Ktl-icon-tai-lieu

Tranh chấp quốc tế

Được đăng lên bởi plyn2807
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1059 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CÂU HỎI ÔN TẬP:
câu 1. trình bày khái niệm, phân loại các chanh chấp quốc tế
khái niệm: chanh chấp là sự bất đồng về một vấn đề thực tế, pháp luật hoặc chính sách , trong đó yêu cầu
của một bên bị từ chối, phản bác bởi một bên khác.
Theo nghĩa rộng một chanh chấp quốc tế diễn ra khi có sự lien quan của các chính phủ, các tổ chức quốc
tế, các công ty hoặc cá nhân thuộc các quốc gia khác nhau.
Phân loại:
- căn cứ vào số lượng chủ thể: chanh chấp song phương và chanh chấp đa phương
- căn cứ vào tính chất của vụ chanh chấp: chanh chấp có tính chất chính trị, tranh chấp có tính chất pháp lý
- căn cứ vào đối tượng tranh chấp: chanh chấp về kinh tế, về thực hiện nghĩa vụ thành viên điều ước quốc
tế hoặc tổ chức quốc tế…
câu 2. trình bày nội dung và cơ sở pháp lý của nguyên tắc hòa bình giải quyết tranh chấp
- công ước La haye 1899 và 1907: quy định chi tiết về trung gian, ủy ban điều tra và về thủ tục của trọng tài
quốc tế
- hiến chương LHQ: điều 2(3) và điều 33: quy định nguyên tắc: hòa bình giải quyết tranh chấp quốc tế là
nguyên tắc bắt buộc chung đối với tất cả các thành viên của cộng đồng quốc tế.
xác định các bên tham gia tranh chấp trước hết phải cố gắng giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp như:
đàm phán, điều tra, trung gian, hòa giải, trọng tài, tòa án, các cơ quan hay tổ chức khu vực hoặc các biện
pháp hòa bình khác do các bên tự lựa chọn.
- Nghị quyết của Đại hội đồng LHQ 2625(1970) Và tuyên bố Manila về giải quyết hòa bình các tranh chấp
quốc tế( nghị quyết 37/10 của Đại hội đồng LHQ 1982): khẳng định lại nguyên tắc trên.
Câu 3. Trình bày những nội dung cơ bản về biện pháp đàm phán. So sánh với biện pháp trung gian,
hòa giải và điều tra.
Những nội dung cơ bản về biện pháp đàm phán:
- Định nghĩa: đàm phán là biện pháp cho phép các bên gặp gỡ trao dổi trực tiếp với nhau về những vấn đề
bất đồng
- Hiêu quả:
+ kiểm soát hoàn toàn việc giải quyết tranh chấp mà không cần có sự tham gia của bên thứ 3
+ xác định được những bất đồng, làm cơ sở cho việc sử dụng các biện pháp giải quyết tranh chấp khác.
Hoặc sử dụng cho tới khi tranh chấp được giải quyết hoàn toàn.
+ Là biện pháp được sử dụng nhiều nhất và thong thường có hiệu quả nhất
- Hình thức: thong qua các kênh ngoại giao thông thường, hoặc thực hiện theo nghĩa vụ quy định trong một
số điều ước quốc tế.
- Mối quan hệ với các biện pháp khác: có thể là lựa chọn cho các bên sử dụng song song hoặc kết hợp với
nhiều biện pháp giải quyết tranh chấp khác.
- Hạn chế: không bảo đảm rằng tranh chấp chắc chắn đượ...
CÂU HỎI ÔN TẬP:
câu 1. trình bày khái niệm, phân loại các chanh chấp quốc tế
khái niệm: chanh chấp là sự bất đồng về một vấn đề thực tế, pháp luật hoặc chính sách , trong đó yêu cầu
của một bên bị từ chối, phản bác bởi một bên khác.
Theo nghĩa rộng một chanh chấp quốc tế diễn ra khi có sự lien quan của các chính phủ, các tổ chức quốc
tế, các công ty hoặc cá nhân thuộc các quốc gia khác nhau.
Phân loại:
- căn cứ vào số lượng chủ thể: chanh chấp song phương và chanh chấp đa phương
- căn cứ vào tính chất của vụ chanh chấp: chanh chấp có tính chất chính trị, tranh chấp có tính chất pháp lý
- căn cứ vào đối tượng tranh chấp: chanh chấp về kinh tế, về thực hiện nghĩa vụ thành viên điều ước quốc
tế hoặc tổ chức quốc tế…
câu 2. trình bày nội dung và cơ sở pháp lý của nguyên tắc hòa bình giải quyết tranh chấp
- công ước La haye 1899 và 1907: quy định chi tiết về trung gian, ủy ban điều tra và về thủ tục của trọng tài
quốc tế
- hiến chương LHQ: điều 2(3) và điều 33: quy định nguyên tắc: hòa bình giải quyết tranh chấp quốc tế là
nguyên tắc bắt buộc chung đối với tất cả các thành viên của cộng đồng quốc tế.
xác định các bên tham gia tranh chấp trước hết phải cố gắng giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp như:
đàm phán, điều tra, trung gian, hòa giải, trọng tài, tòa án, các cơ quan hay tổ chức khu vực hoặc các biện
pháp hòa bình khác do các bên tự lựa chọn.
