Ktl-icon-tai-lieu

TTKT và phát triển Con người

Được đăng lên bởi sontrinh0602
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 107 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trong những thập kỉ qua, Việt nam đã có mức tăng trưởng cao, trở thành quốc gia có thu nhập
trung bình vào năm 2010, tạo điều kiện gia tăng đầu tư vào mục tiêu xã hội và tiếp tục nâng cao chỉ
số phát triển con người. trong những những thập kỉ qua, nhà nước đã ban hành hệ thống chính
sách vĩ mô về phát triển kinh tế- xã hội, tạo hành lang pháp lý cho phát triển con người và đã đạt
được những thành tựu to lớn trong xu hướng phát triển bền vững vì mục tiêu phát triển con người.
Từ khi bắt đầu công cuộc đổi mới nửa cuối những năm 1980, Việt nam đã đạt được tốc độ tăng
trưởng kinh tế rất ấn tượng, có vai trò quan trọng đưa đất nước gia nhập hàng ngũ các quốc gia có
thu nhập trung bình năm 2010 và đóng góp làm giảm nghèo nhanh chóng ( theo WB 2012). Kết quả
này thể hiện qua GDP bình quân đầu người tăng khoảng 15 lần trong giai đoạn sau đổi mới đến
nay. Trong những năm qua, nhà nước đã ưu tiên đầu tư cho phát triển con người ở các lĩnh vực
như giáo dục và đào tạo, dạy nghề, chăm sóc sức khỏe, tạo việc làm, giảm nghèo… WB đã khẳng
định tỷ lệ tăng trưởng kinh tế tăng thêm 1% kéo theo giảm 1,3% số hộ nghèo cuả Việt Nam là rất ấn
tượng. Ngoài ra , các vấn đề xã hội khác như giáo dục, y tế cũng đạt được nhiều thành tựu mà các
nước có cùng trình độ phát triển kinh tế như Việt Nam khó có thể đạt được.
Đầu tư từ ngân sách nhà nước cho y tế, giáo dục tăng cả về quy mô lẫn tỷ trọng. Đến năm
2012, chi cho y tế khoảng trên 8% tổng chi ngân sách nhà nước hàng năm, chi cho giáo dục khoảng
20% và chi cho các chương trình mục tiêu quốc gia về xã hội dao động từ 2-3%.... Kết quả Việt nam
đã đạt được những tiến bộ đáng kể về phát triển con người, chỉ số HDI của Việt nam được tăng dần
thứ hàng qua các năm, giai đoạn từ 1990-2012 chỉ số HDI tăng 41%. Nếu năm 1991, HDI của Việt
nam là 0,472 xếp thứ 115 trong tổng số 160 nước tham gia thì năm 2011, HDI của Việt nam là
0,593 xếp thứ 127 trong tổng số 186 nước tham gia và đến năm 2013, Việt nam đứng thứ 115 trong
tổng số 160 nước tham gia với HDI là 0,617. Tuy nhiên đóng góp của chỉ số y tế và giáo dục cho chỉ
số phát triển con người (HDI) vẫn chưa cao.
Bà Pratibha Mehta, điều phối viên thường trú tại Liên hợp quốc tại Việt Nam đã đưa ra nhận định :
“ Việt Nam là một trong những nước rất năng động và đạt được tiến bộ phát triển con người rất
nhanh”

