Ktl-icon-tai-lieu

Triết 2 Sản xuất hàng hóa

Được đăng lên bởi Phạm Trang
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 874 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Sản xuất hàng hóa và sự ra đời của chủ nghĩa tư bản

I. Sản xuất hàng hóa và vai trò của nó
1. Sản xuất hàng hóa và điều kiện ra đời của nó
Con người muốn tồn tại và phát triển phải có của cải vật chất để đáp ứng nhu
cầu cho tiêu dùng cá nhân và tiêu dùng trong sản xuất. Muốn có của cải vật chất,
con người phải tiến hành sản xuất. Lịch sử phát triển của xã hội loài người đã có
hai kiểu sản xuất :
_Sản xuất tự nhiên : sản xuất tự cấp, tự túc, tức là sản xuất cho mình tiêu dùng
_S xuất hàng hóa : là sản xuất để trao đổi mua bán, không phải là sản xuất cho
mình tiêu dùng


Sản xuất hàng hóa là một phạm trù lịch sử nó chỉ ra đời và phát triển

trong những điều kiện lịch sử nhất định
a. Phân công lao động
Phân công lao động xã hội là sự chuyên môn hóa sản xuất, mỗi người chỉ
sản xuất một hay một vài sản phẩm.
Nhưng nhu cầu cuộc sống lại đòi hỏi phải có nhiều sản phẩm. Như vậy, phân
công lao động một mặt làm cho người ta độc lập với nhau, mặt khác lại tạo ra mối
quan hệ phụ thuộc lẫn nhau. Do đó buộc họ phải trao đổi sản phẩm cho nhau.
 Nên phân công lao động xã hội là điều kiện ra đời của sản xuất hàng
hóa.
b. Chế độ tư hữu và các hình thức sở hữu khác nhau về tư liệu sản xuất
Theo C.Mác, nếu chỉ phân công lao động xã hội thì sản phẩm không thể trở
thàng hàng hóa được.
Ví dụ : Trong công xã Ấn Độ thời cổ đại đã có nhiều sự phân công lao động
giữa các thành viên trong công xã, nhưng sản phẩm lao động của họ làm ra không
trở thành hàng hóa.

Do đó, phải có điều kiện thứ hai. Đó là chế độ tư hữu và các hình thức sở
hữu khác nhau về tư liệu sản xuất. Nghĩa là chỉ có sản phẩm của những ng lao
động tư nhân, hay tập thể…độc lập với nhau mới đối diện với nhau như những
hàng hóa. Hay nói cách khác, muốn cho những sản phẩm quan hệ với nhau những
hàng hóa, thì giữa những người sản xuất và trao đổi hàng hóa phải công nhận lẫn
nhau như những người chủ sở hữu.
Đây là điều kiện cần và đủ cho sự ra đời của sản xuất hàng hóa. Nếu thiếu
một trog điều kiện dó thì không thể có sản xuất hàng hóa.
2. Tính chất hai mặt của lao động sản xuất hàng hóa
C.Mác khẳng định ông là người đầu tiên phát hiện ra tính chất hai mặt của
lao động sản xuất hàng hóa. Chính nhờ sự phát hiện này đã đưa tới cách mạng
trong kinh tế chính trị. Nghĩa là nhờ phát hiện này, C.Mác đã thành công trong việc
xây dựng lý luận giá trị lao động, từ đó phát hiện ra lý luận giá trị thặng dư. Đó là
một trong hai phát hiện vĩ đại nhất của C.Mác
Tính chất hai mặt của lao động sản xuất hàng hóa đó là : lao động cụ thể ...
Sản xuất hàng hóa và sự ra đời của chủ nghĩa tư bản
I. Sản xuất hàng hóa và vai trò của nó
1. Sản xuất hàng hóa và điều kiện ra đời của nó
Con người muốn tồn tại và phát triển phải có của cải vật chất để đáp ứng nhu
cầu cho tiêu dùng cá nhân tiêu dùng trong sản xuất. Muốn của cải vật chất,
con người phải tiến hành sản xuất. Lịch sử phát triển của hội loài người đã
hai kiểu sản xuất :
_Sản xuất tự nhiên : sản xuất tự cấp, tự túc, tức là sản xuất cho mình tiêu dùng
_S xuất hàng hóa : sản xuất để trao đổi mua bán, không phải sản xuất cho
mình tiêu dùng
Sản xuất hàng hóa một phạm trù lch sử chỉ ra đời phát triển
trong những điều kiện lịch sử nhất định
a. Phân công lao động
Phân công lao động hội sự chuyên môn hóa sản xuất, mỗi người chỉ
sản xuất một hay một vài sản phẩm.
Nhưng nhu cầu cuộc sống lại đòi hỏi phải có nhiều sản phẩm. Như vậy, phân
công lao động một mặt làm cho người ta độc lập với nhau, mặt khác lại tạo ra mối
quan hệ phụ thuộc lẫn nhau. Do đó buộc họ phải trao đổi sản phẩm cho nhau.
Nên phân công lao động hội điều kiện ra đời của sản xuất hàng
hóa.
b. Chế độ tư hữu và các hình thức sở hữu khác nhau về tư liệu sản xuất
Theo C.Mác, nếu chỉ phân công lao động hội thì sản phẩm không thể trở
thàng hàng hóa được.
dụ : Trong côngẤn Độ thời cổ đại đã có nhiều sự phân công lao động
giữa các thành viên trong công xã, nhưng sản phẩm lao động của họ làm ra không
trở thành hàng hóa.
Triết 2 Sản xuất hàng hóa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Triết 2 Sản xuất hàng hóa - Người đăng: Phạm Trang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Triết 2 Sản xuất hàng hóa 9 10 463