài chính có chức năng chính nào sau đây
A. Tạo ra kênh chuyển tải vốn từ người thừa vốn đến người cần vốn
B. Cung cấp các dịch vụ tài chính các thông tin về các giao dịch tài chính
góp phần chia sẻ rủi ro và làm tăng tính thanh khoản của các công cụ tài chính
C. Cả hai câu A và B đều đúng
D. Cả hai câu A và B đều sai
Trắc nghiệm tài chính tiền tệ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trắc nghiệm tài chính tiền tệ - Người đăng: Trần Lê Quân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
Trắc nghiệm tài chính tiền tệ 9 10 498