Đối với phát triển con người, thu nhâp là một trong những yếu tố quan trọng. Thu nhập bình quân
càng thấp thì khả năng đáp ứng các nhu cầu phát triển của người dân trong cuộc sống lại càng k...
Trong những thập kỉ qua, Việt nam đã có mức tăng trưởng cao, trở thành quốc gia có thu nhập
trung bình vào năm 2010, tạo điều kiện gia tăng đầu tư vào mục tiêu xã hội và tiếp tục nâng cao chỉ
số phát triển con người. trong những những thập kỉ qua, nhà nước đã ban hành hệ thống chính
sách vĩ mô về phát triển kinh tế- xã hội, tạo hành lang pháp lý cho phát triển con người và đã đạt
được những thành tựu to lớn trong xu hướng phát triển bền vững vì mục tiêu phát triển con người.
Từ khi bắt đầu công cuộc đổi mới nửa cuối những năm 1980, Việt nam đã đạt được tốc độ tăng
trưởng kinh tế rất ấn tượng, có vai trò quan trọng đưa đất nước gia nhập hàng ngũ các quốc gia có
thu nhập trung bình năm 2010 và đóng góp làm giảm nghèo nhanh chóng ( theo WB 2012). Kết quả
này thể hiện qua GDP bình quân đầu người tăng khoảng 15 lần trong giai đoạn sau đổi mới đến
nay. Trong những năm qua, nhà nước đã ưu tiên đầu tư cho phát triển con người ở các lĩnh vực
như giáo dục và đào tạo, dạy nghề, chăm sóc sức khỏe, tạo việc làm, giảm nghèo… WB đã khẳng
định tỷ lệ tăng trưởng kinh tế tăng thêm 1% kéo theo giảm 1,3% số hộ nghèo cuả Việt Nam là rất ấn
tượng. Ngoài ra , các vấn đề xã hội khác như giáo dục, y tế cũng đạt được nhiều thành tựu mà các
nước có cùng trình độ phát triển kinh tế như Việt Nam khó có thể đạt được.
Đầu tư từ ngân sách nhà nước cho y tế, giáo dục tăng cả về quy mô lẫn tỷ trọng. Đến năm
2012, chi cho y tế khoảng trên 8% tổng chi ngân sách nhà nước hàng năm, chi cho giáo dục khoảng
20% và chi cho các chương trình mục tiêu quốc gia về xã hội dao động từ 2-3%.... Kết quả Việt nam
đã đạt được những tiến bộ đáng kể về phát triển con người, chỉ số HDI của Việt nam được tăng dần
thứ hàng qua các năm, giai đoạn từ 1990-2012 chỉ số HDI tăng 41%. Nếu năm 1991, HDI của Việt
nam là 0,472 xếp thứ 115 trong tổng số 160 nước tham gia thì năm 2011, HDI của Việt nam là
0,593 xếp thứ 127 trong tổng số 186 nước tham gia và đến năm 2013, Việt nam đứng thứ 115 trong
tổng số 160 nước tham gia với HDI là 0,617. Tuy nhiên đóng góp của chỉ số y tế và giáo dục cho chỉ
số phát triển con người (HDI) vẫn chưa cao.
Bà Pratibha Mehta, điều phối viên thường trú tại Liên hợp quốc tại Việt Nam đã đưa ra nhận định :
“ Việt Nam là một trong những nước rất năng động và đạt được tiến bộ phát triển con người rất
nhanh”
Đối với phát triển con người, thu nhâp là một trong những yếu tố quan trọng. Thu nhập bình quân
càng thấp thì khả năng đáp ứng các nhu cầu phát triển của người dân trong cuộc sống lại càng kém
và ngược lại thu nhập tăng thì chất lượng cuộc sống của dân cư càng được cải thiện. Nằm trong
nhóm xếp loại “ trung bình” về phát triển con người, mặc dù chỉ số thu nhập của Việt nam còn tương
đối thấp nhưng chỉ số y tế và giáo dục lại khá cao ( so với các nước có cùng chỉ số thu nhập cùng
kì). Mức sống của người dân từng bước được nâng lên, an sinh xã hội được đảm bảo tốt hơn kể cả
trong tình trạng suy giảm kinh tế. Ngoaì ra, tăng trưởng kinh tế nhanh của Việt Nam có mối quan hệ
chặt chẽ với việc tăng chỉ số phát triển con người (HDI), trong đó đóng góp chỉ số kinh tế ( thu
nhập bình quân đầu người) luôn chiếm vị trí quan trọng so với hai chỉ số y tế ( tuổi thọ trung bình)
và giáo dục ( số năm đi học). Sau gần 15 năm ( từ 1999- 2012) HDI tăng trưởng 10,5% từ 0,651 lên
0,752 trong đó tăng trưởng kinh tế đóng góp vào sự thay đổi này 9,4% so với chỉ số tuổi thọ là 4,1%
TTKT và phát triển Con người - Trang 2
TTKT và phát triển Con người - Người đăng: sontrinh0602
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
TTKT và phát triển Con người 9 10 661