Ktl-icon-tai-lieu

Tuyển dụng nhân lực của cơ quan hành chính

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 181 trang   |   Lượt xem: 3669 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chöông 6
Tuyeån duïng nhaân löïc cho caùc cô
quan haønh chính nhaø nöôùc.
I. Khaùi nieäm chung
II.Vieäc thi tuyeån ñeå choïn ngöôøi môùi cho
caùc cô quan quaûn lyù haønh chính nhaø
nöôùc ôû moät soá nöôùc treân theá giôùi

III.Quy trình tuyeån, choïn ngöôøi môùi cho
caùc cô quan haønh chính nhaø nöôùc.
IV.Taäp söï cho ngöôøi môùi ñöôïc tuyeån
vaøo cô quan quaûn lyù haønh chính nhaø
nöôùc

Coù caùc caùch tieáp caän veà tuyeåân choïn nhö sau:
Tieán trình tuyeån choïn treân ñöôïc chia thaønh hai
giai ñoaïn:

Tieán trình tuyeån hay coøn goïi laø tieán trình
thu huùt ngöôøi tham gia döï tuyeån;
Tieán trình löïa choïn ra ñöôïc nhöõng ngöôøi
ñaùp öùng toát nhaát caùc yeâu caàu ñaët ra cuûa
toå chöùc ñoái vôùi nhaân söï môùi trong soá
nhöõng ngöôøi tham gia döï tuyeån.

Tuy ñöôïc chia thaønh hai giai ñoaïn, song
tieán trình tuyeån choïn laø moät tieán trình
keát hôïp, gaén lieàn vôùi nhau vaø caàn tieán
haønh caùc hoaït ñoäng nhö theá naøo ñeå coù
ñöôïc nguoàn nhaân löïc toát nhaát.

Tuyeån = löïa choïn (TÑHV Ñaøo duy Anh, trang 323); tuyeån binh = choïn
binh lính (recruiter les soldats).
Tuyeån phu = tuyeån (H)=choïn löïa; phu(H)= choàng (TÑ Goác vaø nghóa
töø tieáng Vieät –Vuõ xuaân Thaùi)
Tuyeån duïng, tuyeån moä,tuyeån löïa, tuyeån choïn: khoâng coù trong caùc töï
ñieån treân

Tuyeån moä nhaân vieân laø moät tieán trình thu huùt
nhöõng ngöôøi coù khaû naêng töø nhieàu nguoàn khaùc nhau
ñeán ñaêng kyù, noäp ñôn tìm vieäc laøm. Laøm toát tieán
trình naày, nhaø quaûn trò ñaõ thaønh coâng moät phaàn roài.
Tuyeån moä laø taäp trung caùc öùng vieân laïi, coøn tuyeån
choïn laø quyeát ñònh xem trong soá caùc öùng vieân aáy ai
laø ngöôøi hoäi ñuû caùc tieâu chuaån ñeå laøm vieäc cho coâng
ty. (QTNS – Nguyeãn höõu Thaân)
The recruitment process = tieán trình tuyeån moä
Selection process.

re·cruit [ri krt] verb (past re·cruit·ed, past participle re·cruit·ed,
present participle re·cruit·ing, 3rd person present singular
re·cruits)
1.
in and trans verb MILITARY enlist somebody: to
enlist somebody in a military force, or take part in enlisting
people for a military force
• She was recruited by the Marines.
2.
intransitive and transitive verb enroll or take on
somebody: to enroll somebody as a worker or member, or
to take on people as workers or members
• The company has stopped recruiting.
3.
MILITARY raise an army: to establish a military force
4.
recover: to recover in health or strength, or recover
one’s own health or strength (archaic)

se·lect [sə lék...
Chöông 6
Tuyeån duïng nhaân löïc cho caùc cô
quan haønh chính nhaø nöôùc.
I. Khaùi nieäm chung
II.Vieäc thi tuyeån ñeå choïn ngöôøi môùi cho
caùc cô quan quaûn lyù haønh chính nhaø
nöôùc ôû moät soá nöôùc treân theá giôùi
Tuyển dụng nhân lực của cơ quan hành chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tuyển dụng nhân lực của cơ quan hành chính - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
181 Vietnamese
Tuyển dụng nhân lực của cơ quan hành chính 9 10 859