Ktl-icon-tai-lieu

Tương tác chiến lược

Được đăng lên bởi dovanvn2002
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 306 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lý thuyết trò chơi

©2006

Chương 1: Tương tác chiến lược
1.1. Logic của vấn đề cạnh tranh và bất hợp tác trong kinh doanh:
Câu chuyện về một vở nhạc kịch
Giám đốc nhà hát kịch opera Ý (dưới thời Mussoulini), Rossini, đang đến trung tâm
Rome để chỉ huy buổi trình diễn vở Hamlet tối hôm đó. Ông vừa ngồi trên tầu vừa đọc lại
các nốt nhạc của bản hòa tấu. Lúc đó hai nhân viên Gestapo đi qua, tưởng ông đang đọc
các code mật mã, liền bắt ông vì tình nghi ông làm gián điệp. Mặc dù ông cố gắng giải
thích rằng đó chỉ là bản hoà tấu viết cho vở nhạc kịch Hamlet của Shakespeare. Nhưng
họ vẫn không nghe và tống giam ông. Sáng hôm sau, viên cai ngục vào và nói rằng: “anh
liệu mà khai báo cho thành khNn. Bạn của anh là Shakespeare đã bị bắt!” (Có lẽ chỉ vì
một người nào đó vô tình có cái tên trùng với nhà thơ và là nhà soạn kịch vĩ đại Anh vào
thế kỷ 19). Và nói thêm rằng, nếu như ông không thú tội, trong khi “cộng sự” của ông thú
tội, thì ông sẽ bị giữ 15 tuần, còn Shakespeare sẽ được tha bổng. Và tình huống sẽ xNy ra
ngược lại, nếu ông thú tội, còn Shakespeare thì không. N ếu cả hai cùng thú tội thì họ sẽ
được hưởng bản án nhẹ là ngồi tù 8 tuần. Và cuối cùng, nếu không ai thú tội, thì vì chẳng
có bằng chứng gì cụ thể, cả hai sẽ được tha bổng sau 1 tuần. Cuộc chơi được tóm tắt như
sau:

Shakespeare:
Rossini:

thú tội

Thú tội:
Không thú tội

(-8 ; -8)
(-15 ; 0)

không thú tội
(0 ; - 15)
(-1 ; -1)

Con số đầu tiên trong ngoặc là số thời gian ngồi tù của Rossini, và con số thứ hai là của
Shakespeare, ứng với từng tình huống của cuộc chơi. Dấu âm trước mỗi con số để thể
hiện đây là sự mất mát về lợi ích.
Câu hỏi là liệu Rossini có nên thú tội hay không?
Để muốn biết mình cần làm gì, Rossini phải đặt mình vào vị trí đối tác (mà ông chưa
từng gặp). Và ông ta thấy rằng, nếu Shakespeare mà thú tội, thì tốt nhất ông ta, Rossini,
cũng nên thú tội, vì chỉ phải ngồi tù có 8 tuần hơn là 15 tuần, nếu như không thú tội.
N gược lại, nếu Shakespeare không thú tội, thì ông ta cũng vẫn nên thú tội để được tha
bổng hơn là phải ngồi tù 1 tuần.

Lê Hồng Nhật

1

Lý thuyết trò chơi

©2006

Bất kể Shakespeare có làm gì đi nữa, thì “thú tội” bao giờ cũng là ứng đáp tốt nhất (best
response) cho Rossini.Và có lẽ Shakespeare cũng nghĩ hệt như vậy, nên trạng thái cân
bằng của cuộc chơi, kết cục của những tính toán đồng thời của cả hai đối thủ, là cả hai
cùng thú tội.
Điều đó xem ra có vẻ vô lý. Rõ ràng rằng cả hai sẽ được lợi hơn, nếu họ biết hợp tác:
không ai thú tội. N hư vậy, họ sẽ chỉ bị gi...
Lý thuyết trò chơi ©2006
Chương 1: Tương tác chiến lược
1.1. Logic ca vn đề cnh tranh và bt hp tác trong kinh doanh:
Câu chuyn v mt v nhc kch
Giám đốc nhà hát kch opera Ý (dưới thi Mussoulini), Rossini, đang đến trung tâm
Rome để ch huy bui trình din v Hamlet ti hôm đó. Ông va ngi trên tu va đọc li
các nt nhc ca bn hòa tu. Lúc đó hai nhân viên Gestapo đi qua, tưởng ông đang đọc
các code mt mã, lin bt ông vì tình nghi ông làm gián đip. Mc dù ông c gng gii
thích rng đó ch là bn hoà tu viết cho v nhc kch Hamlet ca Shakespeare. Nhưng
h vn không nghe và tng giam ông. Sáng hôm sau, viên cai ngc vào và nói rng: “anh
liu mà khai báo cho thành khNn. Bn ca anh là Shakespeare đã b bt!” (Có l ch
mt người nào đó vô tình có cái tên trùng vi nhà thơ và là nhà son kch vĩ đại Anh vào
thế k 19). Và nói thêm rng, nếu như ông không thú ti, trong khi “cng s” ca ông thú
ti, thì ông s b gi 15 tun, còn Shakespeare s được tha bng. Và tình hung s xNy ra
ngược li, nếu ông thú ti, còn Shakespeare thì không. N ếu c hai cùng thú ti thì h s
được hưởng bn án nh là ngi tù 8 tun. Và cui cùng, nếu không ai thú ti, thì vì chng
có bng chng gì c th, c hai s được tha bng sau 1 tun. Cuc chơi được tóm tt như
sau:
Shakespeare: thú ti không thú ti
Rossini:
Thú ti: (-8 ; -8) (0 ; - 15)
Không thú ti (-15 ; 0) (-1 ; -1)
Con s đầu tiên trong ngoc là s thi gian ngi tù ca Rossini, và con s th hai là ca
Shakespeare, ng vi tng tình hung ca cuc chơi. Du âm trước mi con s để th
hin đây là s mt mát v li ích.
Câu hi là liu Rossini có nên thú ti hay không?
Để mun biết mình cn làm gì, Rossini phi đặt mình vào v trí đối tác (mà ông chưa
tng gp). Và ông ta thy rng, nếu Shakespeare mà thú ti, thì tt nht ông ta, Rossini,
cũng nên thú ti, vì ch phi ngi tù có 8 tun hơn là 15 tun, nếu như không thú ti.
N gược li, nếu Shakespeare không thú ti, thì ông ta cũng vn nên thú ti để được tha
bng hơn là phi ngi tù 1 tun.
Lê Hng Nht 1
Tương tác chiến lược - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tương tác chiến lược - Người đăng: dovanvn2002
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Tương tác chiến lược 9 10 391