Ktl-icon-tai-lieu

Vai trò của lãi suất trong phát triển kinh tế

Được đăng lên bởi Nguyễn Phú Đức
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 367 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Tiểu luận
Vai trò của lãi suất
trong phát triển kinh tế

Mục Lục
LỜI MỞ ĐẦU .................................................................................................. 4
Phần I : LÝ LUẬN CHUNG VỀ LÃI SUẤT VÀ VAI TRÒ CỦA LÃI SUẤT
ĐỐI VỚI QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ. ........................................... 5
I - LÃI SUẤT – KHÁI NIỆM VÀ BẢN CHẤT. .............................................. 5
1. Các lý thuyết kinh tế về bản chất của lãi suất ................................................ 5
2 - Các phép đo lãi suất..................................................................................... 7
3. Phân biệt lãi suất với một số phạm trù kinh tế khác: ..................................... 8
Lãi suất thực = lãi suất danh nghĩa – tỷ lệ lạm phát dự tính .............................. 9
II. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LÃI SUẤT ...................................... 9
1. Của cải – tăng trưởng...................................................................................10
2. Khả năng sinh lời dự tính của các cơ hộ đầu tư............................................10
3. Lạm phát dự tính: ........................................................................................11
4. Thay đổi mức giá .........................................................................................12
5. Hoạt động thu, chi của Nhà nước.................................................................12
6. Tỷ giá hối đoái.............................................................................................12
7. Lượng tiền cung ứng....................................................................................13
III. VAI TRÒ CỦA LÃI SUẤT TRONG NỀN KINH TẾ ...............................14
1. Lãi Suất với quá trình huy động vốn. ...........................................................14
2. Lãi suất với quá trình đầu tư ........................................................................15
3. Lãi suất với tiêu dùng và tiết kiệm: ..............................................................15
4. Lãi suất với tỷ giá hối đoái và hoạt động xuất nhập khẩu.............................16
5. Lãi suất với lạm phát ...................................................................................17
6. Lãi suất với quá trình phân bổ các nguồn lực. ..............................................17
7. Lãi suất vai trò của nó đối với Ngân Hàng Thương mại...............................17
PHẦN II.: CÁC CHÍNH SÁCH LÃI SUẤT ĐƯỢC THỰC HIỆN Ở VN
TRONG THỜI GIAN QU...
Tiu luận
Vai trò ca lãi sut
trong phát trin kinh tế
Vai trò của lãi suất trong phát triển kinh tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vai trò của lãi suất trong phát triển kinh tế - Người đăng: Nguyễn Phú Đức
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Vai trò của lãi suất trong phát triển kinh tế 9 10 651