Ktl-icon-tai-lieu

Vấn đề giải quyết việc làm cho thanh niên hiện nay

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 53 trang   |   Lượt xem: 6739 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Vấn đề giải quyết việc làm cho thanh niên hiện nay
Ths. PHAN NGUYÊN THÁI - NGUYỄN VĂN BUỒM *

1. Vài nét về tình hình lao động, nghề nghiệp của thanh niên hiện nay.
Trong những năm vừa qua (2001-2006), số lượng thanh niên tham gia hoạt động kinh tế
thường xuyên tăng không đáng kể, từ 14 triệu lên 14,9 triệu, chiếm khoảng 60% trong tổng số thanh
niên. So với dân số HĐKT cả nước thì lực lượng này có xu hướng giảm dần: năm 2001, chiếm
35,6% dân số hoạt động kinh tế trong cả nước, đến năm 2006, giảm xuống còn 33,9%.
Có nhiều lý do giải thích sự giảm dần của lực lượng thanh niên tham gia HĐKT so với tổng
lực lượng lao động xã hội, trong đó, có nguyên nhân chủ yếu là do số lượng thanh niên được đi học
ngày càng tăng. Riêng số học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp giai đoạn 2000 - 2003
tăng gấp 2 lần so với giai đoạn 1995 - 2000. Tại các địa bàn khác nhau, tỉ lệ thanh niên tham gia
HĐKT cũng khác nhau, tỉ lệ thanh niên nông thôn tham gia HĐKT cao hơn thanh niên đô thị. Theo
kết quả điều tra về lao động việc làm của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội năm 2006 cho thấy,
tỉ lệ thanh niên nông thôn tham gia HĐKT là 66,3%; tỉ lệ thanh niên đô thị tham gia kinh tế là
52,2%. Có tình trạng trên là do một bộ phận thanh niên nông thôn không có điều kiện hoặc không
có khả năng học tiếp trung học, đại học nên phải đi làm sớm.
Bên cạnh đó, thanh niên trong cơ cấu ngành nghề của lực lượng lao động xã hội cả nước
cũng đã có những bước chuyển biến tích cực theo hướng giảm dần số lượng lao động trong nông
nghiệp, tăng dần lao động trong công nghiệp và dịch vụ. Năm 1996, cả nước có 69% lao động làm
việc trong lĩnh vực nông, lâm, thuỷ sản; 10,9% lao động làm việc trong lĩnh vực công nghiệp, xây
dựng và 20,1% lao động làm trong lĩnh vực dịch vụ. Năm 2001, cơ cấu này đã có sự thay đổi; giảm
xuống còn 60,5% đối với lao động nông, lâm, ngư nghiệp và tăng ở các ngành công nghiệp là
14,4% và dịch vụ 25,1%. Đến nay, tỷ lệ thanh niên hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp
là 53,4%, công nghiệp, xây dựng là 24,2% và dịch vụ là 22,4%. Dự báo xu hướng chuyển dịch cơ
cấu lao động trên sẽ tiếp tục tăng, năm 2010, dân số lao động trong nông nghiệp chỉ còn khoảng
50%. Ngoài ra, theo kết quả thống kê lao động việc làm từ năm 2001 - 2006 cho thấy, thời gian gần
đây, đã có sự khác biệt về giới trong lực lượng lao động là thanh niên. Trước năm 2004, tỉ lệ lao
động nữ thanh niên thường chiếm 49% nay giảm xuống còn 47%.
Xét theo giới, lao động trong nhóm từ 15 - 24 tuổi thì tỉ trọng nữ ...
Vấn đề giải quyết việc làm cho thanh niên hiện nay
Ths. PHAN NGUYÊN THÁI - NGUYỄN VĂN BUỒM *
1. Vài nét về tình hình lao động, nghề nghiệp của thanh niên hiện nay.
Trong những năm vừa qua (2001-2006), số lượng thanh niên tham gia hoạt động kinh tế
thường xuyên tăng không đáng kể, từ 14 triệu lên 14,9 triệu, chiếm khoảng 60% trong tổng số thanh
