Ktl-icon-tai-lieu

Tỷ giá hối đoái và vấn đề tỷ giá hối đoái ở Việt Nam hiện nay

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 553 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lêi më ®Çu
NÒn kinh tÕ ViÖt Nam ®ang ngµy cµng héi nhËp víi nÒn kinh tÕ thÕ
giíi.C¸c vÊn ®Ò vÒ xuÊt nhËp khÈu,vÒ ®Çu t níc ngoµi ®ang lµ nh÷ng chñ
®IÓm cho c¸c cuéc héi th¶o kinh tÕ ë ViÖt Nam .Lµm sao ®Ó t¨ng cêng gi¸ trÞ
xuÊt nhËp khÈu ,thu hót ®Çu t ®ã lµ nh÷ng vÊn ®Ò ®¸ng quan t©m cho nh÷ng
nhµ ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch .
Nh×n nhËn vÊn ®Ò xuÊt nhËp khÈu ,®Çu t chóng ta kh«ng thÓ bá qua
vÊn ®Ò vÒ tû gi¸ hèi ®o¸i, mét thíc ®o gi¸ trÞ cña dång tiÒn nµy b»ng ®ång
tiÒn kh¸c.B¹n cã bao giê nghÜ r»ng tû gi¸ sÏ ¶nh háng ®Õn cuéc sèng cña b¹n
nh thÕ nµo cha,gi¶ sö b¹n lµ mét nhµ xuÊt khÈu ViÖt nam b¹n vay ng©n hµng
1 triÖu USD (=15 tû VND) ®Ó nhËp khÇu,khi b¹n b¸n ®îc hµng b¹n thu ®îc
16 tû VND tuy nhiªn lóc nµy tû gi¸ lµ 20000VND/1USD b¹n ®· bÞ lç Ýt nhÊt
3 tû ®ång vµ ®IÒu ®ã cã thÓ khiÕn b¹n trë thµnh kÎ ®øng ®êng.HiÓu biÕt vÒ tû
gi¸ vµ dù do¸n ®óng sù biÕn ®éng vÒ tû gi¸ lµ thµnh c«ng cña nhiÒu doanh
nghiÖp,bëi vËy míi h×nh thµnh c¸c phßng kinh doanh ngo¹i tÖ ë c¸c ng©n
hµng.VÊn ®Ò tû gi¸ cßn ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn vÊn ®Ò xuÊt nhËp khÈu.NÕu
®ång tiÒn ViÖt nam mµ lªn gi¸ sÏ bÊt lîi cho c¸c nhµ xuÊt khÈu bëi hµng ho¸
viÖt nam ®· ®¾t lªn mét c¸ch t¬ng ®èi,ngîc l¹i sÏ lµm cho c¸c nhµ nhËp khÈu
bÊt lîi.
Tõ thùc tÕ trªn em xin t×m hiÓu ®Ò tµi vÒ "Tû gi¸ hèi ®o¸i vµ vÊn ®Ò
tû gi¸ hèi ®o¸i ë ViÖt Nam hiÖn nay” nh»m gióp cho qu¸ tr×nh häc tËp vµ
nghiªn cøu sau nµy cña b¶n th©n vµ cho b¹n bÌ quan t©m n¾m râ h¬n vÒ vÊn
®Ò nµy.
Trong qu¸ tr×nh thu thËp th«ng tin cßn nhiÒu h¹n chÕ do vËy cã thÓ
cßn nhiÒu sai sãt mong c¸c b¹n th«ng c¶m vµ tr©n thµnh gãp ý.
Em xin c¶m ¬n TS TrÇn §¨ng Kh©m ®· híng dÉn vµ gióp ®ì em hoµn
thµnh ®Ò ¸n nµy !
Trang

Môclôc
Më ®Çu
Néi dung
Ch¬ng I:

Tæng quan chung vÒ hÖ thèng tû gi¸ hèi ®o¸i
1

1
2
3
3

I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
3.
Ch¬ng II:
I.
II.
Ch¬ng III:
I.
II.
KÕt luËn

