Ktl-icon-tai-lieu

Tự tương quan

Được đăng lên bởi trang-linh-hoang
Số trang: 62 trang   |   Lượt xem: 5678 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright

Các phương pháp nghiên cứu II
Bài đọc

Kinh tế lượng cơ sở - 3rd ed.
Ch.12: Tự tương quan

CHƯƠNG
12

TỰ TƯƠNG QUAN

Không có một phương cách hiệu quả toàn năng nào giúp tránh được sự đặc trưng sai do giải thích
sai hàm hồi qui khi có sự hiện diện của các sai số tương quan chuỗi.*

Một giả định quan trọng của mô hình tuyến tính cổ điển đã trình bày trong Phần I là không
có quan hệ tự tương quan và tương quan chuỗi giữa các nhiễu ui đã đưa vào hàm hồi qui tổng
thể. Trong chương này, chúng ta hãy xem xét một cách có suy xét giả định này bằng cách đi tìm
các câu trả lời cho các câu hỏi sau :
1. Bản chất của tự tương quan là gì ?
2. Các hậu quả về lý thuyết và thực tiễn của tự tương quan là gì ?
3. Do giả định về sự không tự tương quan có liên quan tới các nhiễu không thể quan sát được u i,
làm thế nào ta biết được rằng có quan hệ tự tương quan trong bất kỳ một tình thế đã được cho
trước ?
Người đọc sẽ thấy chương này, theo nhiều cách, sẽ tương tự như chương trước về phương sai
thay đổi trong đó khi có cả quan hệ tự tương quan và phương sai thay đổi, các hàm ước
lượng thông thường OLS, mặc dù không thiên lệch, không còn có các phương sai nhỏ nhất
giữa tất cả các hàm tuyến tính không thiên lệch. Nói tóm lại, chúng không còn là ước lượng
không thiên lệch tuyến tính tốt nhất (Best Linear Unbiased Estimation, BLUE) nữa.

12.1 BẢN CHẤT CỦA VẤN ĐỀ
Thuật ngữ tự tương quan có thể được định nghĩa như là “quan hệ tương quan giữa các thành
viên của chuỗi của các quan sát được sắp xếp theo thời gian [như trong dữ liệu chuỗi thời gian]
hoặc không gian [như trong dữ liệu chéo].”1 Trong ngữ cảnh hồi qui, mô hình hồi qui tuyến tính
cổ điển giả định rằng quan hệ tự tương quan như vậy không tồn tại trong các nhiễu ui. Viết theo
ký hiệu là

1

Maurince G. Kendall và William R. Buckland, Từ điển thuật ngữ thống kê, Hafner Publishing Company,
NewYork, 1971, trang 8.

Damodar N. Gujarati

2

Biên dịch: Băng Tâm
Hiệu đính: Cao Hào Thi

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright

Các phương pháp nghiên cứu II
Bài đọc

E(uiuj) = 0

ij

Kinh tế lượng cơ sở - 3rd ed.
Ch.12: Tự tương quan

(3.2.5)

Đơn giản là mô hình cổ điển giả định rằng số hạng nhiễu liên quan tới bất cứ một quan sát nào
đều không bị ảnh hưởng bởi số hạng nhiễu liên quan tới bất cứ một quan sát nào khác. Ví dụ, nếu
chúng ta đang xử lý dữ liệu chuỗi thời gian theo quí có liên quan tới phép hồi qui sản lượng theo
nhập lượng nhân công và vốn và nếu có xảy ra đình công tác động tớ...
Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Các phương pháp nghiên cứu II Kinh tế lượng cơ sở - 3rd ed.
Bài đọc Ch.12: Tự tương quan
Damodar N. Gujarati 2 Biên dịch: Băng Tâm
Hiệu đính: Cao Hào Thi
CHƯƠNG
12
T
T
T
T
Ư
Ư
Ơ
Ơ
N
N
G
G
Q
Q
U
U
A
A
N
N
Không có một phương cách hiệu quả toàn năng nào giúp tránh được sự đặc trưng sai do giải thích
sai hàm hồi qui khi có sự hiện diện của các sai số tương quan chuỗi.*
Một giả định quan trọng của mô hình tuyến tính cđiển đã trình bày trong Phần I không
quan hệ tự tương quan tương quan chuỗi giữa các nhiễu u
i
đã đưa vào hàm hồi qui tổng
thể. Trong chương y, chúng ta hãy xem xét một cách suy xét giả định này bằng cách đi tìm
các câu trả lời cho các câu hỏi sau :
1. Bản chất của tự tương quan là gì ?
2. Các hậu quả về lý thuyết và thực tiễn của tự tương quan là gì ?
3. Do giả định về sự không tự tương quan có liên quan tới các nhiễu không thể quan sát được u
i
,
làm thế nào ta biết được rằng quan hệ tự tương quan trong bất kỳ một tình thế đã được cho
trước ?
Người đọc sẽ thấy chương y, theo nhiều cách, sẽ tương tự như chương trước về phương sai
thay đổi trong đó khi cả quan hệ tự tương quan phương sai thay đổi, các hàm ước
lượng thông thường OLS, mặc không thiên lệch, không còn các phương sai nhỏ nhất
giữa tất cả các hàm tuyến tính không thiên lệch. Nói tóm lại, chúng không còn là ước lượng
không thiên lệch tuyến tính tốt nhất (Best Linear Unbiased Estimation, BLUE) nữa.
12.1 BẢN CHẤT CỦA VẤN ĐỀ
Thuật ngữ tự tương quan thể được định nghĩa như “quan hệ tương quan giữa các thành
viên của chuỗi của các quan sát được sắp xếp theo thời gian [như trong dữ liệu chuỗi thời gian]
hoặc không gian [như trong dữ liệu chéo].”
1
Trong ngữ cảnh hồi qui, hình hồi qui tuyến tính
cổ điển giả định rằng quan hệ tự tương quan như vậy không tồn tại trong các nhiễu u
i
. Viết theo
ký hiệu là
1
Maurince G. Kendall và William R. Buckland, Từ điển thuật ngữ thống kê, Hafner Publishing Company,
NewYork, 1971, trang 8.
Tự tương quan - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tự tương quan - Người đăng: trang-linh-hoang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
62 Vietnamese
Tự tương quan 9 10 294