Ktl-icon-tai-lieu

Vai trò của nông nghiệp và chính sách của chính phủ đối với sự phát triển nông nghiệp tại Ấn Độ

Được đăng lên bởi lekhanhlinh030494
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 1050 lần   |   Lượt tải: 1 lần
MỤC LỤC

I.

ĐẶT VẤN ĐỀ
1. Lý do chọn đề tài

Là một trong những quốc gia châu Á đạt được nhiều thành tựu trong phát triển kinh
tế, với các mục tiêu cơ bản là tăng trưởng vững chắc, hiện đại hóa nền kinh tế, tự lực
tự cường, công bằng xã hội, xóa bỏ đói nghèo…Ấn Độ. Tuy nhiên đi kèm với nó,
Ấn Độ được đánh giá là nền dân chủ đông dân nhất thế giới, cho thấy quốc gia này
phải đứng trước những thử thách vô cùng khó khăn để phát triển kinh tế. Cụ thể, thu
nhập bình quân đầu người thấp dưới áp lực dân số đông, chỉ được xếp hạng các
nước đang phát triển. Tuy nhiên, sau các cải cách kinh tế dựa trên cơ sở thị trường
vào năm 1991, đã đua Ân Độ trở thành một trong số các nền kinh tế lớn có mức
tăng trưởng nhanh nhất, và được nhận định là một nước công nghiệp mới. Điều đó
cho thấy những nổ lực không ngừng của chính phủ Ân Độ với một loạt các chính
sách mềm dẻo, linh hoạt và đúng đắn trong tiến trình phát triển chung của các nước
trên thế giới, Đặc biệt là trong nông nghiệp.Được thiên nhiên ưu đãi, Ấn Độ có điều
kiện để phát triển nông nghiệp lớn và thực tế nông nghiệp là cái nôi truyền thống đã
và đang nuôi sống hàng tỷ dân Ấn Độ và trên thế giới, là điều không thể tách rời
khỏi nền kinh tế của đất nước bên bờ sông Ấn này. Nông nghiệp Ân Độ đã đạt được
nhũng thành tựu có thể nói là to lớn: Ngành nông nghiệp của Ấn Độ đóng góp đến
hơn 20% vào tổng sản phẩm quốc nội GDP và 16% cho doanh thu xuất khẩu. Ấn
Độ được biết đến như một trong những quốc gia sản xuất nông nghiệp hàng đầu, là
nước sản xuất mía đường lớn thứ hai thế giới; sản xuất và tiêu dùng chè nhiều nhất
(chiếm 28% sản lượng và 13% về buôn bán trên thế giới); đứng thứ sáu về sản xuất
cà phê, đứng thứ ba về sản xuất thuốc lá, đứng đầu về sản xuất rau, thứ hai về hoa
quả; năng suất cao su cũng thuộc vào loại cao nhất.
Để đạt được điều đó, đòi hỏi Ấn Độ phải có sự kết hợp giữa các nguồn lực về tài
nguyên, con người, công nghệ, cộng với các định hướng và chính sách phù hợp mà
để phân tích cụ thể cần có cơ sở, phương pháp và một quá trình nghiên cứu dày dặn,
sâu sắc, gắn liền với truyền thống, lịch sử cũng như sự phát triển kinh tế, chính trị,
1

văn hóa và xã hội. Có phải chăng họ là những người phi thường?! Vì đâu và bằng
cách nào mà nền nông nghiệp Ấn Độ phát triển vượt bậc như vậy, không chỉ giải
quyết nạn đói mà còn là quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới. Việt Nam học tập
được điều gì từ họ và nên vận dụng khéo léo, linh hoạt vào diều kiện Việt Nam như
thế nào. Và liệu rằng Việt Nam có thể làm được. T...
MỤC LỤC
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
1. Lý do chọn đề tài
Là một trong những quốc gia châu Á đạt được nhiều thành tựu trong phát triển kinh
tế, với các mục tiêu cơ bản là tăng trưởng vững chắc, hiện đại hóa nền kinh tế, tự lực
tự cường, công bằng hội, xóa bỏ đói nghèo…Ấn Độ. Tuy nhiên đi m với nó,
Ấn Độ được đánh giá nền dân chủ đông dân nhất thế giới, cho thấy quốc gia này
phải đứng trước những thử thách vô cùng khó khăn để phát triển kinh tế. Cụ thể, thu
nhập bình quân đầu người thấp dưới áp lực dân số đông, chỉ được xếp hạng các
nước đang phát triển. Tuy nhiên, sau các cải cách kinh tế dựa trên sở thị trường
vào năm 1991, đã đua Ân Độ tr thành một trong số các nền kinh tế lớn mức
tăng trưởng nhanh nhất, được nhận định là một nước công nghiệp mới. Điều đó
cho thấy những nổ lực không ngừng của chính phủ Ân Độ với một loạt các chính
sách mềm dẻo, linh hoạt đúng đắn trong tiến trình phát triển chung của các nước
trên thế giới, Đặc biệt là trong nông nghiệp.Được thiên nhiên ưu đãi, Ấn Độ có điều
kiện để phát triển nông nghiệp lớn và thực tế nông nghiệp là cái nôi truyền thống đã
đang nuôi sống hàng tỷ dân Ấn Độ trên thế giới, điều không thể tách rời
khỏi nền kinh tế của đất nước bên bờ sông Ấn này. Nông nghiệp Ân Độ đã đạt được
nhũng thành tựu thể nói to lớn: Ngành nông nghiệp của Ấn Độ đóng góp đến
hơn 20% vào tổng sản phẩm quốc nội GDP 16% cho doanh thu xuất khẩu. Ấn
Độ được biết đến như một trong những quốc gia sản xuất nông nghiệp hàng đầu,
nước sản xuất mía đường lớn thứ hai thế giới; sản xuất tiêu dùng chè nhiều nhất
(chiếm 28% sản lượng 13% về buôn bán trên thế giới); đứng thứ sáu về sản xuất
phê, đứng thứ ba về sản xuất thuốc lá, đứng đầu về sản xuất rau, thứ hai về hoa
quả; năng suất cao su cũng thuộc vào loại cao nhất.
Để đạt được điều đó, đòi hỏi Ấn Độ phải sự kết hợp giữa các nguồn lực về tài
nguyên, con người, công nghệ, cộng với các định hướng chính sách phù hợp
để phân tích cụ thể cần có cơ sở, phương pháp và một quá trình nghiên cứu dày dặn,
sâu sắc, gắn liền với truyền thống, lịch sử cũng như sự phát triển kinh tế, chính trị,
1
Vai trò của nông nghiệp và chính sách của chính phủ đối với sự phát triển nông nghiệp tại Ấn Độ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vai trò của nông nghiệp và chính sách của chính phủ đối với sự phát triển nông nghiệp tại Ấn Độ - Người đăng: lekhanhlinh030494
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Vai trò của nông nghiệp và chính sách của chính phủ đối với sự phát triển nông nghiệp tại Ấn Độ 9 10 352