Ktl-icon-tai-lieu

Tuyển dụng nhân lực

Được đăng lên bởi Cao Linh
Số trang: 73 trang   |   Lượt xem: 371 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỤC LỤC

1

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
Stt

Tên viết tắt

Ý nghĩa

1

CBNV

Cán bộ nhân viên

2

HĐQT

Hội đồng quản trị

3

KLF

Công ty cổ phần Liên doanh Đầu tư Quốc
tế KLF

4

TPHCNS

Trưởng phòng Hành chính nhân sự

5

TGĐ

Tổng giám đốc

6

BTGĐ

Ban Tổng Giám đốc

7

ĐH

Đại học

8

ĐHĐCĐ

Đại hội đồng cổ đông

9

MTCV

Mô tả công việc

2

DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU

3

4

1. Kết cấu khóa luận

Kết cấu khóa luận gồm 3 chương sau:
Chương 1: Cơ sở lý luận về hoạt động tuyển dụng nhân lực.
Chương 2: Thực trạng hoạt động tuyển dụng nhân lực tại công ty Cổ phần
Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF
Chương 3: Một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt
động tuyển dụng nhân lực tại công ty Cổ phần Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG TUYỂN DỤNG NHÂN
LỰC
1.1. Một số khái niệm cơ bản liên quan
1.1.1. Nhân lực
Nhân lực được hiểu là nguồn lực trong mỗi con người. Nó bao gồm cả thể
lực và trí lực.Nó thể hiện ra bên ngoài bởi khả năng làm việc. Nó bao gồm cả sức
khỏe ( chiều cao, cân nặng, độ lớn, sức bền của lực...), trình độ ( kiến thức, kĩ
năng, kinh nghiệm), tâm lý, ý thức, mức độ cố gắng, sức sáng tạo, lòng đam mê ...
(1,8)
.
Thể lực chỉ sức khỏe của thân thể, nó phụ thuộc vào sức vóc, tình trạng sức
khỏe của từng con người, mức sống, thu nhập, chế độ ăn uống, chế độ làm việc
và nghỉ ngơi, chế độ y tế. Thể lực con người còn phụ thuộc vào tuổi tác, thời gian
công tác, giới tính…
Trí lực chỉ suy nghĩ, sự hiểu biết, sự tiếp thu kiến thức, tài năng, năng
khiếu cũng như quan điểm, lòng tin, nhân cách…của từng con người.
1.3. Nguyên tắc của tuyển dụng
Một quy trình tuyển dụng hiệu quả không thể thiếu các nguyên tắc sau
đây:
Một là, tuyển dụng theo nhu cầu thực tiễn. Nhu cầu này phải được phản
ánh trong chiến lược và chính sách nhân viên của doanh nghiệp và trong kế
hoạch tuyển dụng của mỗi bộ phận của doanh nghiệp.
Hai là, dân chủ và công bằng. Đối với bất kỳ một vị trí, cương vị nào đang
tuyển dụng, các yêu cầu, tiêu chuẩn, điều kiện cần thiết đều cần được công khai
rộng rãi để mọi người đều được bình đẳng trong việc tham gia ứng cử.
Ba là, tuyển dụng tài năng qua thi tuyển. Doanh nghiệp cần tạo điều kiện
thuận lợi để thu hút nhiều người tham gia thi tuyển vào một vị trí, hết sức tránh
1

tình trạng “độc diễn”. Có thể áp dụng hình thức thuyết trình công khai để mọi
người tham gia lựa chọn.Đồng thời phải tổ chức Hội đồng thi tuyển có thành
phần phù hợp với việc tuyển chọn từng vị trí nhất định làm việc chặt chẽ, đảm
bảo tín...

Tuyển dụng nhân lực - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tuyển dụng nhân lực - Người đăng: Cao Linh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
73 Vietnamese
Tuyển dụng nhân lực 9 10 134