Ktl-icon-tai-lieu

TRAO ĐỔI NGHIỆP VỤ VIẾT HÓA ĐƠN

Được đăng lên bởi tuanphuckt
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 995 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trao đổi nghiệp vụ viết hóa đơn, hạch toán đối với trường hợp rút vốn góp
bằng tài sản
Ý kiến người nộp thuế hỏi: Tháng 01 năm 2009, Thành viên Công ty tôi góp
vốn bằng tài sản cố định hữu hình mới mua chưa sử dụng, có hoá đơn mang tên
thành viên góp vốn, được Hội đồng giao nhận vốn đánh giá trị giá vốn góp theo đúng
trị giá hoá đơn. Đến tháng 05/2010 thành viên góp vốn xin rút vốn bằng chính tài sản
vốn góp đó, xin hỏi:
- TSCĐ đó có được khấu trừ thuế GTGT không? Việc hạch toán TSCĐ góp vốn
như thế nào?
- Khi rút vốn bằng TSCĐ góp vốn có phải viết hoá đơn GTGT không? Cách ghi
hoá đơn, hạch toán TSCĐ rút vốn?
Ý kiến bạn hỏi, Tôi xin trao đổi như sau:
Góp vốn vào doanh nghiệp để thực hiện sản xuất kinh doanh được quy định
trong Luật Doanh nghiệp. Vốn góp có thể bằng tiền mặt, ngoại tệ, tín phiếu, bằng nguyên
vật liệu hàng hoá, bằng tài sản cố định (TSCĐ)...
Tôi chỉ trao đổi với Bạn trong khuôn khổ bạn hỏi là: khấu trừ thuế GTGT, hạch
toán kế toán khi góp vốn bằng TSCĐ hữu hình mới mua chưa sử dụng có hóa đơn. Lập
hoá đơn GTGT, hạch toán giảm vốn góp khi rút vốn góp bằng TSCĐ ra khỏi doanh
nghiệp.
Theo quy định của chế độ kế toán, Pháp luật thuế GTGT.
I. Khi góp vốn bằng TSCĐ hữu hình mới mua chưa sử dụng, có hóa đơn mang
tên thánh viên góp vốn, được Hội đồng giao nhận vốn xác định giá trị vốn góp theo đúng
trị giá hoá đơn, thì:
1. Khấu trừ thuế GTGT.
Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn
thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT) và hướng dẫn thi hành Nghị
định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế GTGT, quy định hoá đơn, chứng từ đối
với tài sản góp vốn, tài sản điều chuyển được thực hiện như sau:
- Trường hợp cá nhân, tổ chức không kinh doanh có góp vốn bằng tài sản vào
Công ty trách nhiệm hữu hạn, Công ty cổ phần thì chứng từ đối với tài sản góp vốn là
biên bản chứng nhận góp vốn, biên bản giao nhận tài sản. Trường hợp tài sản góp vốn là
tài sản mới mua, chưa sử dụng, có hoá đơn hợp pháp được hội đồng giao nhận vốn góp
chấp nhận thì trị giá vốn góp được xác định theo trị giá ghi trên hoá đơn bao gồm cả thuế
GTGT; Bên nhận vốn góp được kê khai khấu trừ thuế GTGT ghi trên hoá đơn mua tài
sản của bên góp vốn.
- Tài sản góp vốn vào doanh nghiệp phải có: biên bản góp vốn sản xuất kinh
doanh; biên bản định giá tài sản của Hội đồng giao nhận vốn góp của các bên góp vốn
(hoặc văn bản định giá của tổ chức có chức năng định giá the...
Trao đổi nghiệp vụ viết hóa đơn, hạch toán đối với trường hợp rút vốn góp
bằng tài sản
Ý kiến người nộp thuế hỏi: Tháng 01 năm 2009, Thành viên Công ty tôi góp
vốn bằng tài sản cố định hữu hình mới mua chưa sử dụng, có hoá đơn mang tên
thành viên góp vốn, được Hội đồng giao nhận vốn đánh giá trị giá vốn góp theo đúng
trị giá hoá đơn. Đến tháng 05/2010 thành viên góp vốn xin rút vốn bằng chính tài sản
vốn góp đó, xin hỏi:
- TSCĐ đó có được khấu trừ thuế GTGT không? Việc hạch toán TSCĐ góp vốn
như thế nào?
- Khi rút vốn bằng TSCĐ góp vốn có phải viết hoá đơn GTGT không? Cách ghi
hoá đơn, hạch toán TSCĐ rút vốn?
Ý kiến bạn hỏi, Tôi xin trao đổi như sau:
Góp vốn vào doanh nghiệp để thực hiện sản xuất kinh doanh được quy định
trong Luật Doanh nghiệp. Vốn góp có thể bằng tiền mặt, ngoại tệ, tín phiếu, bằng nguyên
vật liệu hàng hoá, bằng tài sản cố định (TSCĐ)...
Tôi chỉ trao đổi với Bạn trong khuôn khổ bạn hỏi là: khấu trừ thuế GTGT, hạch
toán kế toán khi góp vốn bằng TSCĐ hữu hình mới mua chưa sử dụng có hóa đơn. Lập
hoá đơn GTGT, hạch toán giảm vốn góp khi rút vốn góp bằng TSCĐ ra khỏi doanh
nghiệp.
Theo quy định của chế độ kế toán, Pháp luật thuế GTGT.
I. Khi góp vốn bằng TSCĐ hữu hình mới mua chưa sử dụng, có hóa đơn mang
tên thánh viên góp vốn, được Hội đồng giao nhận vốn xác định giá trị vốn góp theo đúng
trị giá hoá đơn, thì:
1. Khấu trừ thuế GTGT.
Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn
thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT) và hướng dẫn thi hành Nghị
định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế GTGT, quy định hoá đơn, chứng từ đối
với tài sản góp vốn, tài sản điều chuyển được thực hiện như sau:
- Trường hợp cá nhân, tổ chức không kinh doanh có góp vốn bằng tài sản vào
Công ty trách nhiệm hữu hạn, Công ty cổ phần thì chứng từ đối với tài sản góp vốn là
biên bản chứng nhận góp vốn, biên bản giao nhận tài sản. Trường hợp tài sản góp vốn là
tài sản mới mua, chưa sử dụng, có hoá đơn hợp pháp được hội đồng giao nhận vốn góp
chấp nhận thì trị giá vốn góp được xác định theo trị giá ghi trên hoá đơn bao gồm cả thuế
GTGT; Bên nhận vốn góp được kê khai khấu trừ thuế GTGT ghi trên hoá đơn mua tài
sản của bên góp vốn.
- Tài sản góp vốn vào doanh nghiệp phải có: biên bản góp vốn sản xuất kinh
doanh; biên bản định giá tài sản của Hội đồng giao nhận vốn góp của các bên góp vốn
(hoặc văn bản định giá của tổ chức có chức năng định giá theo quy định của pháp luật),
kèm theo bộ hồ sơ về nguồn gốc tài sản.
Theo quy định trên thì Công ty nhận vốn góp được kê khai, khấu trừ thuế GTGT
đầu vào đối với TSCĐ mới mua chưa sử dụng, có hoá đơn.
2. Việc hạch toán thực hiện như sau :
TRAO ĐỔI NGHIỆP VỤ VIẾT HÓA ĐƠN - Trang 2
TRAO ĐỔI NGHIỆP VỤ VIẾT HÓA ĐƠN - Người đăng: tuanphuckt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
TRAO ĐỔI NGHIỆP VỤ VIẾT HÓA ĐƠN 9 10 869