Ktl-icon-tai-lieu

ƯU ĐIỂM CỦA MÔ HÌNH CÔNG VỤ VIỆC LÀM VÀ HOÀN THIỆN THỂ CHẾ CÔNG VỤ

Được đăng lên bởi hong-huong-le
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 7919 lần   |   Lượt tải: 15 lần
ƯU ĐIỂM CỦA MÔ HÌNH CÔNG VỤ VIỆC
LÀM VÀ HOÀN THIỆN THỂ CHẾ CÔNG VỤ
Ths. TRẦN QUỐC HẢI
Dự án ADB - Bộ Nội vụ
Các ýu điểm của hệ thống công vụ việc làm
Khác với nền công vụ "chức nghiệp" coi công vụ là nghề nghiệp do các công
chức thực hiện trên cõ sở các chuẩn mực pháp lý và đýợc duy trì ổn định, tuân theo
ngạch bậc chuyên môn chặt chẽ, mô hình công vụ việc làm coi việc phục vụ trong bộ
máy nhà nýớc không phải là một chức nghiệp mà đõn giản chỉ là một việc làm. Việc
phục vụ trong cõ quan nhà nýớc không tuân theo con đýờng phát triển chức nghiệp
tuần tự và không tồn tại khái niệm công việc suốt đời. Nền công vụ này rất nãng
động, thích ứng với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thị trýờng hiện nay.
Ngýời ta quan niệm công vụ là một việc làm chứ không phải là một nghề nghiệp,
nên việc tuyển chọn công chức đýợc tiến hành khi có chỗ trống các vị trí công việc
trong nền công vụ. Đối týợng tuyển chọn đýợc mở rộng và tạo điều kiện cho cả
những ngýời làm việc ở các doanh nghiệp và khu vực tý cũng có thể tham gia. Vì
vậy, các cõ quan nhà nýớc có thể dễ dàng thay đổi vị trí công tác của công chức theo
yêu cầu của công việc và theo thành tích, công trạng và nãng lực của bản thân từng
công chức. Chế độ công vụ này tạo ra sự cạnh tranh nội bộ giữa các công chức, đồng
thời, có sự cạnh tranh giữa những ngýời trong công vụ và ngoài công vụ.
Nếu so sánh hai mô hình công vụ có thể nhận thấy những ýu điểm nổi trội của
mô hình công vụ việc làm. Mô hình công vụ chức nghiệp có ýu điểm là tạo ra sự ổn
định, ngýời công chức đýợc đào tạo bài bản, nhýng lại quá chú trọng đến vãn bằng,
chứng chỉ và thâm niên công tác làm mất đi tính linh hoạt, nãng động của các công
chức. Mô hình công vụ chức nghiệp với đội ngũ công chức chia ra nhiều ngạch, bậc
theo vãn bằng, chứng chỉ đýợc đào tạo nên thýờng trì trệ, khó thích ứng với nhu cầu
thay đổi của môi trýờng, đặc biệt là môi trýờng chính trị, kinh tế - xã hội ngày nay.
Khi đã đýợc xếp vào ngạch, bậc của nền công vụ, ngýời công chức dễ an phận, ít
phấn đấu výõn lên vì họ đýợc nâng bậc lýõng chủ yếu là do thâm niên làm việc. Nền
công vụ chức nghiệp tự bản thân nó hình thành chế độ đẳng cấp về chuyên môn nên
không phát huy đýợc nãng lực thực tế của các công chức trẻ, trong khi đó nền công
vụ theo mô hình việc làm tuy không tạo ra sự ổn định nhân sự (tất nhiên không phải
là mất ổn định) cho bộ máy nhà nýớc, do đội ngũ công chức nhà nýớc có những thay

đổi, nhýng có ýu điểm výợt hẳn ở tính nãng động, hiệu suất cao do tận dụng đýợc
hết khả nã...
ÝU ÐIM CA MÔ HÌNH CÔNG V VIC
LÀM VÀ HOÀN THIN TH CH CÔNG V
Ths. TRN QUC HI
D án ADB - B Ni v
Các ýu ðim ca h thng công v vic làm
Khác vi nn công v "chc nghip" coi công v là ngh nghip do các công
chc thc hin trên cõ s các chun mc pháp ðýc duy trì n ðnh, tuân theo
ngch bc chuyên môn cht ch, mô hình công v vic làm coi vic phc v trong b
máy nhà nýc không phi là mt chc nghip mà ðõn gin ch là mt vic làm. Vic
phc v trong cõ quan nhà nýc không tuân theo con ðýng phát trin chc nghip
tun t và không tn ti khái nim công vic sut ði. Nn công v này rt nãng
ðng, thích ng vi s phát trin mnh m ca nn kinh tế th trýng hin nay.
Ngýi ta quan nim công v là mt vic làm ch không phi là mt ngh nghip,
nên vic tuyn chn công chc ðýc tiến hành khi ch trng các v trí ng vic
trong nn công v. Ði týng tuyn chn ðýc m rng và to ðiu kin cho c
nhng ngýi làm vic các doanh nghip và khu vc tý cũng có th tham gia. Vì
vy, các cõ quan nhà nýc có th d dàng thay ði v trí công tác ca công chc theo
yêu cu ca công vic và theo thành tích, công trng và nãng lc ca bn thân tng
công chc. Chế ð công v này to ra s cnh tranh ni b gia các ng chc, ðng
thi, có s cnh tranh gia nhng ngýi trong công v và ngi công v.
Nếu so sánh hai nh công v có th nhn thy nhng ýu ðim ni tri ca
mô hình ng v vic làm. hình ng v chc nghip có ýu ðim là to ra s n
ðnh, ngýi công chc ðýc ðào to bài bn, nhýng li quá chú trng ðến vãn bng,
chng ch và thâm niên công tác làm mt ði tính linh hot, nãng ðng ca các ng
chc. Mô hình ng v chc nghip vi ði ngũ công chc chia ra nhiu ngch, bc
theo vãn bng, chng ch ðýc ðào to nên thýng trì tr, khó thích ng vi nhu cu
thay ði ca môi trýng, ðc bit là môi trýng chính tr, kinh tế - xã hi ngày nay.
Khi ðã ðýc xếp vào ngch, bc ca nn công v, ngýi công chc d an phn, ít
phn ðu výõn lên h ðýc nâng bc lýõng ch yếu là do tm niên m vic. Nn
công v chc nghip t bn thân hình thành chế ð ðng cp v chuyên môn nên
không phát huy ðýc nãng lc thc tế ca các công chc tr, trong khi ðó nn công
v theo mô hình vic làm tuy kng to ra s n ðnh nhân s (tt nhiên không phi
là mt n ðnh) cho b máy nhà nýc, do ði ngũ công chc nhà nýc có nhng thay
ƯU ĐIỂM CỦA MÔ HÌNH CÔNG VỤ VIỆC LÀM VÀ HOÀN THIỆN THỂ CHẾ CÔNG VỤ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ƯU ĐIỂM CỦA MÔ HÌNH CÔNG VỤ VIỆC LÀM VÀ HOÀN THIỆN THỂ CHẾ CÔNG VỤ - Người đăng: hong-huong-le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
ƯU ĐIỂM CỦA MÔ HÌNH CÔNG VỤ VIỆC LÀM VÀ HOÀN THIỆN THỂ CHẾ CÔNG VỤ 9 10 515