niên. So với dân số HĐKT cả nước t lực lượng này có xu hướng giảm dần: năm 2001, chiếm
35,6% dân số hoạt động kinh tế trong cả nước, đến năm 2006, giảm xuống còn 33,9%.
Có nhiều lý do giải thích sự giảm dần của lực lượng thanh niên tham gia HĐKT so với tổng
lực lượng lao động xã hội, trong đó, có nguyên nhân chủ yếu do số lượng thanh niên được đi học
ngày càng tăng. Riêng s học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp giai đoạn 2000 - 2003
tăng gấp 2 lần so với giai đoạn 1995 - 2000. Tại các địa bàn khác nhau, tỉ lệ thanh niên tham gia
HĐKT cũng khác nhau, tỉ lệ thanh niên nông thôn tham gia HĐKT cao hơn thanh niên đô thị. Theo
kết quả điều tra về lao động việc làm của Bộ Lao động Thương binh hội năm 2006 cho thấy,
tỉ lệ thanh niên nông thôn tham gia HĐKT 66,3%; tỉ lệ thanh niên đô thị tham gia kinh tế
52,2%. tình trạng trên do một bộ phận thanh niên nông thôn không điều kiện hoặc không
có khả năng học tiếp trung học, đại học nên phải đi làm sớm.
Bên cạnh đó, thanh niên trong cấu ngành nghề của lực lượng lao động hội cả nước
cũng đã những bước chuyển biến tích cực theo hướng giảm dần số lượng lao động trong nông
nghiệp, tăng dần lao động trong công nghiệp dịch vụ. Năm 1996, cả nước 69% lao động làm
việc trong lĩnh vực nông, lâm, thuỷ sản; 10,9% lao động làm việc trong lĩnh vực công nghiệp, xây
dựng và 20,1% lao động làm trong lĩnh vực dịch vụ. Năm 2001, cấu này đã có sự thay đổi; giảm
xuống còn 60,5% đối với lao động nông, lâm, ngư nghiệp tăng các ngành công nghiệp
14,4% và dịch vụ 25,1%. Đến nay, tỷ lệ thanh niên hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp
53,4%, công nghiệp, y dựng 24,2% dịch vụ 22,4%. Dự báo xu hướng chuyển dịch
cấu lao động trên sẽ tiếp tục tăng, m 2010, dân số lao động trong nông nghiệp chỉ n khoảng
50%. Ngoài ra, theo kết quả thống kê lao động việc làm từ năm 2001 - 2006 cho thấy, thời gian gần
đây, đã sự khác biệt về giới trong lực lượng lao động thanh niên. Trước năm 2004, tỉ lệ lao
động nữ thanh niên thường chiếm 49% nay giảm xuống còn 47%.
Xét theo giới, lao động trong nhóm từ 15 - 24 tuổi thì tỉ trọng nlàm công việc dịch vụ cao
hơn so với nam giới cao hơn tỉ lệ chung của toàn thể thanh niên nhóm tuổi này. Nguyên nhân
là do có một tỉ lệ lớn thanh niênnông thôn đã tham gia vào công việc buôn bán nhỏ, nhấtbuôn
bán các sản phẩm nông nghiệp. Đối với nhóm từ 25 tuổi trở lên t tỉ l nam giới làm trong ngành
công nghiệp, xây dựng cao hơn nhiều so với nữ do họ có sức khoẻ tốt hơn.
Hiện nay, quá trình đổi mới kinh tế - xã hội đã tạo điều kiện cho các loại hình kinh tế phát
triển, do vậy, vấn đề việc làm và vai trò vị trí của thanh niên sự thay đổi đáng kể. Theo kết quả
điều tra lao động việc làm toàn quốc, chỉ có 9% thanh niên làm việc trong khu vực nhà nước, 17,7%
thanh niên làm việc hưởng lương ngoài khu vực nhà nước, 55,3% lao động trong hộ gia đình không
Vấn đề giải quyết việc làm cho thanh niên hiện nay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vấn đề giải quyết việc làm cho thanh niên hiện nay - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
53 Vietnamese
Vấn đề giải quyết việc làm cho thanh niên hiện nay 9 10 708