Ktl-icon-tai-lieu

Tư tưởng HCM về đoàn kết

Được đăng lên bởi dieu-linh-vu
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 3965 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương I Mở đầu
Đoàn kết là sự đồng thuận và đóng góp của mỗi cá nhân trong 
một nhóm vì một mục đích hay một công việc chung nào đó mà 
không làm phương hại đến lợi ích của người khác.
Chủ  tịch Hồ  Chí Minh khẳng định, đoàn kết là sức mạnh, 
đoàn kết là điểm mấu chốt, điểm này mà thực hiện tốt thì mọi 
việc đều thành công. Người đã từng căn dặn: “Đoàn kết là một 
truyền thống cực kì quý báu của Đảng và của dân tộc ta. Các 
đồng chí từ  trung  ương đến chi bộ  cần giữ  gìn sự  đoàn kết nhất 
trí của Đảng như giữ  gìn con ngươi của mắt mình”. Lúc nào dân 
ta đoàn kết muôn người như  một thì nước ta độc lập, tự  do. Trái 
lại, lúc nào dân ta không đoàn kết thì bị nước ngoài xâm lấn. Như 
câu chuyện về  bó đũa: nếu lấy ra từng chiếc thì bẻ  gãy rất dễ 
dàng, còn để cả bó thì không có cách nào bẻ đc vẫn luôn hằn sâu  
trong tâm thức mỗi người về tình đoàn kết, đùm bọc, yêu thương, 
giúp đỡ lẫn nhau, rằng dù cho ta có mạnh mẽ tới cỡ nào, dù cho ta 
có quyết tâm tới mức bao nhiêu, nhưng nếu không có sự đoàn kết  
giữa người với người, thì mỗi người riêng lẻ  rất khó để  có thể 
đứng vững  được trong hoàn cảnh. Từ  xưa sức mạnh của tinh  
thần đoàn kết đã được khẳng định là như thế.
  Người   ta   vẫn   thường   nói   “con   mắt   là   cửa   sổ   tâm   hồn” 
không chỉ  để  bày tỏ  vẻ  đẹp của chính nó, mà hơn hết là nói lên  
tầm quan trọng của đôi mắt. Nó không bao giờ biết nói dối, nó là  
phần thật nhất trong mỗi một con người. Nó gần như  làm nòng  
cốt cho tất cả mọi việc trong cuộc sống, là nền tảng, là những cái 
gì cơ  bản nhất, cần thiết nhất. Thế  nhưng, cái chính để  làm nên 
những vẻ đẹp tiềm ẩn đó không gì khác, là con ngươi trong mắt. 
Và có lẽ  cũng chính vì vậy mà Bác Hồ  đã so sánh truyền thống 
đoàn kết của nhân dân ta với con ngươi trong mắt của mỗi người  
khi nói về  công tác xây dựng và bảo vệ  Đảng Cộng sản Việt 
Nam. Với cách so sánh này, Bác đã khẳng định trong sự  nghiệp 
1

xây dựng khối đại đoàn kết thì việc tạo dựng khối đoàn kết trong 
Đảng là quan trọng nhất.
Chương II Đoàn kết là một truyền thống cực kì quý báu của 
Đảng và của dân tộc ta
1, Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc
Trước Hồ  Chí Minh, các nhà kinh điển của chủ  nghĩa Mác – 
Lê­nin chưa hề  đề  cập đến vấn đề  đại đoàn kết dân tộc. Trong 
tời đại của mình, nếu như C.Mác và Ph. Angghen mới chỉ kêu gọi 
đoàn kết giai cấp vô sản toàn thế giới và thực hiện lien mình công  
nông (sau công xã Pa­ri 1871) trong đấu tranh lật đổ chế độ tư bản  
chủ  nghĩa; thì ngay cả...
Ch ng Iươ M đ u
Đoàn k t là s đ ng thu n và đóng góp c a m i cá nhân trongế
m t nhóm vì m t m c đích hay m t công vi c chung nào đó mà
không làm ph ng h i đ n l i ích c a ng i khác.ươ ế ườ
Ch t ch H Chí Minh kh ng đ nh, đoàn k t là s c m nh, ế
đoàn k t là đi m m u ch t, đi m này mà th c hi n t t thì m iế
vi c đ u thành công. Ng i đã t ng căn d n: Đoàn k t là m t ườ ế
truy n th ng c c kì quý báu c a Đ ng và c a dân t c ta. Các
đ ng chí t trung ng đ n chi b c n gi gìn s đoàn k t nh t ươ ế ế
trí c a Đ ng nh gi gìn con ng i c a m t mình”. Lúc nào dân ư ươ
ta đoàn k t muôn ng i nh m t thì n c ta đ c l p, t do. Tráiế ườ ư ướ
l i, lúc nào dân ta không đoàn k t thì b n c ngoài xâm l n. Nh ế ướ ư
câu chuy n v bó đũa: n u l y ra t ng chi c thì b gãy r t d ế ế
dàng, còn đ c bó thì không có cách nào b đc v n luôn h n sâu
trong tâm th c m i ng i v tình đoàn k t, đùm b c, yêu th ng, ườ ế ươ
giúp đ l n nhau, r ng dù cho ta có m nh m t i c nào, dù cho ta
có quy t tâm t i m c bao nhiêu, nh ng n u không có s đoàn k tế ư ế ế
gi a ng i v i ng i, thì m i ng i riêng l r t khó đ có th ườ ư ư
đ ng v ng đ c trong hoàn c nh. T x a s c m nh c a tinh ượ ư
th n đoàn k t đã đ c kh ng đ nh là nh th . ế ư ư ế
Ng i ta v n th ng nói “con m t là c a s tâm h n”ườ ườ
không ch đ bày t v đ p c a chính nó, mà h n h t là nói lên ơ ế
t m quan tr ng c a đôi m t. Nó không bao gi bi t nói d i, nó là ế
ph n th t nh t trong m i m t con ng i. Nó g n nh làm nòng ườ ư
c t cho t t c m i vi c trong cu c s ng, là n n t ng, là nh ng cái
gì c b n nh t, c n thi t nh t. Th nh ng, cái chính đ làm nênơ ế ế ư
nh ng v đ p ti m n đó không gì khác, là con ng i trong m t. ươ
Và có l cũng chính vì v y mà Bác H đã so sánh truy n th ng
đoàn k t c a nhân dân ta v i con ng i trong m t c a m i ng iế ươ ư
khi nói v công tác xây d ng và b o v Đ ng C ng s n Vi t
Nam. V i cách so sánh này, Bác đã kh ng đ nh trong s nghi p
1
Tư tưởng HCM về đoàn kết - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tư tưởng HCM về đoàn kết - Người đăng: dieu-linh-vu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Tư tưởng HCM về đoàn kết 9 10 61