Ktl-icon-tai-lieu

Vai trò của kiểm toán độc lập đối với việc kiểm tra kiem soát các doanh nghiệp hiện nay

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 456 lần   |   Lượt tải: 1 lần
A. Lêi më ®Çu
ChØ c¸ch ®©y vµi n¨m, khi nãi ®Õn kiÓm to¸n nhiÒu ngêi kh"ng biÕt ®Êy
lµ nghÒ g× vµ lµm viÖc g×.Nhng trong mét vµi n¨m trë l¹i ®©y nhiÒu ngêi ®·
coi nghÒ kiÓm to¸n nh mét nghÒ cã "gi¸" trong x· héi.§iÒu ®ã chøng tá sù
ph¸t triÓn vît bËc cña ngµnh nghÒ nµy hiÖn nay,®Æc biÖt lµ c¸c c"ng ty kiÓm
to¸n ®éc lËp.Khi t×m hiÓu vÒ kiÓm to¸n ®éc lËp em tù ®Æt ra c©u hái: kiÓm to¸n
®éc lËp võa lµ mét doanh nghiÖp nhng l¹i cã kh n¨ng cung cÊp dÞch vô x¸c
minh vµ bµy tá ý kiÕn thùc tr¹ng ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp kh¸c.T¹i sao
kiÓm to¸n l¹i cã vai trß ®ã? vai trß nµy ®îc thùc hiÖn nh thÕ nµo,dùa trªn c¸c
qui ®Þnh ph¸p lý nµo trong nÒn kinh tÕ níc ta?...ChÝnh v× vËy em ®· chän ®Ò
tµi cho ®Ò ¸n mon häc cña m×nh lµ:
Vai trß cña kiÓm to¸n ®éc lËp trong viÖc kiÓm tra,kiÓm so¸t c¸c
doanh nghiÖp ViÖt Nam hiÖn nay
Dùa trªn kiÕn thøc ®· ®îc häc trong m"n häc Lý thuyÕt kiÓm to¸n cïng
víi viÖc tù nghiªn cøu thªm trong c¸c tµi liÖu chuyªn ngµnh,c¸c v¨n bn ph¸p
qui nhµ níc ®· ban hµnh...còng nh sù híng dÉn tËn t×nh cña gi¸o viªn híng
dÉn,em thùc hiÖn bµi viÕt nµy ®Ó nh"m tr lêi c¸c c©u hái ®· ®Æt ra còng nh
thùc hiÖn nguþªn väng ®îc trang bÞ kÜ hn vÒ c¸c kiÕn thøc cña bé m"n m×nh
®ang theo häc.
Bµi viÕt cßn rÊt nhiÒu sai sãt do sù h¹n hÑp vÒ kiÕn thøc vµ thêi gian
nghiªn cøu nªn em rÊt mong sù nhËn xÐt ®¸nh gi¸ cña c¸c thÇy c".Em xin
ch©n thµnh cm n sù híng dÉn nhiÖt t×nh mang tÝnh ®Þnh híng cña GS.TS
NguyÔn Quang Quynh ®· gióp em hoµn thµnh ®Ò ¸n nµy.
§Ò ¸n gåm ba phÇn:
I.
C së lÝ luËn chung.
II.
Vai trß cña kiÓm to¸n ®éc lËp trong viÖc kiÓm tra,kiÓm so¸t c¸c doanh
nghiÖp ViÖt Nam hiÖn nay.
III. Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n cña kiÓm to¸n ®éc lËp trong viÖc kiÓm tra,
kiÓm so¸t c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam hiÖn nay vµ mét sè gii ph¸p n©ng cao
vai trß nµy.
B. Néi dung
I.C së lÝ luËn chung:
1. C së lÝ luËn vÒ kiÓm to¸n ®éc lËp:
Cã nhiÒu kh¸i niÖm vÒ kiÓm to¸n nhng néi dung cña chóng kh¸ thèng
nhÊt.Mét trong nh÷ng kh¸i niÖm ®ã lµ kh¸i niÖm do Alvin A.Arens ®a ra
"KiÓm to¸n lµ qu¸ tr×nh mµ theo ®ã mét c¸ nh©n ®éc lËp,cã quyÒn thu thËp vµ

