Ktl-icon-tai-lieu

Ứng dụng lí thuyết trò chơi

Được đăng lên bởi dovanvn2002
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 1439 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA LÝ THUYẾT TRÒ CHƠI
SAGA- Tài liệu do anh Nguyễn Văn Hoàng, thành viên SAGA, tổng hợp
từ cuốn “Kinh tế học vi mô,” chủ biên: Robert S. Pindyck & Daniel L. Rubinfeld, NXB
Khoa học kỹ thuật (2000).

1. Lợi thế của người hành động trước – Mô hình Stackelberg .................2
2. Cạnh tranh giá cả .................................................................................3
3. Vấn đề định giá của Procter & Gamble.................................................5
4. Cạnh tranh so với kết cấu: thế khó xử của những người bị giam giữ. ..7
5. Procter & Gamble trong thế khó xử của những người bị giam giữ ....11
6. Những liên quan của thế khó xử của những người bị giam giữ trong
việc định giá độc quyền nhóm. ...............................................................13
7. Tính cứng nhắc của giá cả. ................................................................14
8. Sự lãnh đạo giá cả..............................................................................15
9. Lý thuyết trò chơi và chiến lược cạnh tranh........................................16
10. Trò chơi và các quyết định chiến lược ..............................................17
11. Những trò chơi không hợp tác so với những trò chơi hợp tác. .........17
11. Việc thu phục một công ty.................................................................18
12. Các chiến lược có ảnh hưởng chi phối .............................................19
12. Khái niệm thế cân bằng Nash. ..........................................................22
14. Hợp tác độc quyền nhóm trong công nghiệp đồng hồ đo nước ........31
16. Cạnh tranh và kết cấu trong ngành hàng không ...............................32
17. Những sự đe doạ, những sự ràng buộc và tính đáng tin .................33
18. Lợi thế của người hành động trước ..................................................34
19. Nhưng 4 sự đe doạ suông. ...............................................................36
20. Sự ràng buộc và tính đáng tin cậy. ...................................................36
21. Chiến lược đầu tư chặn trước của Wal-Mart Stores .........................39
22. Ngăn chặn việc đi vào.......................................................................41
23. Dupont ngăn chặn việc đi vào ngành công công nghiệp Titani Dioxit45
24. Các cuộc chiến tranh đồ lót vệ sinh ..................................................46

-1-

1. Lợi thế của người hành động trước – Mô hình Stackelberg
Chúng ta đã cho rằng hai hãng độc...
- 1 -
MT S NG DNG CA LÝ THUYT TRÒ CHƠI
SAGA-www.saga.vn- Tài liu do anh Nguyn Văn Hoàng, thành viên SAGA, tng hp
t cun “Kinh tế hc vi mô,” ch biên: Robert S. Pindyck & Daniel L. Rubinfeld, NXB
Khoa hc k thut (2000).
1. Li thế ca người hành động trước – Mô hình Stackelberg .................2
2. Cnh tranh giá c .................................................................................3
3. Vn đề định giá ca Procter & Gamble.................................................5
4. Cnh tranh so vi kết cu: thế khó x ca nhng người b giam gi...7
5. Procter & Gamble trong thế khó x ca nhng người b giam gi ....11
6. Nhng liên quan ca thế khó x ca nhng người b giam gi trong
vic định giá độc quyn nhóm. ...............................................................13
7. Tính cng nhc ca giá c. ................................................................14
8. S lãnh đạo giá c..............................................................................15
9. Lý thuyết trò chơi và chiến lược cnh tranh........................................16
10. Trò chơi và các quyết định chiến lược..............................................17
11. Nhng trò chơi không hp tác so vi nhng trò chơi hp tác. .........17
11. Vic thu phc mt công ty.................................................................18
12. Các chiến lược có nh hưởng chi phi.............................................19
12. Khái nim thế cân bng Nash...........................................................22
14. Hp tác độc quyn nhóm trong công nghip đồng h đo nước ........31
16. Cnh tranh và kết cu trong ngành hàng không ...............................32
17. Nhng s đe do, nhng s ràng buc và tính đáng tin .................33
18. Li thế ca người hành động trước..................................................34
19. Nhưng 4 s đe do suông. ...............................................................36
20. S ràng buc và tính đáng tin cy. ...................................................36
21. Chiến lược đầu tư chn trước ca Wal-Mart Stores .........................39
22. Ngăn chn vic đi vào.......................................................................41
23. Dupont ngăn chn vic đi vào ngành công công nghip Titani Dioxit45
24. Các cuc chiến tranh đồ lót v sinh ..................................................46
Ứng dụng lí thuyết trò chơi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ứng dụng lí thuyết trò chơi - Người đăng: dovanvn2002
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
Ứng dụng lí thuyết trò chơi 9 10 874