Ktl-icon-tai-lieu

Tư tưởng quản lý khoa học

Được đăng lên bởi Nguyễn Tuấn Vũ
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 1106 lần   |   Lượt tải: 1 lần
MỞ ĐẦU
Quản lý là hoạt động đã có từ xa xưa khi con người biết lao động theo từng
nhóm đòi hỏi có sự tổ chức, điều khiển và phối hợp hành động. Vai trò của nó đã
được thể hiện một cách giản dị qua câu nói dân gian “Một người biết lo bằng cả
kho người hay làm”. Về sau, Các Mác đã khẳng định: “Mọi lao động xã hội trực
tiếp hoặc lao động chung khi thực hiện trên một quy mô tương đối lớn, ở mức độ
nhiều hay ít đều cần đến quản lý”; và ông hình dung quản lý giống như công việc
của người nhạc trưởng trong một dàn hợp xướng. Quản lý ra đời sớm như vậy
nhưng khoa học quản lý lại ra đời muộn và thực sự trở thành một khoa học chỉ
trong vòng một thế kỉ qua.
Bắt đầu từ quản lý theo kinh nghiệm, đến thế kỷ XX (đặc biệt vào những
năm 40) ở phương Tây mới nghiên cứu có hệ thống vấn đề quản lý với sự xuất
hiện hàng loạt công trình, như một “rừng lý luận quản lý” rậm rạp. Những lý
thuyết đó được đúc kết từ thực tiễn quản lý và thể hiện các tư tưởng triết học khác
nhau, phát triển qua từng giai đoạn lịch sử. Trong “rừng lý luận quản lý” ấy, thuyết
quản lý theo khoa học của F.W.Taylor là một học thuyết có giá trị và tiếng vang
lớn. Ông được coi là "cha đẻ của thuyết quản lý theo khoa học" đã mở ra "kỷ
nguyên vàng" trong quản lý. Nỉ không chỉ có có ảnh hưởng rất lớn trong thời kỳ đó
mà còn ảnh hưởng sâu sắc đến quản lý trong thời đại hiện nay.
Đặc biệt là đối với Việt Nam hiện nay, khi chúng ta đang bước vào thời kì
hội nhập kinh tế quốc tế, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ
nghĩa, xã hội có nhiều biến động thì hoạt động quản lý càng có ý nghĩa hơn bao giờ
hết. Quản lý có mặt ở tất cả mọi nơi, mọi lúc, ở mọi lĩnh vực như trong sản xuất,
trong hoạt động dân sự, quân sự trong hoạt động của các tổ chức xã hội,…Trong
các loại quản lý thì quản lý xã hội là phức tạp nhất. Một mặt, xã hội là một hệ
thống trên của kinh tế bao gồm tòn bộ các hoạt động cả về kinh tế, chính trị, hành

chính, đạo đức, tinh thần,… nên nó chứa đựng tất cả những sự phức tạp của các đối
tượng phải quản lý. Mặt khác, trong quản lý xó hội có những quan hệ phi chính
thức như quan hệ đạo đức, quan hệ cá nhân, quan hệ xã hội nằm ngoài phạm vi
điều chỉnh của pháp luật. Hơn nữa sự tác động qua lại giữa các đối tượng, các quan
hệ như giữa quan hệ kinh tế với quan hệ đạo đức, quan hệ kinh tế với quan hệ hành
chính, quan hệ pháp lý,… làm cho việc quản lý càng phức tạp và khó khăn hơn.
Chính vì vậy, để nâng cao hiệu quả công tác quản lý xã hội, việc học hỏi, vận dụng
một cách đúng đắn, sáng tạo tư ...
MỞ ĐẦU
Quản hoạt động đã từ xa xưa khi con người biết lao động theo từng
nhóm đòi hỏi sự tổ chức, điều khiển phối hợp hành động. Vai trò của đã
được thể hiện một cách giản dị qua câu nói dân gian “Một người biết lo bằng cả
kho người hay làm”. Về sau, Các c đã khẳng định: “Mọi lao động hội trực
tiếp hoặc lao động chung khi thực hiện trên một quy tương đối lớn, mức độ
nhiều hay ít đều cần đến quản lý”; ông hình dung quản giống ncông việc
của người nhạc trưởng trong một dàn hợp xướng. Quản ra đời sớm như vậy
nhưng khoa học quản lại ra đời muộn thực sự trở thành một khoa học chỉ
trong vòng một thế kỉ qua.
Bắt đầu từ quản theo kinh nghiệm, đến thế kỷ XX (đặc biệt vào những
năm 40) phương Tây mới nghiên cứu hệ thống vấn đề quản với sự xuất
hiện hàng loạt công trình, như một “rừng luận quản lý” rậm rạp. Những
thuyết đó được đúc kết từ thực tiễn quản và thể hiện các tưởng triết học khác
nhau, phát triển qua từng giai đoạn lịch sử. Trong “rừng lý luận quản lý” ấy, thuyết
quản theo khoa học của F.W.Taylor một học thuyết giá trị tiếng vang
lớn. Ông được coi "cha đẻ của thuyết quản theo khoa học" đã mở ra "kỷ
nguyên vàng" trong quản lý. Nỉ không chỉ có có ảnh hưởng rất lớn trong thời kỳ đó
mà còn ảnh hưởng sâu sắc đến quản lý trong thời đại hiện nay.
Đặc biệt đối với Việt Nam hiện nay, khi chúng ta đang bước vào thời
hội nhập kinh tế quốc tế, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ
nghĩa, xã hội có nhiều biến động thì hoạt động quản lý càng có ý nghĩa hơn bao giờ
hết. Quản mặt tất cả mọi nơi, mọi lúc, mọi lĩnh vực n trong sản xuất,
trong hoạt động dân sự, quân sự trong hoạt động của các tổ chức hội,…Trong
các loại quản thì quản hội phức tạp nhất. Một mặt, hội một hệ
thống trên của kinh tế bao gồm tòn bộ các hoạt động cả về kinh tế, chính trị, hành
Tư tưởng quản lý khoa học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tư tưởng quản lý khoa học - Người đăng: Nguyễn Tuấn Vũ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Tư tưởng quản lý khoa học 9 10 34