Ktl-icon-tai-lieu

VĂN BẢN VÀ PHÂN LOẠI VĂN BẢN QUẢN LÍ NHÀ NƯỚC

Được đăng lên bởi huuhung7a4
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 415 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 1
VĂN BẢN VÀ PHÂN LOẠI VĂN BẢN QUẢN LÍ NHÀ NƯỚC
NỘI DUNG THẢO LUẬN
Câu 1. Văn bản là gì? Vai trò của văn bản trong quản lý hoạt động chấp hành
và điều hành.
-

Khái niệm:

-

Theo nghĩa hẹp: Văn bản là tài liệu thành văn được sử dụng trong hoạt động
của cá nhân, tổ chức xã hội, đơn vị kinh doanh, cơ quan nhà nước nhằm ghi
nhận mục đích, quy định hành vi hoạt đọng của chủ thể tham gia vào các
quan hệ khác nhau.

-

Theo nghĩa rộng: Văn bản là phương tiện ghi nhận truyền đạt thông tin từ đối
tượng này sang đối tượng khác bằng những ký hiệu bao gồm tranh ảnh, bảng
vẽ, băng ghi âm, ghi hình, câu đối, sách báo, các loại giấy tờ tài liệu dựng
trong công tác quản lý, giao dịch.

BÀI TẬP ỨNG DỤNG
Xác định lỗi sai về thể thức văn bản của các trường hợp dưới đây và sửa lại theo
đúng quy định về kỹ thuật trình bày các thành phần thể thức văn bản:
1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

- Lỗi sai: Theo kỹ thuật trình bày đối với Quốc hiệu, Dòng thứ hai của Quốc
hiệu phải được trình bày bằng chữ in thường, cỡ chữ 13 đến 14, kiểu chữ
đứng, đậm; chỉ có chữ cái đầu của các cụm từ được viết hoa.

- Sửa lại:
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
2. Thông tư Số …/TT- BTC

- Lỗi sai: Theo kỹ thuật trình bày đối với phần số và ký hiệu, sau từ “ Số” phải
có dấu hai chấm,giữa các nhóm chữ viết trong ký hiệu văn bản có dấu gạch
nối không cách chữ.

- Sửa lại: Số: …/TT-BTC
3.

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

- Lỗi sai: Theo kỹ thuật trình bày đối với phần tên cơ quan, tổ chức ban hành,
“ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP” là nơi ban
hành văn bản phải được trình bày bằng chữ in hoa, kiểu chữ đứng, đậm, phía
dưới có dòng kẻ ngang, nét liền có độ dài bằng 1/3 đến 1/2 độ dài của dòng
chữ và đặt cân đối so với dòng chữ.

- Sửa lại:
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP
4. Hà nội; ngày 1 tháng 2 năm 2010

- Lỗi sai: Theo kỹ thuật trình bày đối với phần địa danh, ngày, tháng, năm ban
hành văn bản thì phần này phải được trình bày bằng loại chữ in thường, kiểu
chữ nghiêng, sau địa danh là dấu phẩy chứ không phải chấm phẩy, đối với
chỉ số ngày nhỏ hơn 10 và tháng 1-2 phải thêm số 0 ở trước.

- Sửa lại:
Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2010
5. KT. GIÁM ĐỐC
Đã kí và đóng dấu
TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC
NGUYỄN THỊ MAI
- Lỗi sai: Theo kỹ thuật trình bày đối với phần chức vụ, họ tên và chữ ký của
người có thẩm quyền, Trưởng phòng tổ chức là cán bộ dưới một cấp nên trưởng
phòng chỉ có thể ...
CHƯƠNG 1
VĂN BẢN VÀ PHÂN LOẠI VĂN BẢN QUẢN LÍ NHÀ NƯỚC
NỘI DUNG THẢO LUẬN
Câu 1. Văn bản là gì? Vai trò của văn bản trong quản lý hoạt động chấp hành
và điều hành.
- Khái niệm:
- Theo nghĩa hẹp: Văn bản là tài liệu thành văn được sử dụng trong hoạt động
của cá nhân, tổ chức xã hội, đơn vị kinh doanh, cơ quan nhà nước nhằm ghi
nhận mục đích, quy định hành vi hoạt đọng của chủ thể tham gia vào các
quan hệ khác nhau.
- Theo nghĩa rộng: Văn bản là phương tiện ghi nhận truyền đạt thông tin từ đối
tượng này sang đối tượng khác bằng những ký hiệu bao gồm tranh ảnh, bảng
vẽ, băng ghi âm, ghi hình, câu đối, sách báo, các loại giấy tờ tài liệu dựng
trong công tác quản lý, giao dịch.
BÀI TẬP ỨNG DỤNG
Xác định lỗi sai về thể thức văn bản của các trường hợp dưới đây và sửa lại theo
đúng quy định về kỹ thuật trình bày các thành phần thể thức văn bản:
1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
- Lỗi sai: Theo kỹ thuật trình bày đối với Quốc hiệu, Dòng thứ hai của Quốc
hiệu phải được trình bày bằng chữ in thường, cỡ chữ 13 đến 14, kiểu chữ
đứng, đậm; chỉ có chữ cái đầu của các cụm từ được viết hoa.
- Sửa lại:
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
2. Thông tư Số …/TT- BTC
- Lỗi sai: Theo kỹ thuật trình bày đối với phần số và ký hiệu, sau từ “ Số” phải
có dấu hai chấm,giữa các nhóm chữ viết trong ký hiệu văn bản có dấu gạch
nối không cách chữ.
- Sửa lại: Số: …/TT-BTC
3. BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
VĂN BẢN VÀ PHÂN LOẠI VĂN BẢN QUẢN LÍ NHÀ NƯỚC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
VĂN BẢN VÀ PHÂN LOẠI VĂN BẢN QUẢN LÍ NHÀ NƯỚC - Người đăng: huuhung7a4
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
VĂN BẢN VÀ PHÂN LOẠI VĂN BẢN QUẢN LÍ NHÀ NƯỚC 9 10 639