Ktl-icon-tai-lieu

Tư vấn phát hành

Được đăng lên bởi Nam Trần
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 392 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trong đợt đầu tư vấn phát hành thành công cho HAPACO, EIS, NoKIDO,
HACISCO… BVSC đã nhanh chóng tiếp cận triển khai hoạt động bảo lãnh phát
hành cổ phiếu và đã thực hiện bảo lãnh phát hành thành công cho nhiều công ty
với giá trị bảo lãnh lớn như:
Bảng 2: Danh sách công ty được BVSC bảo lãnh phát hành
Số thứ tự

Tên công ty

1
2
3
4
5

HACISCO
Cổ phần Kinh Đô
CP Cơ điện lạnh REE
HAPACO
CP Văn hóa Phương
Nam
CP Sữa Việt Nam
Đại lý Liên hiệp Vận
chuyển
CP Dược phẩm Trung
Ương
CP Kinh Đô Miền Bắc

6
7
8
9
….

Số lượng cổ phần Giá trị bảo lãnh
(tỷ đồng)
400.000
9,2
1.200.000
40,8
4.340.280
0.8
600.000
80
1.000.000
14,5
7.950.000
5.700.000

160

1.015.000

37

2.000.000

68

Mặc dù phải đối mặt với sự cạnh tranh của nhiều công ty chứng khoán có
lợi thế hơn hẳn về nguồn lực tài chính, nhưng BVSC vẫn tiếp tục ở rộng quy mô
bảo lãnh và đã thực hiện thành công nhiều đợt bảo lãnh phát trái phiếu Chính
phủ do Quỹ hỗ trợ phát triển phát hành, trái phiếu đô thị của TP. Hồ Chí Minh
và TP. Hà Nội với tổng giá trị bảo lãnh lên đến trên 2.00 tỷ đồng, BVSC còn chú
trọng duy trì tới mảng dịch vụ tư vấn và/hoặc đại lý, bảo lãnh phát hành cổ
phiếu cho các doanh nghiệp, xác định đây là một trong những chiến lược phát
triển lâu dài và chủ đạo của BVSC. Tính đến hết năm 2006, BVSC chiếm lĩnh
đến hơn 70% thị trường về tổng số lượng các đợt tư vấn phát hành cổ phiếu và
giá trị nhận làm đại lý, bảo lãnh phát hành của các đơn vị phát hành ra công
chúng, tiêu biểu là HAPACO với tổng giá trị trên 80 tỷ đồng, HACISCO với
tổng trị giá 14 tỷ đồng, SMC với tổng giá trị khoảng 27 tỷ đồng, GMD với tổng
giá trị khoảng 600 tỷ đồng, Full Power với giá trị khoảng 150 tỷ đồng…

Bên cạnh đó, với lợi thế là một đơn vị thành viên của tập đoàn Tài chính –
Bảo hiểm Bảo Việt, BVSC sẽ tiếp tục triển khai mảng bảo lãnh phát hành trái
phiếu và hướng tới các đối tượng khách hàng là tổ chức bảo hiểm nhân thọ và
phi nhân thọ.
Về hoạt động đại lý phát hành – đấu giá bán cổ phần, với năng lực uy tín
và kinh nghiệm thực tế đã triển khai bán đấu giá cho hàng trăm doanh nghiệp và
với mạng lưới khách hàng rộng rãi đảm bảo khả năng thành công của mỗi đợt
chào bán, BVSC đã trở thành địa chỉ tin cậy đối với các Bộ , ngành và địa
phương trong việc lựa chọn tổ chức trung gian bán đáu giá cổ phần cho các
DNNN cổ phần hóa. Trong năm 2006, BVSC đã triển khai bán đấu giá cổ phần
hóa cho trên 312 doanh nghiệp, thu về cho Nhà nước hàng ngàn tỷ đồng, trong
đó có nhiều đợt đấu giá lớn được tiến hành qua các Trung tâm Giao dịc...
Trong đợt đầu vấn phát hành thành công cho HAPACO, EIS, NoKIDO,
HACISCO… BVSC đã nhanh chóng tiếp cn triển khai hoạt động bảo lãnh phát
hành cổ phiếuđã thực hiện bảo lãnh phát hành thành công cho nhiều công ty
với giá trị bảo lãnh lớn như:
Bảng 2: Danh sách công ty được BVSC bảo lãnh phát hành
Số thứ tự Tên công ty Số lượng cổ phần Giá trị bảo lãnh
(tỷ đồng)
1 HACISCO 400.000 9,2
2 Cổ phần Kinh Đô 1.200.000 40,8
3 CP Cơ điện lạnh REE 4.340.280 0.8
4 HAPACO 600.000 80
5 CP Văn hóa Phương
Nam
1.000.000 14,5
6 CP Sữa Việt Nam 7.950.000
7 Đại lý Liên hiệp Vận
chuyển
5.700.000 160
8 CP Dược phẩm Trung
Ương
1.015.000 37
9 CP Kinh Đô Miền Bắc 2.000.000 68
….
Mặcphải đối mặt với s cnh tranh của nhiều công ty chứng khoán
lợi thế hơn hẳn về nguồn lực tài chính, nhưng BVSC vẫn tiếp tục rộng quy mô
bảo lãnh đã thực hiện thành công nhiều đợt bảo lãnh phát trái phiếu Chính
phủ do Quỹ hỗ trợ phát triển phát hành, trái phiếu đô thị của TP. H CMinh
và TP. Hà Nội với tổng giá trị bảo lãnh lên đến trên 2.00 tỷ đồng, BVSC còn chú
trọng duy trì tới mảng dịch vụ vấn và/hoặc đại lý, bảo lãnh phát hành cổ
phiếu cho các doanh nghiệp, xác định đây là một trong những chiến lược phát
triển lâu dài và chủ đạo của BVSC. nh đến hết năm 2006, BVSC chiếm lĩnh
đến hơn 70% thị trường về tổng s lượng các đợt vấn phát hành cổ phiếu
giá trị nhận làm đại lý, bảo lãnh phát hành của các đơn vị phát hành ra công
chúng, tiêu biểu HAPACO với tổng giá trị trên 80 tỷ đồng, HACISCO với
tổng trị giá 14 t đồng, SMC với tổng giá trị khoảng 27 t đồng, GMD vi tổng
giá trị khoảng 600 tỷ đồng, Full Power với giá trị khoảng 150 tỷ đồng…
Tư vấn phát hành - Trang 2
Tư vấn phát hành - Người đăng: Nam Trần
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Tư vấn phát hành 9 10 602