Ktl-icon-tai-lieu

Vai trò của thị trường chứng khoán đối với nền kinh tế Việt Nam

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 497 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi nãi ®Çu
§êng lèi kinh tÕ vµ chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ cña níc ta lµ "§Èy m¹nh
c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸, x©y dùng nÒn kinh tÕ ®éc lËp tù chñ, ®a níc ta
trë thµnh mét níc c«ng nghiÖp; u tiªn ph¸t triÓn lùc lîng s¶n xuÊt, ®ång thêi
x©y dùng quan hÖ s¶n xuÊt phï hîp theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa..." (trÝch
B¸o c¸o chÝnh trÞ cña Ban chÊp hµnh Trung ¬ng §¶ng kho¸ VIII vµ tr×nh ®¹i
héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø IX cña §¶ng) ®ßi hái ph¶i cã nguån lùc lín mµ
cô thÓ lµ huy ®éng ®îc nguån vèn lín cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt níc. Ph¸t
triÓn thÞ trêng chøng kho¸n, t×m ra c¸c gi¶i ph¸p ph¸t triÓn thÞ trêng chøng
kho¸n ®· ®¸p øng ®îc nhu cÇu cÊp b¸ch vÒ nguån vèn hiÖn nay.
§Ò tµi: Vai trß cña thÞ trêng chøng kho¸n ®èi víi nÒn kinh tÕ ViÖt Nam

1

PhÇn I: Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ thÞ trêng
chøng kho¸n
I. Chøng kho¸n vµ thÞ trêng chøng kho¸n

1. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña thÞ trêng chøng kho¸n trªn thÕ
giíi.
ThÞ trêng chøng kho¸n lµ yÕu tè c¬ b¶n cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng hiÖn ®¹i.
§Õn nay, hÇu hÕt c¸c quèc gia cã nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn ®Òu cã thÞ trêng chøng
kho¸n. ThÞ trêng chøng kho¸n ®· trë thµnh mét ®Þnh chÕ tµi chÝnh kh«ng thÓ
thiÕu ®îc trong ®êi sèng kinh tÕ cña nh÷ng níc theo c¬ chÕ thÞ trêng.
Vµo kho¶ng gi÷a thÕ kû 15 ë t¹i nh÷ng thµnh phè trung t©m bu«n b¸n cña
ph¬ng t©y, c¸c th¬ng gia thêng tô tËp t¹i c¸c qu¸n cµ phª ®Ó th¬ng lîng viÖc
mua b¸n, trao ®æi c¸c lo¹i hµng ho¸ nh: n«ng s¶n, kho¸ng s¶n, ngo¹i tÖ vµ gi¸
kho¸n ®éng s¶n … §iÓm ®Æc biÖt lµ trotng nh÷ng cuéc th¬ng lîng nµy c¸c th¬ng gia chØ dïng lêi nãi ®Ó trao ®æi víi nhau, kh«ng cã hµng ho¸, ngo¹i tÖ, gi¸
kho¸n ®éng s¶n hay bÊt cø mét lo¹i giÊy tê nµo. Nh÷ng cuéc th¬ng lîng nµy
nh»m thèng nhÊt víi nhau c¸c "Hîp ®ång" mua b¸n, trao ®æi thùc hiÖn ngay,
kÓ c¶ nh÷ng hîp ®ång cho t¬ng lai 3 th¸ng, 6 th¸ng hoÆc mét n¨m sau míi
thùc hiÖn.
Nh÷ng cuéc trao ®æi nµy lóc ®Çu chØ cã mét nhãm nhá, dÇn dÇn sè ngêi t¨ng
lªn. §Õn cuèi thÕ kû 15 "khu chî riªng" nµy trë thµnh mét "thÞ trêng" vµ thêi
gian häp chî rót xuèng hµng tuÇn vµ sau ®ã lµ hµng ngµy. Trong c¸c phiªn chî
nµy hä thèng nhÊt víi nhau nh÷ng quy íc cho c¸c cuéc th¬ng lîng. DÇn dÇn
nh÷ng quy íc ®ã ®îc tu bæ hoµn chØnh thµnh nh÷ng quy t¾c cã gi¸ trÞ b¾t buéc
®èi víi nh÷ng ngêi tham gia. Tõ ®ã thÞ trêng chøng kho¸n b¾t ®Çu h×nh thµnh.
Phiªn chî ®Çu tiªn n¨m 1453 t¹i ®ai Vanber cña BØ sau ®ã ®îc xuÊt hiÖn ë
Anh n¨m 1773, ë §øc 1778, ë Mü 1792, ë Thôy sÜ 1876, ë NhËt 1878, ë Ph¸p
1801, ë H¬ng C¶ng 1946, ë In®«nªxia 1925, ë Hµn Quèc 1956,...
Lêi nãi ®Çu
§êng lèi kinh chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh cña níc ta "§Èy m¹nh
c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸, x©y dùng nÒn kinh ®éc lËp chñ, ®a níc ta
trë thµnh mét níc c«ng nghiÖp; u tiªn ph¸t triÓn lùc lîng s¶n xuÊt, ®ång thêi
x©y dùng quan s¶n xuÊt phîp theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa..." (trÝch
B¸o c¸o chÝnh trÞ cña Ban chÊp hµnh Trung ¬ng §¶ng kho¸ VIII tr×nh ®¹i
héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø IX cña §¶ng) ®ßi hái ph¶i cã nguån lùc lín mµ
thÓ huy ®éng ®îc nguån vèn lín cho ph¸t triÓn kinh ®Êt níc. Ph¸t
triÓn thÞ trêng chøng kho¸n, t×m ra c¸c gi¶i ph¸p ph¸t triÓn thÞ trêng chøng
kho¸n ®· ®¸p øng ®îc nhu cÇu cÊp b¸ch vÒ nguån vèn hiÖn nay.
§Ò tµi: Vai trß cña thÞ trêng chøng kho¸n ®èi víi nÒn kinh tÕ ViÖt Nam
1
Vai trò của thị trường chứng khoán đối với nền kinh tế Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vai trò của thị trường chứng khoán đối với nền kinh tế Việt Nam - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Vai trò của thị trường chứng khoán đối với nền kinh tế Việt Nam 9 10 280