®¸nh gi¸ c¸c b"ng chøng vÒ c¸c th"ng tin sè lîng cã liªn quan ®Õn mét tæ chøc
kinh tÕ cô thÓ nh"m môc ®Ých x¸c ®Þnh vµ b¸o c¸o møc ®é phï hîp gi÷a c¸c
th"ng tin sè lîng ®ã víi c¸c chuÈn mùc ®· ®îc x©y dùng".
KiÓm to¸n ®éc lËp lµ mét lo¹i h×nh kiÓm to¸n ®îc ph©n theo chñ thÓ kiÓm to¸n
(ngoµi ra cßn cã kiÓm to¸n nhµ níc vµ kiÓm to¸n néi bé).KiÓm to¸n ®éc lËp lµ
mét tæ chøc kinh doanh dÞch vô kiÓm to¸n vµ t vÊn theo yªu cÇu cña kh¸ch
hµng .K...
A. Lêi më ®Çu
ChØ c¸ch ®©y vµi n¨m, khi nãi ®Õn kiÓm to¸n nhiÒu ngêi kh"ng biÕt ®Êy
nghÒ lµm viÖc g×.Nhng trong mét vµi n¨m trë l¹i ®©y nhiÒu ngêi ®·
coi nghÒ kiÓm to¸n nh mét nghÒ cã "gi¸" trong héi.§iÒu ®ã chøng tá
ph¸t triÓn vît bËc cña ngµnh nghÒ nµy hiÖn nay,®Æc biÖt c¸c c"ng ty kiÓm
to¸n ®éc lËp.Khi t×m hiÓu vÒ kiÓm to¸n ®éc lËp em tù ®Æt ra c©u hái: kiÓm to¸n
®éc lËp võa mét doanh nghiÖp nhng l¹i kh n¨ng cung cÊp dÞch x¸c
minh vµ bµy tá ý kiÕn thùc tr¹ng ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp kh¸c.T¹i sao
kiÓm to¸n l¹i vai trß ®ã? vai trß nµy ®îc thùc hiÖn nh thÕ nµo,dùa trªn c¸c
qui ®Þnh ph¸p lý nµo trong nÒn kinh níc ta?...ChÝnh v× vËy em ®· chän ®Ò
tµi cho ®Ò ¸n mon häc cña m×nh lµ:
Vai trß cña kiÓm to¸n ®éc lËp trong viÖc kiÓm tra,kiÓm so¸t c¸c
doanh nghiÖp ViÖt Nam hiÖn nay
Dùa trªn kiÕn thøc ®· ®îc häc trong m"n häc Lý thuyÕt kiÓm to¸n cïng
víi viÖc tù nghiªn cøu thªm trong c¸c tµi liÖu chuyªn ngµnh,c¸c v¨n bn ph¸p
qui nhµ níc ®· ban hµnh...còng nh híng dÉn tËn t×nh cña gi¸o viªn híng
dÉn,em thùc hiÖn bµi viÕt nµy ®Ó nh"m tr lêi c¸c c©u hái ®· ®Æt ra còng nh
thùc hiÖn nguþªn väng ®îc trang hn c¸c kiÕn thøc cña m"n m×nh
®ang theo häc.
Bµi viÕt cßn rÊt nhiÒu sai sãt do sù h¹n hÑp kiÕn thøc thêi gian
nghiªn cøu nªn em rÊt mong nhËn xÐt ®¸nh gi¸ cña c¸c thÇy c".Em xin
ch©n thµnh cm n sù híng dÉn nhiÖt t×nh mang tÝnh ®Þnh híng cña GS.TS
NguyÔn Quang Quynh ®· gióp em hoµn thµnh ®Ò ¸n nµy.
§Ò ¸n gåm ba phÇn:
I. C së lÝ luËn chung.
II. Vai trß cña kiÓm to¸n ®éc lËp trong viÖc kiÓm tra,kiÓm so¸t c¸c doanh
nghiÖp ViÖt Nam hiÖn nay.
III. Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n cña kiÓm to¸n ®éc lËp trong viÖc kiÓm tra,
kiÓm so¸t c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam hiÖn nay mét gii ph¸p n©ng cao
vai trß nµy.
B. Néi dung
I.C së lÝ luËn chung:
1. C së lÝ luËn vÒ kiÓm to¸n ®éc lËp:
nhiÒu kh¸i niÖm kiÓm to¸n nhng néi dung cña chóng kh¸ thèng
nhÊt.Mét trong nh÷ng kh¸i niÖm ®ã kh¸i niÖm do Alvin A.Arens ®a ra
"KiÓm to¸n qu¸ tr×nh theo ®ã mét nh©n ®éc lËp,cã quyÒn thu thËp
Vai trò của kiểm toán độc lập đối với việc kiểm tra kiem soát các doanh nghiệp hiện nay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vai trò của kiểm toán độc lập đối với việc kiểm tra kiem soát các doanh nghiệp hiện nay - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Vai trò của kiểm toán độc lập đối với việc kiểm tra kiem soát các doanh nghiệp hiện nay 9 10 721