Ktl-icon-tai-lieu

Truyền Thông Marketing tích hợp

Được đăng lên bởi quyenguyen123
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 1460 lần   |   Lượt tải: 1 lần
INTEGRATED MARKETING COMMUNICATIONS

Chương 1:
Tổng quan về truyền thông
marketing tích hợp

Giảng viên: Th.S Phạm Long Châu
Khoa Kinh tế, Đh Thăng Long

1

Nội dung chính
1

Khái niệm về IMC

2

Đặc điểm và vai trò của IMC

3

Nguyên nhân hình thành

4

Ưu – nhược điểm của IMC

5

Các công cụ chính trong IMC

6
5

Quy trình lập kế hoạch IMC

2

1. Khái niệm về truyền thông marketing
tích hợp
 Truyền thông marketing tích hợp (Integrated
Marketing Communications - IMC) là những hoạt
động truyền thông mang tính phối hợp và gắn bó
chặt chẽ với nhau nhằm chuyển giao một thông
điệp rõ ràng, nhất quán và thuyết phục về một tổ
chức và những sản phẩm của tổ chức đó.
Amstrong & Kotler

3

1. Khái niệm về truyền thông marketing
tích hợp
 IMC là khái niệm về sự hoạch định truyền thông
marketing nhằm xác định giá trị gia tăng của một
kế hoạch tổng hợp, đánh giá vai trò chiến lược
của các thành phần khác nhau trong truyền thông
như: quảng cáo, khuyến mại, PR, bán hàng cá
nhân, marketing trực tiếp và sự kết hợp các
thành phần này để tạo ra một sự truyền thông rõ
ràng, đều đặn, hiệu quả tối đa
Hiệp hội các nhà quảng cáo Mỹ - AAAA
4

1. Khái niệm về truyền thông marketing
tích hợp
 IMC là quá trình hoạch định và triển khai các hình
thức khác nhau của chương trình truyền thông theo
thời gian với khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm
năng. Mục đích của IMC là gây ảnh hưởng trực tiếp
lên hành vi của khách hàng mà doanh nghiệp đã lựa
chọn. IMC xem tất cả các nguồn quan hệ với khách
hàng của thương hiệu như là các kênh tiềm năng để
chuyển tải các thông điệp tương lai. Tóm lại, quá trình
IMC bắt nguồn từ khách hàng hiện tại và khách
hàng tiềm năng, sau đó xác định các hình thức và
phương pháp để phát triển các chương trình truyền
thông hiệu quả
(Don Schults)
5

2. Đặc điểm và vai trò của IMC
 Đặc điểm:
• IMC gây ảnh hưởng đến hành vi thông qua truyền
thông trực tiếp
• Quá trình IMC bắt đầu với khách hàng hiện tại và
tiềm năng, sau đó mới xác định các yếu tố truyền
thông thương hiệu
• IMC phải sử dụng tất cả các hình thức của truyền
thông như là các kênh phân phối thông điệp
tương lai
• Hoạt động truyền thông đồng bộ
• IMC đòi hỏi phải xây dựng một mối quan hệ giữa
thương hiệu và khách hàng
6

2. Đặc điểm và vai trò của IMC
 Vai trò:
• Là công cụ thực hiện chức năng truyền thông, đáp
ứng nhu cầu khách hàng
• Phối hợp các công cụ khác nhau trong marketing
mix để đạt mục tiêu marketing
• Là công cụ cạnh tranh trong kinh doanh: gia tăng giá
trị sản phẩm, thông tin, xây ...
INTEGRATED MARKETING COMMUNICATIONS
Chương 1:
Tổng quan về truyn thông
marketingch hợp
Giảng vn: Th.S Phm Long Cu
Khoa Kinh tế, Đh Tng Long
1
Truyền Thông Marketing tích hợp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Truyền Thông Marketing tích hợp - Người đăng: quyenguyen123
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
Truyền Thông Marketing tích hợp 9 10 549