Ktl-icon-tai-lieu

ứng phó sự cố kho vlncn

Được đăng lên bởi Luan Vu Thanh
Số trang: 93 trang   |   Lượt xem: 4555 lần   |   Lượt tải: 30 lần
TÔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 6
CÔNG TY CPXDCTGT 677

KẾ HOẠCH
PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ SỰ CỐ
KHO VLNCN TAZON
CỦA CÔNG TY CPXDCTGT 677

Tháng 4 năm 2011

7

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA KẾ HOẠCH
PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ SỰ CỐ KHO VLNCN
MỞ ĐẦU
- Tính cần thiết phải lập Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố kho VLNCN;
Kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố được lập ra để có cơ sở và sự chuẩn bị sẵn
sang cho những sự cố rủi ro tiềm ẩn trong cơ sở và những hành vi vô ý thức luân sẵn
sang bùng phát bất cứ lúc nào. Để ngăn phòng một cách có hiệu quả thì bắt buộc đơn
vị chúng ta phải luôn nêu cao tính ý thức trách nhiệm và đặt ra tình huống phức tạp
nhất đồng thời phải sắp xếp được cách tổ chức khắc phục có hiệu quả cao nhất nhằm
tránh sự tổn hại lớn nhất cho đơn vị.
* Mục đích: Làm cho CBCNV trong đơn vị nói chung và lực lượng chuyên trách
như bảo vệ, lực lượng PCCC nói riêng luôn đề cao cảnh giác, sẵn sàng đối phó mọi
tình huống khi có sự cháy nổ, sự đột nhập của kẻ gian bên ngoài nhằm trộm cắp tài sản
của đơn vị.
Lực lượng bảo vệ chuyên trách và lực lượng CBCNV trong đơn vị có cư trú tĩnh tại
phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ tài sản, vật tư,
vật liệu nổ công nghiệp, xe máy thiết bị, hàng hoá, trang thiết bị cá nhân, vv…
- Các căn cứ pháp lý để lập Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố kho VLNCN.
* Căn cứ vào quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn trong khai thác mỏ lộ thiên
QCVN: 04/2009/BCT.
* Căn cứ vào quy phạm an toàn trong bảo quản, vận chuyển và sử dụng vật liệu nổ
công nghiệp QCVN 02: 2008/BCT.
* Căn cứ vào Luật khoáng sản sửa đổi bổ sung tháng 3/2010.
* Căn cứ Luật PCCC của Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
số 27/2001/QH10 về phòng cháy và chữa cháy.
* Căn cứ Nghị định về VLNCN số 39/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009.
* Thông tư số 04/2004/TT-BCA ngày 31/3/2004, thông tư số 35/2010/TT-BCA
ngày 11/10/2010 của bộ Công an.
Phần I.
THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN
- Xung quanh kho ñaép ñeâ cao 5 m, ngang maùi chaûy cuûa kho, chaân ñeâ roäng 5m,
ñænh ñeâ roäng 1m, voøng ngoaøi ñaøo haøo saâu 4m, bao che haøng raøo keõm gai, taùch bieät
ñöôøng giao thoâng ñi laïi cuûa daân cö, tröôùc cöûa nhaø kho laø phoøng baûo veä tröïc 24/24,
treo gaén còi báo cháy báo trộm và đầy ñuû caùc baûng noäi quy, bieån caám, noäi quy quy
ñònh PCCC, quy ñònh ra vaøo kho…...caùc loaïi duïng cuï chöõa chaùy nhö: bình boät MF8
(6 bình), MFT35 (1 bình), bình CO2T3 (2 bình), thuøng phi caùt 02 caùi, thuøng phi nöôùc
02 caùi, caâu lieâm 4 caùi, tha...
TÔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 6
CÔNG TY CPXDCTGT 677
KẾ HOẠCH
PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ SỰ CỐ
KHO VLNCN TAZON
CỦA CÔNG TY CPXDCTGT 677
Tháng 4 năm 2011
7
ứng phó sự cố kho vlncn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ứng phó sự cố kho vlncn - Người đăng: Luan Vu Thanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
93 Vietnamese
ứng phó sự cố kho vlncn 9 10 493