Ktl-icon-tai-lieu

Trắc nghiệm thanh toán quốc tế

Được đăng lên bởi tung-lam
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 5786 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Câu 1: Loại hối phiếu mà ko cần kí hậu là:
a)Hối phiếu đích danh
b)Hối fiếu theo lệnh
c)Hối fiếu xuất trình
 C. Vì đây là loại hối fiếu vô danh. Trên hối fiếu ko ghi tên người hưởng lợi mà chỉ ghi
“trả cho người cầm fiếu” ai cầm đc hối fiếu thì người đó đc hưởng lợi, ko cần kí hậu
Câu 2: Thuật ngữ “chiết khấu” có nghĩa là
a)Thanh tóan ngay lập tức
b)Kiểm tra chứng từ rồi gửi chứng từ đến NH FH L/C yêu cầu thanh toán
c)Kiểm tra chứng từ và thanh toán trước ngày đáo hạn
C. Vì CK là dạng tài trợ ngắn hạn của NH cho người thụ hưởng, theo đó người thụ
hưởng chuyển nhượng giấy tờ có giá chưa đáo hạn cho NH để nhận số tiền bằng mệnh
giá trừ fần lãi và hoa hồng fí. Vì vậy khi CK chính là việc kiểm tra chứng từ để xem chứng
tù có đủ đk để Ck hay ko và khi đủ đk CK thì sẽ đc CK và việc đc CK chính là việc thanh
toán các giấy tờ có giá trước khi đáo hạn.
Câu 3: Đồng tiền tính toán, đồng tiền thanh toán trong hợp đồng thương mại fải là
ngoại tệ tự do chuyển đổi
a)Đúng
b)Sai
B. Vì việc lựa chọn đồng tiền tính tóan và đồng tiền thanh toán trog HĐTM là do 2 bên
XK và NK thỏa thuận, nó có thể là đồng ngoại tệ tự do chuyển đổi, nó có thể là đồng nội
tệ của nước đó or đồng tiền của 1 nước thứ 3.
Câu 4.Phương tiện thanh tóan có nhiều tiện ích, tiết kiệm tiền mặt, an toàn đơn
giản linh hoạt
a)Hối fiếu
b)Lệnh fiếu
c)Séc
d)Thẻ
D. Vì khi sử dụng thẻ thì ko fải sử dụng nhiều tiền mặt  tiết kiệm đc CF in ấn, bảo
quản, vận chuyển, gửi 1 nơi có thể rút đc nhiều nơi và vào bất cứ thời gian nào. Mặt khác
các loại thẻ đc làm bằng công nghệ cao, mã hóa nên rất an tòan. Khi sử dụng thẻ còn
giúp khách hàng điều chỉnh các khoản chi tiêu 1 cách hợp lí trong 1 khoảng thời gian nhất
định với HMTD vì vậy nó cũng rất linh hoạt
Câu 5: Loại L/C nào sau đây đc coi là phương tiện tài trợ vốn cho nhà xuất khẩu
a)Irrevocable credit
b)Red clause credit
c)Revolving credit

d)Irrevocable transferable credit
B. Vì đây là loại tín dụng ứng trước, nó cho fép NH thông báo hay NH xác nhận ứng tiền
trước cho người thự hưởng trước khi họ xuất trình chứng từ hàng hóa  thường đc sử
dụng như 1 phương tiện cấp vốn cho bên bán trước khi giao hàng
Câu 6: Vì lợi ích quốc gia, nhà nhập khẩu nên lựa chọn đk giao hàng:
a)FOB
b)FAS
c)CIF
d)CFR (C&F)
A. Vì giá FOB rẻ Người nhập khẩu tiết kiệm chi trả ngoại tệ, người nhập khẩu là
người chịu trách nhiệm thuê tầu và mua bảo hiểm: trả bằng nội tệ, mặt khác vì thuê ở
trong nước nên nơi nào thuận tiện thì mua tạo việc làm cho đối tác, mua tận gốc bán
tận ngọn
B
Câu...
Câu 1: Lo i h i phi u mà ko c n kí h u là: ế
a)H i phi u đích danh ế
b)H i fi u theo l nh ế
c)H i fi u xu t trình ế
C. Vì đây lo i h i fi u danh. Trên h i fi u ko ghi tên ng i h ng l i ch ghi ế ế ườ ưở
“tr cho ng i c m fi u” ườ ế ai c m đc h i fi u thì ng i đó đc h ng l i, ko c n kí h u ế ườ ưở
Câu 2: Thu t ng “chi t kh u” có nghĩa ế
a)Thanh tóan ngay l p t c
b)Ki m tra ch ng t r i g i ch ng t đ n NH FH L/C yêu c u thanh toán ế
c)Ki m tra ch ng t thanh toán tr c ngày đáo h n ướ
C. CK là d ng tài tr ng n h n c a NH cho ng i th h ng, theo đó ng i th ườ ưở ườ
h ng chuy n nh ng gi y t giá ch a đáo h n cho NH đ nh n s ti n b ng m nhưở ượ ư
giá tr f n lãi hoa h ng fí. v y khi CK chính vi c ki m tra ch ng t đ xem ch ng
đ đk đ Ck hay ko khi đ đk CK thì s đc CK vi c đc CK chính vi c thanh
toán các gi y t có giá tr c khi đáo h n. ướ
Câu 3: Đ ng ti n tính toán, đ ng ti n thanh toán trong h p đ ng th ng m i f i ươ
ngo i t t do chuy n đ i
a)Đúng
b)Sai
B. vi c l a ch n đ ng ti n tính tóan đ ng ti n thanh toán trog TM là do 2 bên
XK NK th a thu n, th đ ng ngo i t t do chuy n đ i, th đ ng n i
t c a n c đó or đ ng ti n c a 1 n c th 3. ướ ướ
Câu 4.Ph ng ti n thanh tóan có nhi u ti n ích, ti t ki m ti n m t, an toàn đ nươ ế ơ
gi n linh ho t
a)H i fi u ế
b)L nh fi u ế
c)Séc
d)Th
D. khi s d ng th t ko f i s d ng nhi u ti n m t ti t ki m đc CF in n, b oế
qu n, v n chuy n, g i 1 n i th rút đc nhi u n i vào b t c th i gian nào. M t khác ơ ơ
các lo i th đc làm b ng công ngh cao, hóa nên r t an tòan. Khi s d ng th n
giúp khách hàng đi u ch nh các kho n chi tiêu 1 cách h p trong 1 kho ng th i gian nh t
đ nh v i HMTD vì v y nó cũng r t linh ho t
Câu 5: Lo i L/C nào sau đây đc coi là ph ng ti n tài tr v n cho nhà xu t kh u ươ
a)Irrevocable credit
b)Red clause credit
c)Revolving credit
Trắc nghiệm thanh toán quốc tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trắc nghiệm thanh toán quốc tế - Người đăng: tung-lam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Trắc nghiệm thanh toán quốc tế 9 10 698