Mét sè vÊn ®Ò vÒ tû gi¸ hèi ®o¸i vµ c¸c kh¸i niÖm liªn quan
ThÞ trêng ngo¹i hèi vµ tû gi¸ hèi ®o¸i
Tû gi¸ hèi ®o¸i thùc tÕ
C¸c nh©n tè t¸c ®éng lªn qu¸ tr×nh h×nh thµnh tû gi¸ hèi
®o¸i
C¸c hÖ thèng tû gi¸
ChÕ ®é tû gi¸ cè ®Þnh
ChÕ ®é tû gi¸ cè ®Þnh Bretton Woods
Sù can thiÖp cña nhµ níc vµo hÖ thèng tû gi¸ hèi ®o¸i
HÖ thèng tû gi¸ hèi ®o¸i ë ViÖt Nam
S¬ lîc vÒ hÖ thèng tû gi¸ hèi ®o¸i ë ViÖt Nam Tõ n¨m 1955
®Õn nay
VÊn ®Ò tû gi¸ hiÖn nay
Nh÷ng gi¶ ph¸p hoµn thiÖn chÝnh s¸ch tû gi¸ hèi ®o¸i
Nh÷ng vÊn ®Ò tån t¹i trong viÖc ®iÒu chØnh tû gi¸ hèi ®o¸i
trong thêi gian qua
C¸c gi¶i ph¸p ®Ó hoµn thiÖn chÝnh s¸ch tû gi¸ hèi ®o¸i
Danh muc tµi liÖu tham kh¶o

PhÇn II: Néi dung
Ch¬ng I
tæng ...
Lêi më ®Çu
NÒn kinh ViÖt Nam ®ang ngµy cµng héi nhËp víi nÒn kinh thÕ
giíi.C¸c vÊn ®Ò xuÊt nhËp khÈu,vÒ ®Çu t níc ngoµi ®ang nh÷ng chñ
®IÓm cho c¸c cuéc héi th¶o kinh tÕ ë ViÖt Nam .Lµm sao ®Ó t¨ng cêng gi¸ trÞ
xuÊt nhËp khÈu ,thu hót ®Çu t ®ã lµ nh÷ng vÊn ®Ò ®¸ng quan t©m cho nh÷ng
nhµ ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch .
Nh×n nhËn vÊn ®Ò xuÊt nhËp khÈu ,®Çu t chóng ta kh«ng thÓ qua
vÊn ®Ò tû gi¸ hèi ®o¸i, mét thíc ®o gi¸ t cña dång tiÒn nµy b»ng ®ång
tiÒn kh¸c.B¹n cã bao giê nghÜ r»ng tû gi¸ sÏ ¶nh háng ®Õn cuéc sèng cña b¹n
nh thÕ nµo cha,gi¶ b¹n mét nhµ xuÊt khÈu ViÖt nam b¹n vay ng©n hµng
1 triÖu USD (=15 VND) ®Ó nhËp khÇu,khi b¹n b¸n ®îc hµng b¹n thu ®îc
16 VND tuy nhiªn lóc nµy gi¸ 20000VND/1USD b¹n ®· Ýt nhÊt
3 tû ®ång vµ ®IÒu ®ã cã thÓ khiÕn b¹n trë thµnh kÎ ®øng ®êng.HiÓu biÕt vÒ tû
gi¸ do¸n ®óng biÕn ®éng gi¸ thµnh c«ng cña nhiÒu doanh
nghiÖp,bëi vËy míi h×nh thµnh c¸c phßng kinh doanh ngo¹i tÖ ë c¸c ng©n
hµng.VÊn ®Ò gi¸ cßn ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn vÊn ®Ò xuÊt nhËp khÈu.NÕu
®ång tiÒn ViÖt nam mµ lªn gi¸ bÊt lîi cho c¸c nhµ xuÊt khÈu bëi hµng ho¸
viÖt nam ®· ®¾t lªn mét c¸ch t¬ng ®èi,ngîc l¹i lµm cho c¸c nhµ nhËp khÈu
bÊt lîi.
thùc trªn em xin m hiÓu ®Ò tµi "gi¸ hèi ®o¸i vÊn ®Ò
gi¸ hèi ®o¸i ë ViÖt Nam hiÖn nay nh»m gióp cho qu¸ tr×nh häc tËp
nghiªn cøu sau nµy cña b¶n th©n cho b¹n quan t©m n¾m h¬n vÊn
®Ò nµy.
Trong qu¸ tr×nh thu thËp th«ng tin cßn nhiÒu h¹n chÕ do vËy thÓ
cßn nhiÒu sai sãt mong c¸c b¹n th«ng c¶m vµ tr©n thµnh gãp ý.
Em xin c¶m ¬n TS TrÇn §¨ng Kh©m ®· híng dÉn gióp ®ì em hoµn
thµnh ®Ò ¸n nµy !
Trang
Môclôc 1
Më ®Çu 2
Néi dung 3
Ch¬ng I: Tæng quan chung vÒ hÖ thèng tû gi¸ hèi ®o¸i 3
1
Tỷ giá hối đoái và vấn đề tỷ giá hối đoái ở Việt Nam hiện nay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tỷ giá hối đoái và vấn đề tỷ giá hối đoái ở Việt Nam hiện nay - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Tỷ giá hối đoái và vấn đề tỷ giá hối đoái ở Việt Nam hiện nay 9 10 312