- Nghị quyết của Đại hội đồng LHQ 2625(1970) Và tuyên bố Manila về giải quyết hòa bình các tranh chấp
quốc tế( nghị quyết 37/10 của Đại hội đồng LHQ 1982): khẳng định lại nguyên tắc trên.
Câu 3. Trình bày những nội dung cơ bản về biện pháp đàm phán. So sánh với biện pháp trung gian,
hòa giải và điều tra.
Những nội dung cơ bản về biện pháp đàm phán:
- Định nghĩa: đàm phán là biện pháp cho phép các bên gặp gỡ trao dổi trực tiếp với nhau về những vấn đề
bất đồng
- Hiêu quả:
+ kiểm soát hoàn toàn việc giải quyết tranh chấp mà không cần có sự tham gia của bên thứ 3
+ xác định được những bất đồng, làm cơ sở cho việc sử dụng các biện pháp giải quyết tranh chấp khác.
Hoặc sử dụng cho tới khi tranh chấp được giải quyết hoàn toàn.
+ Là biện pháp được sử dụng nhiều nhất và thong thường có hiệu quả nhất
- Hình thức: thong qua các kênh ngoại giao thông thường, hoặc thực hiện theo nghĩa vụ quy định trong một
số điều ước quốc tế.
- Mối quan hệ với các biện pháp khác: có thể là lựa chọn cho các bên sử dụng song song hoặc kết hợp với
nhiều biện pháp giải quyết tranh chấp khác.
- Hạn chế: không bảo đảm rằng tranh chấp chắc chắn được giải quyết.
So sánh với các biện pháp trung gian, hòa giải và điều tra:
Giống: Đều do các bên tự lự chọn, không mang tính chất bắt buộc và đều sử dụng đàm phán là chủ yếu.
Khác:
- Trung gian là biện pháp có quan hệ mật thiết với đàm phán nhưng khác nhau ở chỗ trung gian có sự tham
gia của bên thứ ba. Bên thứ ba này sẽ có vai trò khuyến khích các bên tham gia vào đàm phán, làm kênh
thông tin cho các bên hoặc trực tiếp đưa ra đề xuất để các bên xem xét.
- Điều tra là biện pháp trong đó hai bên thống nhất thỏa thuận thành lập một ủy ban điều tra. Chủ yếu căn
cứ vào diễn biến thực tế, ủy ban này tiến hành điều tra và đưa ra bản báo cáo có tính chất khuyến nghị,
không bắt buộc dối với các bên. Tóm lại là nó cũng khác đàm phán ở chỗ có bên thứ 3 tham gia vào quá
trình giải quyết tranh chấp, tuy nhiên khả năng áp dụng của nó hạn hẹp hơn rất nhiều so với đàm phán.
- Hòa giải cũng là biện pháp có lien hệ với đàm phán, nó khác đàm phán ở chỗ các bên cùng nhauu thỏa
thuận thành lập một ủy ban thường trực tạm thời. ủy ban này sẽ tiến hành điều tra và tham gia vào quá
trình đàm phán của các bên, đưa ra các khuyến nghị nhằm thay đổi yêu sách của các bên nhưng khuyến
nghị này không có tính chất bắt buộc.
Câu 4: trình bày những nội dung cơ bản về biện pháp trung gian, so sánh với biện pháp hòa giải và
điều tra.
Những nội dung cơ bản về biện pháp trung gian:
- Định nghĩa: trung gian là biện pháp giải quyết tranh chấp có quan hệ mật thiết với đàm phán nhưng có sự
tham gia của bên thứ 3. bên thứ 3 gọi là trung gian
- Vai trò:
+ Khuyến khích các bên tham gia vào đàm phán, hoặc làm 1 kênh thông tin giữa các bên
+ Có thể tham gia một cách chủ động hơn: Đưa ra những đề xuất của chính trung gian hoặc để giải thích,
truyền tải đè xuất của các bên cho nhau.
- Người thực hiện: Cá nhân, quốc gia, tổ chức quốc tế hay các tổ chức phi chính phủ
Tranh chấp quốc tế - Trang 2
Tranh chấp quốc tế - Người đăng: plyn2807
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Tranh chấp quốc tế 9 10 286